Yisaya 29:1-24

29  “Mawa na Ariele,+ na Ariele, sité oyo Davidi atyaki kaa!+ Bóbakisa mbula likoló ya mbula; bafɛti+ elandana na ndenge oyo esengeli.  Mpe nakotya Ariele mpanzi likoló,+ mpe mawa ná kolela ekoya mpenza,+ mpe akokóma na miso na ngai lokola esika mɔtɔ ya etumbelo ya Nzambe epelaka.+  Mpe ya solo, nakotya kaa na bangámbo nyonso mpo na kobunda na yo, mpe nakozinga yo na lopango ya banzete mpe nakotɛlɛmisa biloko oyo ekozinga yo.+  Mpe okokóma na nse mpenza, bongo okoloba uta na mabele, mpe liloba na yo ekoyokana na mongongo ya nse lokola nde euti na putulu.+ Mpe mongongo na yo oyo ekouta na mabele ekokóma mpenza lokola moto oyo asololaka na bilimo, mpe uta na putulu liloba na yo ekoyokana swiswiswi.+  Mpe ebele ya bato oyo bazali bapaya na miso na yo bakokóma lokola putulu ya mikemike,+ mpe ebele ya banyokoli+ bakokóma lokola mposo ya blé oyo ezali kolimwa.+ Mpe ekosalema mpenza na mbala moko, na pwasa.+  Yehova ya mampinga akotyela yo likebi na nkake, na koningana ya mabele mpe na lokito monene, na ekumbaki, na mopɛpɛ makasi mpe na lolemo ya mɔtɔ oyo ezali kozikisa.”+  Mpe ebele ya bato ya bikólo nyonso oyo bazali kobunda etumba na Ariele,+ ekokómela bango mpenza lokola na ndɔtɔ, na emonaneli ya butu, ɛɛ baoyo nyonso bazali kobunda na ye etumba, ná manɔ́ngi ya kobunda na ye mpe baoyo bazali kotya ye mpanzi likoló.+  Ɛɛ, ekozala mpenza lokola ntango moto oyo azali na nzala azali kolɔta ete azali kolya, bongo alamuki mpenza mpe talá, molimo na ye ezali na eloko te;+ mpe lokola ntango moto oyo azali na mposa ya mai azali kolɔta ete azali komɛla, bongo alamuki mpe talá, alɛmbi mpe molimo na ye ekauki; ndenge yango nde ekozala mpo na ebele ya bato ya bikólo nyonso oyo bazali kobundisa Ngomba Siona.+  Bótikala monɔkɔ polele mpe bókamwa;+ bókanga miso, mpe bókangama miso.+ Bango balangwe,+ kasi na vinyo te; batengitengi, kasi na masanga oyo elangwisaka te.+ 10  Mpo Yehova asopeli bino elimo ya mpɔngi makasi;+ mpe azali kokanga miso na bino, basakoli,+ mpe azipi motó na bino,+ bamoni-bimonaneli.+ 11  Mpe mpo na bino emonaneli ya likambo nyonso ekómi lokola maloba ya buku oyo ekangamá na elembo,+ oyo bazali kopesa moto oyo ayebi mokanda, balobi: “Tobondeli yo, tángá yango na mongongo makasi,” mpe akoloba mpenza boye: “Nakoki te, mpo ekangami na elembo”;+ 12  mpe bakopesa mpenza buku yango na moto moko oyo ayebi mokanda te, balobi: “Tobondeli yo, tángá yango na mongongo makasi,” mpe akoloba mpenza boye: “Nayebi mokanda te.” 13  Mpe Yehova alobi: “Lokola bato oyo babɛlɛmi na ngai na monɔkɔ na bango, mpe bakumisi ngai kaka na mbɛbu na bango,+ mpe batye motema na bango mosika na ngai,+ mpe kobanga oyo bazali kobanga ngai ekómi nde mobeko ya bato oyo bazali koteya bango,+ 14  ngai oyo, Moto oyo akosala lisusu na bato oyo na ndenge ya kokamwa,+ na ndenge moko ya kokamwa mpe na eloko moko ya kokamwa; mpe bwanya ya bato na bango ya bwanya ekokufa mpenza, mpe mayele ya bato na bango ya mayele ekomibomba.”+ 15  Mawa na baoyo bazali kozinda mpenza mosika mpo na kobombela Yehova ye moko mokano na bango,+ mpe baoyo makambo na bango esalemi na esika ya molili,+ wana bazali koloba: “Nani azali komona biso, mpe nani azali koyeba biso?”+ 16  Bozoba ya ndenge nini bozali na yango! Moyemi-mbɛki asengeli nde kotalelama lokola mabele ya lima?+ Mpo eloko oyo esalemi esengeli nde kolobela moto oyo asali yango ete: “Asalaki ngai te”?+ Mpe eloko oyo eyemami esengeli mpenza nde kolobela moto oyo ayemi yango ete: “Azalaki na mayele ata moke te”?+ 17  Etikali naino kaka mwa ntango moke mpe Libá ekokóma mpenza elanga ya banzete ya mbuma+ mpe elanga ya banzete ya mbuma ekomonana lokola zamba,+ boye te? 18  Mpe na mokolo yango, bato oyo bakufá matoi bakoyoka maloba ya buku oyo,+ mpe miso ya bato oyo bakufá miso ekolongwa na molili ná molili makasi mpe ekomona.+ 19  Mpe bato ya komikitisa+ bakobakisa esengo na bango kati na Yehova ye moko, mpe ata babola na kati ya bato bakosepela na Mosantu ya Yisraele ye moko,+ 20  mpo monyokoli akosuka,+ mpe moto oyo azali komikumisa akosuka,+ mpe baoyo bazali se kofungola miso mpo na kosala mabe+ bakolongolama, 21  baoyo bazali kosalela liloba ya moto mpo emonana ete azali mosumuki,+ mpe baoyo bazali kotya motambo mpo na moto oyo apamelaka na porte,+ mpe baoyo bazali kokosela moyengebene makambo mpo bábwaka ye pembeni.+ 22  Na yango talá oyo Yehova alobi na ndako ya Yakobo, ye oyo asikolaki Abrahama:+ “Sikoyo, Yakobo akoyoka nsɔni te, elongi na ye mpe ekokóma puu te;+ 23  mpo ntango akomona bana na ye, mosala ya mabɔkɔ na ngai, na katikati na ye,+ bakosantisa nkombo na ngai,+ mpe bakosantisa mpenza Mosantu ya Yakobo,+ mpe bakotala Nzambe ya Yisraele na nsɔmɔ.+ 24  Mpe baoyo bazali kobunga na elimo na bango bakozala na mayele, mpe ata baoyo bazali koimaima bakoyekola mateya.”+

Maloba na nse