Yisaya 7:1-25

7  Bongo esalemaki boye na mikolo ya Ahaze+ mwana ya Yotame mwana ya Uzia, mokonzi ya Yuda: Rezine+ mokonzi ya Siri mpe Peka+ mwana ya Remalia, mokonzi ya Yisraele, bamataki na Yerusaleme kobundisa yango, kasi akokaki te kobundisa yango.+  Mpe bapesaki nsango na ndako ya Davidi ete: “Siri etyeli Efraime motema.”+ Mpe motema na ye ná motema ya bato na ye ebandaki kolɛnga, ndenge banzete ya zamba eninganaka na mopɛpɛ.+  Mpe Yehova alobaki na Yisaya boye: “Nabondeli yo, bimá, kende kokutana na Ahaze, yo ná Sheare-yashube+ mwana na yo, na nsuka ya nzela oyo elekisaka mai+ na liziba ya likoló pene na balabala monene ya elanga ya mosukoli-bilamba.+  Mpe lobá na ye boye: ‘Kebá mpe komitungisa te.+ Kobanga te, mpe motema na yo ebanga te+ mpo na biteni mibale ya nkoni oyo elingi kosila, oyo ezali kobimisa milinga, mpo na nkanda ya kongala ya Rezine mpe ya Siri, mpe ya mwana ya Remalia,+  lokola Siri ná Efraime ná mwana ya Remalia bakani kosala yo mabe, balobi:  “Tómata kobundisa Yuda mpe tópasolapasola yango mpe tótɔbɔlatɔbɔla yango mpo tózwa yango ekóma ya biso; mpe tótya mokonzi mosusu, mwana ya Tabeele, ayangela kuna.”+  “‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ekosimba te, ekosalema mpe te.+  Mpo motó ya Siri ezali Damasi, mpe motó ya Damasi ezali Rezine; mpe na mbula ntuku motoba na mitano (65) Efraime ekobukama mpo ezala ekólo lisusu te.+  Mpe motó ya Efraime ezali Samaria,+ mpe motó ya Samaria ezali mwana ya Remalia.+ Soki bozangi kondima, bokoumela te.”’”+ 10  Mpe Yehova alobaki lisusu na Ahaze ete: 11  “Sɛngá Yehova Nzambe na yo apesa yo elembo,+ yeisá yango mozindo lokola Nkunda* to tombolá yango lokola bisika ya likoló.” 12  Kasi Ahaze alobaki: “Nakosɛnga te, nakomeka Yehova mpe te.” 13  Bongo alobaki boye: “Nabondeli bino, bóyoka Ee ndako ya Davidi. Ndenge bozali kolɛmbisa bato, bomoni yango likambo moke mpo bólɛmbisa lisusu Nzambe na ngai?+ 14  Yango wana Yehova ye moko akopesa bino elembo: Talá! Elenge mwasi+ akozwa mpenza zemi,+ mpe akobota mwana mobali,+ mpe akopesa ye nkombo Emanuele. 15  Akolya manteka mpe mafuta ya nzoi pene na ntango oyo akoyeba koboya mabe mpe kopona malamu.+ 16  Mpo liboso mwana yango ayeba koboya mabe mpe kopona malamu,+ mabele ya bakonzi mibale oyo ozali koyokela nsɔmɔ mpe mpii ekosundolama mpenza.+ 17  Yehova akomemela yo+ mpe bato na yo mpe ndako ya tata na yo mikolo oyo eyá naino te banda mokolo oyo Efraime ekabwanaki na Yuda:+ akotinda mokonzi ya Asiri.+ 18  “Mpe ekosalema mpenza boye na mokolo yango: Yehova akobɛta piololo mpo na kobengisa banzinzi oyo ezali na nsuka ya banzela ya mai ya Nile ya Ezipito mpe mpo na kobengisa banzoi+ oyo ezali na mokili ya Asiri,+ 19  mpe ekoya mpenza mpe yango nyonso ekokitela mabwaku ya mikɛli oyo ekitá makasi, madusu ya mabanga minene, mwa bazamba nyonso ya nzubɛnzubɛ mpe bisika nyonso ya komɛla mai.+ 20  “Na mokolo yango, na razware oyo afuteli na etúká ya Ebale,+ ɛɛ na nzela ya mokonzi ya Asiri,+ Yehova akokokola motó mpe nsuki ya makolo, mpe ekolongola mandefu nyonso.+ 21  “Mpe ekosalema mpenza boye na mokolo yango: moto moko akotika na bomoi mwana-ngɔmbɛ ya mwasi ya etonga ná mpate mibale.+ 22  Mpe ekosalema mpenza boye: lokola miliki oyo ekobimisama ekozala ebele, akolya manteka; mpo manteka ná mafuta ya nzoi+ nde biloko moto nyonso oyo akotikala na kati ya mokili akolya. 23  “Mpe ekosalema mpenza boye na mokolo yango: esika nyonso oyo ezalaki kala na banzete ya vinyo nkóto moko (1 000) oyo ezalaki na motuya ya shekele ya palata nkóto moko,+ ekozala kaka na mwa banzete ya nzubɛ mpe na matiti mabe.+ 24  Akoya kuna na makula mpe na litimbo,+ mpo mokili yango mobimba ekokóma kaka mwa banzete ya nzubɛ mpe matiti mabe. 25  Mpe bangomba nyonso oyo kala bazalaki kolongola matiti mabe na nkongo—okoya kuna te mpo na nsɔmɔ ya mwa banzete ya nzubɛ mpe matiti mabe; mpe ekokóma mpenza esika moko ya kofungola bangɔmbɛ elya mpe esika bampate ezali konyatanyata.”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.