Yisaya 37:1-38

37  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Mokonzi Hizikiya ayokaki yango, na mbala moko apasolaki bilamba na ye mpe alataki ngɔtɔ+ mpe akɔtaki na ndako ya Yehova.+  Lisusu, atindaki Eliakime,+ oyo azalaki mokambi ya bato ya ndako, Shebena oyo azalaki sɛkrɛtɛrɛ+ ná mikóló ya banganga-nzambe,+ balati ngɔtɔ bakei epai ya mosakoli Yisaya+ mwana ya Amoze.+  Mpe balobaki na ye boye: “Talá oyo Hizikiya alobi: ‘Mokolo oyo ezali mokolo ya mpasi,+ ya mpamela mpe ya kotyolama mpenza,+ mpo bana bakómi pene na kobima na libumu, kasi makasi ya kobota ezali te.+  Mbala mosusu, Yehova Nzambe na yo akoyoka maloba ya Rabashake,+ oyo nkolo na ye mokonzi ya Asiri atindaki mpo na kotumola+ Nzambe ya bomoi, mpe akosɛnga ye azongisa mpenza monɔkɔ mpo na maloba oyo Yehova Nzambe na yo ayoki.+ Mpe bondelá+ mpo na bato oyo batikali.’”+  Na yango, basaleli ya Mokonzi Hizikiya bakɔtaki epai ya Yisaya.+  Bongo Yisaya alobaki na bango: “Talá oyo bokoloba na nkolo na bino: ‘Talá oyo Yehova alobi:+ “Kobanga te+ maloba oyo oyoki, oyo basaleli+ ya mokonzi ya Asiri balobi mpo na kofinga ngai.  Talá nazali kotya elimo+ moko kati na ye, mpe akoyoka nsango+ moko mpe akozonga na mokili na ye; mpe nakokweisa ye mpenza na mopanga na mokili na ye moko.”’”+  Nsima na yango, Rabashake+ azongaki mpe akutaki mokonzi ya Asiri azali kobundisa Libina,+ mpo ayokaki ete alongwe na Lakishi.+  Bongo ayokaki balobi mpo na Tiraka+ mokonzi ya Etiopi ete: “Abimi kobunda na yo.” Ntango ayokaki bongo, na mbala moko atindelaki Hizikiya bamemi-nsango,+ na maloba oyo: 10  “Talá oyo bokoloba na Hizikiya mokonzi ya Yuda: ‘Nzambe na yo oyo ozali kotyela motema akosa yo te+ ete: “Yerusaleme ekopesama na lobɔkɔ ya mokonzi ya Asiri te.”+ 11  Talá! Yo moko oyoki oyo bakonzi ya Asiri basalaki mikili nyonso, ndenge babebisaki yango;+ bongo yo nde okobika?+ 12  Banzambe+ ya bikólo oyo bankɔkɔ na ngai babebisaki, babikisaki nde bikólo yango,+ ɛɛ, Gozane,+ Harane,+ Rezefe ná bana ya Edene+ oyo bazalaki na Tele-asare? 13  Wapi mokonzi ya Hamate+ ná mokonzi ya Arpade+ ná mokonzi ya engumba ya Sefarvaime+—ya Hena mpe ya Iva?’”+ 14  Bongo Hizikiya azwaki mikanda na lobɔkɔ ya bamemi-nsango mpe atángaki yango,+ nsima na yango, Hizikiya amataki na ndako ya Yehova mpe atandaki yango liboso ya Yehova.+ 15  Mpe Hizikiya abandaki kobondela Yehova+ na maloba oyo: 16  “Ee Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele,+ oyo ofandi likoló ya bakeruba, kaka yo moko nde ozali Nzambe ya solo ya makonzi nyonso ya mabele.+ Yo nde osalaki likoló ná mabele.+ 17  Sembolá litoi na yo, Ee Yehova, mpe yoká.+ Fungolá miso na yo,+ Ee Yehova, mpe talá, mpe yoká maloba nyonso oyo Senakeribe+ atindi mpo na kotumola Nzambe ya bomoi.+ 18  Ya solo, Ee Yehova, bakonzi ya Asiri babebisi mikili nyonso mpe mokili na bango moko.+ 19  Mpe bazikisaki banzambe na bango na mɔtɔ,+ mpo bazali banzambe te,+ kasi mosala ya mabɔkɔ ya moto,+ nzete mpe libanga, bongo babebisaki yango.+ 20  Mpe sikoyo, Ee Yehova Nzambe na biso,+ bikisá biso na lobɔkɔ na ye,+ mpo makonzi nyonso ya mabele báyeba ete kaka yo moko, Ee Yehova, nde ozali Nzambe.”+ 21  Mpe Yisaya mwana ya Amoze atindelaki Hizikiya bato, na maloba oyo: “Talá oyo Yehova Nzambe ya Yisraele alobi: ‘Mpo obondeli ngai mpo na Senakeribe mokonzi ya Asiri,+ 22  talá liloba oyo Yehova alobi mpo na ye:“Ngɔndɔ, mwana mwasi ya Siona, atyoli yo, asɛki yo.+Mwana mwasi ya Yerusaleme aningisi motó nsima na yo.+ 23   Nani oyo yo otumoli+ mpe ofingi?+Mpe nani oyo otombweli mongongo na yo+Mpe ozali kotombwela miso na likoló?+Mosantu ya Yisraele!+ 24  Na nzela ya basaleli na yo, otumoli Yehova mpe ozali koloba ete:+‘Na ebele ya makalo na ngai ya bitumba, ngai moko+Nakomata mpenza tii na nsɔngɛ ya bitúká ya ngombangomba,+Bansukansuka ya Libá;+Mpe nakokata basɛdrɛ na yango ya milai, banzete na yango ya jenevriye+ ya kitoko mingi.Mpe nakokóma tii na nsɔngɛ na yango oyo eleki likoló, zamba ya elanga na yango ya banzete ya mbuma.+ 25  Ngai moko nakotimola mpenza mpe nakomɛla mai,Mpe na makolo na ngai, nakokaukisa banzela nyonso ya mai ya Nile+ ya Ezipito.’+ 26  Oyoká te?+ Banda ntango ya kalakala, yango nde nakosala.+Banda mikolo eleká, nabongisá mokano yango.+ Sikoyo nakokokisa yango.+Mpe yo nde okokómisa mpamba bingumba oyo ebatelami makasi, ekokóma lokola mabondo ya bitiká.+ 27  Mpe bato na yango bakolɛmba mabɔkɔ;+Bakoyoka mpenza nsɔmɔ mpe nsɔni.+Bakokóma mpenza lokola matiti ya esobe mpe lokola matiti ya mobesu ya pɛtɛpɛtɛ,+Matiti oyo ebimaka na nsamba+ mpe matiti ya mikala ya bilanga liboso ya mopɛpɛ ya ɛsti.+ 28  Mpe nayebi malamu+ ntango ofandaka nyɛɛ mpe ntango obimaka+ mpe ntango okɔtaka,Mpe ntango osilikelaka ngai,+ 29  Mpamba te kosilika oyo ozali kosilikela ngai+ mpe koganga na yo emati tii na matoi na ngai.+Mpe nakotya mpenza ndɔbɔ na ngai na zolo na yo mpe ebende na ngai ya mbanga kati na mbɛbu na yo,+ Mpe nakozongisa yo mpenza na nzela oyo oyei.”+ 30  “‘Mpe oyo ekozala elembo mpo na yo: Mbula oyo bokolya biloko oyo ekokola, oyo euti na mbuma oyo ekweaki,+ mpe na mbula ya mibale, mbuma oyo ebimi yango moko; kasi na mbula ya misato, bólona milona, mpe bóbuka mbuma mpe bólona bilanga ya vinyo mpe bólya mbuma na yango.+ 31  Mpe bato ya ndako ya Yuda oyo bakobika, baoyo bakotikala,+ bakobimisa mpenza misisa na nse mpe bakobota mbuma na likoló.+ 32  Mpo batikali bakobima na Yerusaleme,+ mpe baoyo bakobika bakouta na Ngomba Siona.+ Molende ya Yehova ya mampinga nde ekosala yango.+ 33  “‘Yango wana, talá oyo Yehova alobeli mokonzi ya Asiri:+ “Akokɔta na engumba oyo te,+ akobwakela yango mpe likula te, akobunda na yango na nguba mpe te, akotya mpe mwa ngomba ya mabele mpo na kozinga yango te.”’+ 34  “‘Akozonga na nzela oyo ayaki, kasi akokɔta na engumba oyo te,’ yango nde liloba ya Yehova.+ 35  ‘Mpe nakobatela+ mpenza engumba oyo mpo na kobikisa yango mpo na ngai moko+ mpe mpo na Davidi mosaleli na ngai.’”+ 36  Mpe anzelu+ ya Yehova abimaki mpe abomaki bato nkóto nkama moko na ntuku mwambe na mitano (185 000) na kaa ya bato ya Asiri.+ Ntango bato balamukaki ntɔngɔntɔngɔ, talá, bango nyonso bakufi, balali bibembe.+ 37  Bongo Senakeribe+ mokonzi ya Asiri asimbaki nzela akei, azongi+ mpe akómaki kofanda na Ninive.+ 38  Mpe esalemaki boye: ntango agumbamaki na ndako ya Nisroke+ nzambe na ye,+ bana na ye mpenza ya mibali, Adrameleke ná Sharezere, babomaki ye na mopanga,+ mpe bakimaki na mokili ya Ararate.+ Mpe Esare-hadone+ mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse