Yisaya 14:1-32

14  Mpo Yehova akoyokela Yakobo mawa,+ mpe lisusu, akopona mpenza Yisraele;+ mpe ya solo akopemisa bango na mabele na bango,+ mpe moto oyo afandi mopaya akosangana mpenza na bango mpe bakokangana mpenza na ndako ya Yakobo.+  Mpe bato ya bikólo bakozwa mpenza bango mpe bakomema bango na bisika na bango, mpe ndako ya Yisraele ekozwa bango lokola biloko na bango na mabele ya Yehova, mpo bázala basaleli ya mibali mpe basaleli ya basi,+ mpe bakozala mpenza bato oyo bazali kokanga+ baoyo bazalaki kokanga bango, mpe bakozala mpenza na bokonzi likoló ya baoyo bazalaki kotinda bango na makasi básala mosala.+  Mpe na mokolo oyo Yehova akopemisa yo na mpasi na yo mpe na yikiyiki na yo mpe na boombo ya makasi oyo batyaki yo,+ ekosalema mpenza boye:  okobimisela mokonzi ya Babilone liloba ya lisese oyo mpe okoloba boye: “Talá ndenge moto oyo azalaki kotinda basusu na makasi básala mosala asuki, talá ndenge monyoko esuki!+  Yehova abuki lingenda ya bato mabe, lingenda ya bayangeli,+  moto oyo azalaki ntango nyonso kobɛta bato ya bikólo na kobɛta moko ya nkɛlɛ,+ moto oyo amipekisaki te kotya bikólo na nse na ye na nkanda mpenza mpe na monyoko.+  Mabele mobimba epemi,+ ekómi kimya. Bato bakómi kosepela mpe koganga na esengo.+  Ata banzete ya jenevriye+ mpe esepeli mpo na yo, banzete ya sɛdrɛ ya Libá, elobi: ‘Banda olalá, mokati-nzete+ ata moko te ayaka kokata biso.’  “Ata Nkunda,*+ na nse, ekómi na yikiyiki mpo na yo, mpo na koyamba yo ntango okómi kuna. Mpo na yo, elamwisi baoyo bazangi makasi kati na liwa,+ bakambi nyonso ya mabele oyo bazali lokola bantaba ya mibali.+ Etɛlɛmisi bakonzi nyonso ya bikólo na bakiti na bango ya bokonzi.+ 10  Bango nyonso bazali koloba mpe koyebisa yo boye: ‘Balɛmbisi yo mpe lokola biso?+ Bakómisi yo ndenge moko na biso?+ 11  Lolendo na yo ekitisami na Nkunda,* makɛlɛlɛ ya bibɛtɛlo na yo ya bansinga.+ Na nse na yo, nkusu etandami lokola mbeto; mpe misɔpi nde elamba na yo ya kozipa nzoto.’+ 12  “Ee talá ndenge okwei uta na likoló,+ yo moto oyo ozali kongɛnga, mwana ya kotana ya ntɔngɔ! Ee talá ndenge bakati yo, okwei na mabele,+ yo oyo ozalaki kolɛmbisa bikólo!+ 13  Kasi yo, olobi na motema na yo ete: ‘Nakomata na likoló.+ Nakotombola kiti na ngai ya bokonzi+ likoló ya minzoto+ ya Nzambe, mpe nakofanda na ngomba ya kokutana,+ na nsukansuka ya nɔrdi.+ 14  Nakomata likoló ya bisika oyo etombwaná ya mapata;+ nakomikokanisa na Oyo-Aleki-Likoló.’+ 15  “Nzokande, okokitisama na Nkunda,*+ na nsukansuka ya libulu.+ 16  Baoyo bakomona yo bakotalatala yo; bakotala yo na likebi mpe bakoloba: ‘Oyo nde mobali oyo azalaki koningisa mabele, oyo azalaki kolɛngisa makonzi,+ 17  oyo akómisaki mabele oyo ebotaka lokola esobe mpe akweisaki bingumba na yango,+ oyo afungolelaki te bato na ye ya bolɔkɔ nzela ya kozonga mboka?’+ 18  Bakonzi mosusu nyonso ya bikólo, ɛɛ, bango nyonso, balali na nkembo, moto na moto na ndako na ye.+ 19  Kasi yo, obwakami, ozali na lilita te,+ lokola mwa nzete ya sika oyo eyinamá, olati bato oyo babomami, oyo batɔbɔlami na mopanga, baoyo bazali kokita kino na mabanga ya libulu,+ lokola ebembe oyo banyatinyati.+ 20  Okosangana na bango na lilita te, mpo obebisaki mabele na yo moko, obomaki bato na yo moko. Mpo na ntango oyo etyami ndelo te, bana ya basali-mabe bakotángama nkombo te.+ 21  “Bóbongisa esika ya koboma bana na ye, mpo na libunga ya bankɔkɔ na bango,+ noki bátɛlɛma mpe bázwa mpenza mabele mpo ezala ya bango mpe noki bátondisa bingumba na etando ya mabele oyo ebotaka.”+ 22  “Mpe nakotɛlɛmɛla bango,”+ yango nde liloba ya Yehova ya mampinga. “Mpe nakolongola na Babilone nkombo+ ná bato oyo batikali, bana ná libota,”+ yango nde liloba ya Yehova. 23  “Mpe nakokómisa yango esika ya nziko mpe ya bitima oyo etondi na matiti, mpe nakokɔmba yango na nkɔmbɔ oyo esilisaka nyɛɛ,”+ yango nde liloba ya Yehova ya mampinga. 24  Yehova ya mampinga alapi ndai+ ete: “Ya solo, ekosalema kaka ndenge nakanisi; mpe ekokokisama kaka ndenge nakani,+ 25  mpo na kobuka Moasiri na mokili na ngai+ mpe mpo nanyatanyata ye na bangomba na ngai;+ mpo ekanganeli na ye elongwa mpenza likoló na bango mpe mpo mokumba na ye elongwa na lipeka na bango.”+ 26  Yango nde mokano oyo ekanami mpo na mabele mobimba, mpe yango nde lobɔkɔ oyo esembolami epai ya bikólo nyonso. 27  Mpo Yehova ya mampinga ye moko akani yango,+ bongo nani akoki kobebisa yango?+ Mpe lobɔkɔ na ye nde esembolami, bongo nani akoki kozongisa yango nsima?+ 28  Na mbula oyo Mokonzi Ahaze akufaki,+ liyebisi oyo epesamaki: 29  “Ee Filistia,+ kosepela te,+ moto moko te kati na bato na yo, kaka mpo lingenda ya moto oyo azalaki kobɛta yo ebukani.+ Mpo uta na mosisa ya nyoka,+ nyoka moko ya ngɛngɛ ekobima,+ mpe mbuma na yango ekozala nyoka ya ngɛngɛ oyo epumbwaka.+ 30  Mpe bana ya liboso ya bato oyo bazangá bakolya lokola bampate, mpe babola bakolala na kimya.+ Mpe nakoboma mosisa na yo na nzala, mpe oyo ekotikala epai na yo ekobomama.+ 31  Ee porte, gangá na kolela! Ee engumba, belelá! Ee Filistia, yo okolɛmba nzoto mobimba mpenza! Mpo molinga ezali kouta na nɔrdi, mpe moto moko te akabwani na milɔngɔ na ye.”+ 32  Mpe eloko nini moto akolobela bamemi-nsango+ ya ekólo? Ete Yehova ye moko atye moboko ya Siona,+ mpe bato na ye oyo bazali na mpasi bakokima kuna.

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.