Yisaya 48:1-22

48  Ee ndako ya Yakobo, bóyoka likambo oyo, bino baoyo bozali komibenga na nkombo ya Yisraele+ mpe baoyo bobimi na mai ya Yuda,+ bino baoyo bozali kolapa ndai na nkombo ya Yehova+ mpe baoyo botángaka Nzambe ya Yisraele,+ na bosolo te mpe na boyengebene te.+  Mpo bamibengi bato ya engumba mosantu,+ mpe baluki lisalisi epai ya Nzambe ya Yisraele,+ oyo nkombo na ye nde Yehova ya mampinga.+  “Makambo ya liboso nayebisaki yango banda na ntango yango, mpe ebimaki na monɔkɔ na ngai moko, mpe nazalaki se koyebisa yango.+ Na pwasa, nasalaki, mpe makambo yango esalemaki.+  Lokola nayebaki ete ozali motó makasi+ mpe ete nkingo na yo ezali montulu ya ebende+ mpe elongi na yo ezali ya motako,+  ngai mpe nazalaki se koyebisa yo banda ntango wana. Liboso yango esalema, nayebisaki yo yango,+ mpo oloba te ete: ‘Ekeko na ngai esali yango, mpe ekeko na ngai oyo eyemami ná ekeko na ngai ya ebende oyo enyangwisami epesi yango mitindo.’+  Oyoki.+ Talá yango nyonso.+ Bongo bino bokolobela yango te?+ Nayebisi bino makambo ya sika banda na ntango oyo, ɛɛ makambo oyo ebombamá, oyo oyebi te.+  Yango esengeli kozalisama na ntango oyo, kasi na ntango wana te, ɛɛ makambo oyo oyoká naino te liboso ya mokolo ya lelo, mpo oloba te ete: ‘Talá! Nayebá yango kala.’+  “Lisusu, oyoki te,+ oyebi mpe te, banda ntango wana litoi na yo efungwami mpe te. Mpo nayebi malamu ete ozalaki mpenza kosala makambo na bokosi,+ mpe babengá yo ‘moto oyo abukaka mibeko banda na libumu.’+  Mpo na nkombo na ngai nakopekisa nkanda na ngai,+ mpe mpo na lisanzoli na ngai, nakomipekisa mpo báboma yo te.+ 10  Talá! Napɛtoli yo, kasi na ndenge ya palata te.+ Naponi yo na kati ya litumbu ya konyangwisa, elingi koloba monyoko.+ 11  Mpo na ngai moko, mpo na ngai moko nakosala,+ mpo ndenge nini moto akoki kotika bákómisa ye eloko mpamba?+ Mpe nakopesa moto mosusu nkembo na ngai te.+ 12  “Ee Yakobo, yoká ngai, mpe yo Yisraele moto oyo nabengá. Ngai nazali kaka ndenge nazalaka.+ Nazali moto ya liboso.+ Mpe nazali moto ya nsuka.+ 13  Lisusu, lobɔkɔ na ngai nde etyaki moboko ya mabele,+ mpe lobɔkɔ na ngai ya mobali nde etandaki likoló.+ Nazali kobenga yango, mpo yango nyonso etɛlɛma.+ 14  “Bóyangana, bino nyonso mpe bóyoka.+ Nani kati na bango alobá makambo oyo? Yehova ye moko alingá ye.+ Akosala Babilone makambo oyo esepelisi ye,+ mpe lobɔkɔ na ye ekozala likoló ya Bakaladea.+ 15  Ngai—ngai moko nalobi. Lisusu, nabengi ye.+ Nakɔtisi ye, mpe nzela na ye ekolongisama.+ 16  “Bóbɛlɛma na ngai. Bóyoka likambo oyo. Banda na ebandeli nalobá na esika ya kobombana te.+ Banda ntango yango esalemaki, nazalaki wana.” Mpe sikoyo Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso Yehova ye moko atindi ngai, ɛɛ elimo na ye.+ 17  Talá oyo Yehova alobi, Mosikoli na yo,+ Mosantu ya Yisraele:+ “Ngai Yehova nazali Nzambe na yo, Moto oyo azali koteya yo mpo na litomba na yo moko,+ Moto oyo azali kotambwisa yo na nzela oyo osengeli kotambola.+ 18  Ee soki otyaka mpenza likebi na mibeko na ngai!+ Mbɛlɛ kimya na yo ekómi lokola ebale,+ mpe boyengebene na yo lokola mbonge ya mbu.+ 19  Mbɛlɛ bana na yo bakómi lokola zɛlo, mpe bakitani oyo bauti na libumu na yo lokola mbuma ya zɛlo.+ Mbɛlɛ nkombo na bango ebomami te mpe elongolami te liboso na ngai.”+ 20  Bóbima na Babilone!+ Bókima Bakaladea.+ Bósakola na koganga na esengo, bósala ete bato báyoka yango.+ Bósala ete yango ekende kino na nsuka ya mabele.+ Bóloba ete: “Yehova asikoli mosaleli na ye Yakobo.+ 21  Mpe bayokaki mposa ya mai te+ ntango azalaki kotambwisa bango ata na bisobe.+ Abimiselaki bango mai na libanga, mpe apasolaki libanga mpo mai etíyola.”+ 22  Yehova alobi: “Bato mabe bazali na kimya te.”+

Maloba na nse