Yisaya 66:1-24

66  Talá oyo Yehova alobi: “Likoló ezali kiti na ngai ya bokonzi,+ mpe mabele ezali ebonga ya makolo na ngai.+ Wapi ndako oyo bokoki kotongela ngai,+ mpe wapi esika na ngai ya kopema?”+  “Kutu biloko oyo nyonso, lobɔkɔ na ngai nde esalá yango, bongo yango nyonso ebimaki,”+ yango nde liloba ya Yehova. “Yango wana, nakotala nde moto oyo: moto ya mpasi mpe oyo elimo na ye ezali na mawa+ mpe oyo azali kolɛnga mpo na liloba na ngai.+  “Moto oyo azali koboma ngɔmbɛ azali lokola moto oyo azali koboma moto.+ Moto oyo azali kopesa mbeka ya mpate azali lokola moto oyo azali kobuka nkingo ya mbwa.+ Moto oyo azali kopesa likabo—lokola moto oyo azali kopesa makila ya ngulu!+ Moto oyo azali kotumba olibana+ ya ekaniseli azali lokola moto oyo azali kopambola na maloba ya maji.+ Bazali mpe bato oyo baponá banzela na bango moko, mpe molimo na bango esepeli na biloko na bango ya bosɔtɔ.+  Ngai mpe nakopona ndenge ya konyokola bango;+ mpe nakomemela bango biloko oyo ezali kobangisa bango;+ mpamba te nabengaki, kasi moto moko te ayanolaki; nalobaki, kasi moto moko te ayokaki;+ mpe bakobaki kosala oyo ezali mabe na miso na ngai, mpe baponaki eloko oyo nasepelaki na yango te.”+  Bino baoyo bozali kolɛnga mpo na liloba ya Yehova, bóyoka liloba na ye:+ “Bandeko na bino oyo bazali koyina bino,+ oyo bazali kobengana bino mpo na nkombo na ngai,+ balobaki ete: ‘Yehova akumisama!’+ Ye mpe akomonana mpenza mpe bokozala na esengo,+ kasi bango nde bakoyoka nsɔni.”+  Makɛlɛlɛ ya yikiyiki ezali kouta na engumba, makɛlɛlɛ ezali kouta na tempelo!+ Ezali makɛlɛlɛ ya Yehova oyo azali kofuta banguna na ye eloko oyo ebongi na bango.+  Liboso kutu abanda koyoka mpasi ya kobota, abotaki.+ Liboso kutu mpasi ya kobota eyela ye, abotaki mwana mobali.+  Nani ayoká likambo ya boye?+ Nani amoná makambo ya boye?+ Mokili+ ekobotama na mpasi ya kobota nde na mokolo moko?+ To ekólo+ ekobotama nde na mbala moko?+ Mpo Siona akómaki na mpasi ya kobota mpe lisusu aboti bana na ye.  Yehova alobi: “Bongo ngai, nakopasola mpe nakobotisa te?+ To nazali kobotisa mpe nazali mpenza kokanga libumu?” Nzambe na yo alobi bongo. 10  Bósepela elongo na Yerusaleme mpe bózala na esengo elongo na ye,+ bino nyonso oyo bolingaka ye.+ Bósepela mingi mpenza elongo na ye, bino nyonso oyo bozali se kolela ye;+ 11  mpamba te bokomɛla mpe bokotonda mpenza libɛlɛ ya libɔndisi mobimba oyo euti na ye; mpamba te bokomɛla mpe bokoyoka esengo makasi na nsɔngɛ ya libɛlɛ ya nkembo na ye.+ 12  Mpo talá oyo Yehova alobi: “Talá nazali kotanda kimya epai na ye lokola ebale+ mpe nkembo ya bikólo lokola mokɛli oyo mai ezali kotíyola,+ mpe ya solo bokomɛla libɛlɛ.+ Bokomemama na loketo, bakomema bino na mabɔlɔngɔ mpe bakokitisa bino motema.+ 13  Nakokoba kobɔndisa bino lokola moto oyo mama na ye azali se kobɔndisa;+ mpe bokobɔndisama mpo na Yerusaleme.+ 14  Mpe bokomona mpenza, mpe motema na bino ekosepela mpenza,+ mpe mikuwa na bino+ ekokola lokola matiti ya pɛtɛpɛtɛ.+ Mpe lobɔkɔ ya Yehova ekoyebana epai ya basaleli na ye,+ kasi ya solo akolobela banguna na ye mabe.”+ 15  “Mpo talá Yehova ye moko azali koya lokola mɔtɔ,+ mpe makalo na ye ezali lokola mopɛpɛ makasi,+ mpo na kokitisela bato nkanda ná nkɛlɛ na ye mpe mpamela na ye oyo ezali ndemo ya mɔtɔ.+ 16  Mpo, lokola mɔtɔ, Yehova ye moko akotyana mpenza ntembe na bato nyonso, ɛɛ na mopanga+ na ye; mpe baoyo Yehova akoboma bakozala mpenza ebele.+ 17  Baoyo bazali komisantisa mpe komipɛtola mpo na kokende na bilanga+ na nsima ya oyo azali na katikati, oyo bazali kolya mosuni ya ngulu+ mpe eloko ya mpii, ata mpoko oyo epumbwaka,+ bango nyonso bakosila,” yango nde liloba ya Yehova. 18  “Mpo na misala+ na bango mpe makanisi+ na bango, nazali koya koyanganisa bikólo nyonso mpe minɔkɔ nyonso;+ mpe bakoya mpenza mpe bakomona nkembo na ngai.”+ 19  “Mpe nakotya elembo kati na bango,+ mpe bato mosusu na kati ya baoyo babiki, nakotinda bango na bikólo,+ na Tarasisi,+ na Pulu mpe na Ludi,+ baoyo babendaka litimbo, Tubale ná Yavane,+ bisanga ya mosika,+ oyo bayoká nsango na ngai te mpe bamoná nkembo na ngai te;+ mpe bakoyebisa mpenza nkembo na ngai na kati ya bikólo.+ 20  Mpe ya solo bakouta na bandeko na bino na bikólo nyonso+ lokola likabo epai na Yehova,+ likoló ya bampunda mpe na makalo mpe na bapusu oyo ezipami, likoló ya badɔngi mpe likoló ya bakamela+ ya basi oyo ezali na mbangu, na ngomba na ngai mosantu,+ Yerusaleme,” Yehova alobi bongo, “se lokola na ntango bana ya Yisraele bayaka na likabo na kati ya mbɛki ya pɛto mpo na kokɔta na ndako ya Yehova.”+ 21  “Mpe kati na bango nakozwa mpe bato mosusu bázala banganga-nzambe mpe bato mosusu bázala Balevi,” Yehova alobi bongo. 22  “Mpo se ndenge likoló ya sika+ mpe mabele ya sika+ oyo nazali kosala etɛlɛmi liboso na ngai,”+ yango nde liloba ya Yehova, “ndenge wana nde bakitani na bino+ mpe nkombo na bino bakokoba kotɛlɛma.”+ 23  “Mpe ekosalema mpenza boye: banda sanza ya sika kino sanza ya sika mpe banda sabata kino sabata, bato nyonso bakoya kogumbamela ngai,”+ Yehova alobi bongo. 24  “Mpe bakobima mpenza mpe bakotala bibembe ya bato oyo bazalaki kobuka mibeko na ngai;+ mpo nkusu likoló na bango ekokufa te mpe mɔtɔ na bango ekobomama te,+ mpe bakokóma mpenza eloko moko ya mpii epai ya moto nyonso ya mosuni.”+

Maloba na nse