Yisaya 33:1-24

33  Mawa na yo oyo ozali kopunza nzokande bapunzi yo te, mpe na yo oyo ozali kosala makambo na bokosi nzokande bato mosusu basaleli yo makambo na bokosi te!+ Ntango kaka okosilisa kopunza, bakopunza yo.+ Ntango kaka okosilisa kosala na bokosi, bakosalela yo makambo na bokosi.+  Ee Yehova, moniselá biso boboto.+ Totye elikya epai na yo.+ Kómá lobɔkɔ+ na biso ntɔngɔ nyonso,+ ɛɛ, lobiko na biso na ntango ya mpasi.+  Ntango lokito ya yikiyiki ebimi, bato ya bikólo bakimi.+ Ntango otɛlɛmi, bikólo epanzani.+  Mpe biloko na bino oyo ekopunzama+ ekoyanganisama mpenza lokola ntango mpɛsɛ eyanganaka, lokola ntango maboke ya mayoyo esopanelaka moto.+  Yehova akotombolama mpenza,+ mpo afandi na esika oyo etombwaná.+ Akotondisa Siona na bosembo mpe na boyengebene.+  Mpe na bantango na yo, bosembo ekoya na ebele ya misala ya lobiko+—bwanya mpe boyebi,+ kobanga Yehova,+ yango nde eloko na ye ya motuya.  Talá! Bilombe na bango babeleli na balabala; bamemi-nsango ya kimya+ bakolela na mawa makasi.  Babalabala ya minene etikali mpamba;+ moto ya koleka na nzela azali lisusu te.+ Abuki kondimana;+ atyoli bingumba;+ atyeli moto—mowei mpamba—likebi ata moke te.+  Mokili ezali na mawa, ekauki.+ Libá esambwe;+ ebebibebi. Sharone+ ekómi lokola mokili patatalu oyo ekauká; mpe Bashane ná Karamele ezali kokweisa nkasa na yango.+ 10  “Sikoyo nakotɛlɛma,”+ Yehova alobi bongo, “sikoyo nakomikumisa;+ sikoyo nakomitombola.+ 11  Bozali kokumba zemi ya matiti oyo ekauká;+ bokobota matiti ya blé. Elimo na bino moko ekolya bino+ lokola mɔtɔ.+ 12  Mpe bato ya bikólo bakokóma mpenza lokola mpɛmbɛ oyo eziki. Bakotumbama na mɔtɔ lokola banzubɛ oyo ekatami.+ 13  Bóyoka, bino baoyo bozali mosika, likambo oyo nakosala mpenza!+ Mpe bino baoyo bozali pene, bóyeba nguya na ngai.+ 14  Na Siona, basumuki bakómi na nsɔmɔ;+ kolɛnga ekangi bapɛngwi:+ ‘Nani kati na biso akoki kofanda mwa ntango na mɔtɔ oyo ezali kozikisa?+ Nani kati na biso akoki kofanda mwa ntango na mɔtɔ monene oyo ezali kopela mpo na ntango molai?’+ 15  “Ezali na moto oyo azali kotambola na boyengebene ya ntango nyonso+ mpe azali koloba makambo ya sembo,+ oyo azali koboya litomba oyo ezwami na ndenge ya mabe oyo euti na misala ya kobuba,+ oyo azali koningisa mabɔkɔ na ye mpo na kosimba kanyaka te,+ oyo azali kokanga matoi na ye mpo na koyoka makambo ya kosopa makila te, mpe oyo azali kokanga miso na ye mpo amona makambo ya mabe te.+ 16  Ye nde akofanda na bisika oyo etombwaná mpenza;+ esika na ye ya kobombana oyo etombwaná ekozala bisika ya mabangamabanga, bisika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna.+ Ya solo, bakopesa ye limpa na ye;+ esika na ye ya kobomba mai ekozanga mai te.”+ 17  Miso na yo ekotala mokonzi na kitoko na ye;+ ekomona mokili moko ya mosika.+ 18  Motema na yo ekoloba na mongongo ya nse+ mpo na likambo moko ya nsɔmɔ: “Wapi sɛkrɛtɛrɛ? Wapi moto oyo afutaka?+ Wapi moto oyo atángaka manɔ́ngi?”+ 19  Okomona bato ya lofundo te, bato oyo monɔkɔ na bango ezali mpasi mingi mpe moto akokoka koyoka yango te, bato ya lolemo ya likukuma oyo ozali kokanga ntina te.+ 20  Talá Siona,+ sité ya bileko na biso ya fɛti!+ Miso na yo ekomona Yerusaleme, esika ya kofanda oyo ezangi mitungisi, hema oyo moto moko te akolongola.+ Pike ya hema na yango ekopikolama te, mpe nsinga na yango ata moko te ekokatama.+ 21  Kasi kuna Yehova, Moto ya lokumu,+ akozala esika na biso ya bibale,+ ya banzela minene ya mai. Babwato minene oyo bazali kolúka ekoleka kuna te, mpe masuwa moko te ya mineneminene ekoleka kuna. 22  Mpo Yehova azali Mosambisi+ na biso, Yehova azali Moto oyo apesaka biso Mibeko,+ Yehova azali Mokonzi+ na biso; ye moko akobikisa biso.+ 23  Bansinga na yo ekofungwama mpenza; likonzí ya kokangisa elamba ya masuwa ekosimbama te mpo etɛlɛma makasi; elamba ya mopɛpɛ etandami te. Ɛɛ, na ntango yango, bakokabola biloko ebele oyo bapunzi; ɛɛ, batɛngumi bakozwa mpenza biloko ebele oyo epunzami.+ 24  Mpe moto moko te oyo afandi kuna akoloba: “Nazali na maladi.”+ Bato oyo bafandi na mokili yango bakolimbisama libunga na bango.+

Maloba na nse