Yisaya 42:1-25

42  Talá! Mosaleli na ngai,+ oyo nazali kosimba makasi!+ Moto oyo ngai naponá,+ oyo molimo na ngai endimi!+ Natye ye elimo na ngai.+ Akomonisa bikólo bosembo.+  Akoganga te, akotombola mongongo na ye mpe te, mpe akoyokisa mongongo na ye na balabala te.+  Akobuka te mongendu oyo etutami;+ mpe akoboma te nsinga ya lini oyo mɔtɔ na yango elingi kokufa. Akomonisa bosembo na bosolo.+  Akolɛmba te mpe akotutama te, kino akotya bosembo na mabele;+ mpe bisanga ekokoba kozela mobeko na ye.+  Talá oyo Nzambe ya solo, Yehova, alobi, ye Mozalisi ya likoló+ mpe Nzambe Monene oyo atandá yango;+ Ye oyo atandá mabele+ mpe mbuma na yango,+ Ye oyo azali kopesa mpema+ na bato oyo bafandi wana,+ mpe elimo na baoyo bazali kotambola wana:+  “Ngai Yehova nabengi yo na boyengebene,+ mpe nasimbi yo na lobɔkɔ.+ Nakobatela yo mpe nakopesa yo ozala kondimana mpo na bato,+ ozala pole mpo na bikólo,+  mpo ofungola miso oyo ekufá,+ mpo obimisa moto ya bolɔkɔ na kasho,+ mpo olongola na ndako ya bokangami baoyo bafandi na molili.+  “Ngai Yehova. Yango nde nkombo na ngai;+ mpe nakopesa nkembo na ngai na mosusu te,+ lisanzoli na ngai+ na bikeko oyo eyemami mpe te.+  “Makambo ya liboso—yango wana esalemi,+ kasi nazali kosakola makambo ya sika. Liboso yango ebima, nazali koyebisa bino yango.”+ 10  Bóyembela Yehova loyembo ya sika,+ lisanzoli na ye banda na nsuka ya mabele,+ bino baoyo bozali kokita na mbu+ mpe na nyonso oyo etondisi yango, bino bisanga mpe bino baoyo bofandi kuna.+ 11  Esobe+ mpe bingumba na yango etombola mongongo na yango, bamboka epai Kedare afandi.+ Bato oyo bafandi na libanga monene+ báganga na esengo. Bato báganga na mongongo makasi uta na nsɔngɛ ya bangomba. 12  Bápesa Yehova nkembo,+ mpe básakola lisanzoli na ye na bisanga.+ 13  Yehova ye moko akobima lokola mobali ya nguya.+ Akolamwisa molende na ye lokola mobundi.+ Akoganga, ɛɛ, akobɛta ntangwa ya etumba;+ liboso ya banguna na ye akolakisa ete azali na nguya koleka.+ 14  “Nafandi kimya ntango molai.+ Nazalaki kaka kofanda nyɛɛ.+ Nazalaki kaka komipekisa.+ Nakokimela, nakopemapema mpe nakosila mpema na mbala moko lokola mwasi oyo azali kobota.+ 15  Nakobebisa+ bangomba mpe bangomba mike, mpe nakokaukisa matiti na yango nyonso. Mpe nakokómisa bibale bisanga, mpe nakokaukisa bitima oyo etondi na matiti.+ 16  Mpe nakotambwisa bato oyo bakufá miso na nzela oyo bayebi te;+ nakolekisa bango na balabala oyo bayebi te.+ Liboso na bango nakokómisa esika ya molili pole,+ mpe mabele ya mabulumabulu mokili ya patatalu.+ Yango nde makambo oyo nakosalela bango, mpe nakotika bango te.”+ 17  Baoyo bazali kotyela ekeko oyo eyemami motema, baoyo bazali koloba na ekeko ya konyangwa ete: “Bozali banzambe na biso,”+ bakozonga mpenza nsima, bakoyoka nsɔni mingi mpenza.+ 18  Bino bato oyo bokufá matoi, bóyoka; mpe bino bato oyo bokufá miso, bómona.+ 19  Nani akufá miso, mosaleli na ngai te? Mpe nani akufá matoi, momemi-nsango oyo nazali kotinda te? Nani akufá miso lokola moto oyo azwi mbano, to nani akufá matoi lokola mosaleli ya Yehova?+ 20  Omoni makambo mingi, kasi otyaki likebi te.+ Ofungolaki matoi, kasi oyokaki te.+ 21  Yehova ye moko, mpo na boyengebene na ye,+ asepeli kokumisa mobeko+ mpe kokómisa yango eloko ya nkembo. 22  Kasi bango bazali bato oyo bapunzami mpe babɔtɔli bango biloko na makasi,+ bango nyonso bazwami na motambo na kati ya mabulu, mpe babombi bango na kati ya bandako ya bokangami.+ Bakómi eloko ya kopunza mpe mobikisi azali te,+ eloko ya kobɔtɔla na makasi mpe moto azali te oyo akoloba ete: “Zongisá!” 23  Nani kati na bino akotya litoi na likambo oyo? Nani akotya likebi mpe akoyoka na ntango oyo ekoya?+ 24  Nani akabi Yakobo mpo bábɔtɔla ye biloko, mpe Yisraele epai ya bapunzi? Ezali Yehova, Ye oyo tosaleli lisumu, mpe ye oyo balingaki kotambola na banzela na ye te, mpe ye oyo bayokelaki mobeko na ye te, boye te?+ 25  Yango wana akobaki kosopela ye nkɛlɛ na ye, nkanda na ye, mpe mpasi ya etumba.+ Mpe yango ekobaki kozikisa ye epai na epai,+ kasi atyaki likebi te;+ mpe ekobaki kopelela ye, kasi abombaki eloko moko te na motema.+

Maloba na nse