Yisaya 44:1-28

44  “Mpe sikoyo, yoká, Ee Yakobo mosaleli na ngai,+ mpe yo, Yisraele, oyo naponi.+  Talá oyo Yehova, Mokeli na yo+ mpe Moto oyo asalaki yo,+ alobi, moto oyo azali se kosalisa yo banda na libumu:+ ‘Kobanga te,+ Ee mosaleli na ngai Yakobo, mpe yo, Yeshurune,+ oyo naponi.  Mpo moto oyo azali na mposa ya mai nakosopela ye mai,+ mpe esika oyo ekauká nakosopela yango mikɛli oyo ezali kotíyola.+ Nakosopela momboto na yo elimo na ngai,+ mpe bakitani na yo lipamboli na ngai.  Mpe bakobima mpenza lokola matiti ya mobesu,+ lokola nzete ya arava+ pene na banzela ya mai.  Oyo boye akoloba: “Nazali moto ya Yehova.”+ Mpe oyo kuna akomibenga na nkombo ya Yakobo,+ mpe mosusu akokoma na lobɔkɔ na ye: “Moto ya Yehova.” Mpe moto mosusu akomipesa nkombo ya Yisraele.’+  “Talá oyo Yehova, Mokonzi ya Yisraele+ mpe Mosikoli na ye,+ Yehova ya mampinga, alobi: ‘Ngai nazali moto ya liboso mpe ngai nazali moto ya nsuka,+ mpe longola ngai Nzambe mosusu azali te.+  Mpe nani azali lokola ngai?+ Abelela, mpo ayebisa yango mpe alakisa ngai yango.+ Banda ntango natyaki bato ya kala,+ bango moko báyebisa ná makambo oyo ezali koya ná makambo oyo ekosalema.  Bózala na nsɔmɔ te, bókamwa mpe te.+ Nasali ete mokomoko na bino ayoka mpe nayebisi likambo yango banda ntango wana, boye te?+ Mpe bino bozali batatoli na ngai.+ Longola ngai, ezali nde na Nzambe mosusu?+ Te, Libanga ezali te.+ Nayebi ata moko te.’”  Bato oyo basalaka ekeko oyo eyemami bazali bango nyonso eloko moko ya solo te,+ mpe biloko oyo balingaka ekozala na litomba moko te;+ mpe ndenge moko na batatoli na bango, bamonaka eloko te mpe bayebi eloko te,+ mpo báyoka nsɔni.+ 10  Nani asalá nzambe moko boye to anyangolá ekeko ya mpamba?+ Epesá ata litomba moko te.+ 11  Talá! Baninga na ye nyonso bakoyoka nsɔni,+ mpe bato oyo bayebi malamu misala ya mabɔkɔ bazali kaka bato ya mabele. Bakoyangana bango nyonso.+ Bakotɛlɛma nyɛɛ. Bakozala na nsɔmɔ. Bango nyonso bakoyoka nsɔni.+ 12  Moyemi ya biloko ya bibende oyo asalelaka likwangola ya mokuse asali mosala na ye na makala; mpe na marto azali koyema yango, mpe azali se kosala yango na lobɔkɔ na ye ya makasi.+ Lisusu, ayoki nzala, bongo asili makasi. Amɛli mai te; bongo alɛmbi na ye. 13  Moyemi ya biloko ya nzete asemboli nsinga ya komeka; azali kokoma yango na mpɛmbɛ ya motane; azali kosala yango na epalola-nzete; azali se kokoma yango na kompa, mpe nsukansuka, akómisaka yango elilingi oyo ekokani na moto,+ oyo kitoko na yango ekokani na kitoko ya moto, mpo efanda na ndako.+ 14  Ezali na moto moko oyo mosala na ye nde kokata banzete ya sɛdrɛ; aponaka nzete moko boye, na kati ya banzete ya zamba, ɛɛ nzete ya monene, mpe abɔkɔlaka yango tii ekóma makasi mpo na mosala na ye.+ Alonaki nzete ya lorye, mpe mbula makasi ekolisaka yango. 15  Mpe yango ekómi eloko oyo moto akosalela mpo na kobatela mɔtɔ ekufa te. Bongo, azwaka eteni na yango mpo ayɔta mɔtɔ. Ya solo, apelisaka mɔtɔ mpe atumbaka mpenza limpa. Asalaka mpe nzambe oyo akogumbamela.+ Akómisi yango ekeko oyo eyemami,+ mpe afukamaka elongi na nse liboso na yango. 16  Na ndambo mosusu, apelisaka mpenza mɔtɔ. Na ndambo mosusu atumbaka malamu mosuni oyo akolya, mpe atondi. Azali mpe koyɔta mɔtɔ mpe azali koloba: “Aha! Nayɔti mɔtɔ. Namoni kongɛnga ya mɔtɔ.” 17  Kasi na eteni oyo etikali, asalaka nzambe moko boye, ekeko na ye oyo eyemami. Afukamaka elongi na nse liboso na yango mpe agumbamaka mpe abondelaka yango mpe alobaka ete: “Bikisá ngai, mpo ozali nzambe na ngai.”+ 18  Bayebi naino te,+ bazali mpe kokanga ntina te,+ mpo miso na bango epakolami eloko mpo bámona te,+ mitema na bango mpe, mpo bázala na mayele ya kososola te.+ 19  Mpe moko te azali kokanisa na motema na ye+ to azali na boyebi to na mayele+ ya koloba ete: “Napelisi ndambo na mɔtɔ, mpe natumbi lisusu limpa na makala na yango; nazali kotumba mosuni mpe kolya. Kasi na ndambo oyo etikali, nakosala nde eloko oyo eyinamá?+ Nakofukama nde elongi na nse liboso ya lokoni ya nzete oyo ekauká?” 20  Azali kolya putulu ya mɔtɔ.+ Motema na ye moko oyo ekosami ebungisi ye nzela.+ Mpe azali kobikisa molimo na ye te, azali mpe koloba te ete: “Lokuta ezali na lobɔkɔ na ngai ya mobali te?”+ 21  “Kanisá makambo wana, Ee Yakobo,+ mpe yo, Ee Yisraele, mpo ozali mosaleli na ngai.+ Nasalá yo.+ Ozali mosaleli na ngai. Ee Yisraele, ngai nakobosana yo te.+ 22  Nakozipa misala na yo ya kobuka mibeko lokola nde na lipata,+ mpe masumu na yo lokola nde na lipata moko monene. Zongelá ngai,+ mpo nakosikola yo.+ 23  “Yo likoló, gangá na esengo,+ mpo Yehova asali mosala!+ Bóganga na koganga ya bolongi,+ bino bisika ya nse mpenza ya mabele!+ Bino bangomba, bósepela+ na koganga ya esengo, yo zamba mpe bino banzete nyonso oyo ezali kuna! Mpo Yehova asikoli Yakobo, mpe azali komonisa kitoko na ye na Yisraele.”+ 24  Talá oyo Yehova alobi, Mosikoli+ na yo mpe Moto oyo asalaki yo banda na libumu: “Ngai Yehova nazali kosala eloko nyonso, ngai moko nazali kotanda likoló,+ nazali kotanda mabele.+ Nani azalaki elongo na ngai? 25  Nazali kobebisa bilembo ya bato ya bilobaloba, mpe ngai nde Ye oyo akómisaka basakoli ya makambo oyo ebombani lokola bato ya ligboma;+ Ye oyo azongisaka bato ya bwanya nsima, mpe Ye oyo azali kokómisa boyebi na bango bozoba;+ 26  Ye oyo akokisaka liloba ya mosaleli na ye, mpe Ye oyo akokisaka mokano ya bamemi-nsango na ye na mobimba na yango;+ Ye oyo azali koloba mpo na Yerusaleme ete: ‘Bato bakofanda kuna,’+ mpe mpo na bingumba ya Yuda ete: ‘Ekotongama lisusu,+ mpe bisika na yango oyo etikalá mpamba, nakotɛlɛmisa yango’;+ 27  Ye oyo azali koloba na mai mozindo ete: ‘Kauká; mpe nakokaukisa bibale na yo nyonso’;+ 28  Ye oyo azali koloba na Siruse+ ete: ‘Azali mobateli ya mpate na ngai, mpe akokokisa mpenza likambo nyonso oyo nasepeli na yango’;+ ɛɛ, liloba na ngai na ntina etali Yerusaleme, ete: ‘Ekotongama lisusu,’ mpe na ntina etali Tempelo, ete: ‘Moboko na yo ekotyama.’”+

Maloba na nse