Yirimia 51:1-64

51  Talá oyo Yehova alobi: “Talá nazali kobimisela Babilone+ mpe bato oyo bafandi na Lebe-kamai mopɛpɛ moko oyo ebebisaka;+  mpe nakotindela Babilone bapupoli oyo bakopupola ye mpenza mpe oyo bakotika mokili na ye mpamba;+ mpo bakoyela ye mpenza bipai nyonso na mokolo ya mpasi.+  “Moto oyo azali konyata litimbo na ye anyata yango te.+ Mpe moto moko te atɛlɛma, alati kazaka na ye ya bibende. “Mpe bómonisela bilenge na ye motema mawa ata moke te.+ Bóboma limpinga na ye mobimba.+  Mpe bakokwea bibembe na mokili ya Bakaladea+ mpe batɔbɔlami na babalabala na ye.+  “Mpo Yisraele mpe Yuda,+ Nzambe na bango, Yehova ya mampinga, atiki bango te lokola basi oyo mobali akufá.+ Mpo na miso ya Mosantu ya Yisraele, mokili ya Bakaladea etondi na ngambo.+  “Bókima, bólongwa na kati ya Babilone,+ mpe moto na moto abikisa molimo na ye.+ Bókufa mpo na libunga na ye te.+ Mpo ezali ntango ya Yehova mpo na kozongisa mabe.+ Azali kozongisela ye makambo oyo ye asalaki.+  Babilone azalaki kɔpɔ ya wolo na lobɔkɔ ya Yehova,+ azalaki kolangwisa mabele mobimba.+ Bikólo emɛli vinyo na ye.+ Yango wana bikólo ezali kosala na ndenge ya ligboma.+  Na pwasa, Babilone akwei, bongo abukani.+ Bóganga na kolela mpo na ye.+ Bózwa balsame mpo na mpasi na ye.+ Mbala mosusu akobika.”  “Tolingaki kobikisa Babilone, kasi abiki te. Bótika ye,+ mpe tókende moto na moto na mokili na ye.+ Mpo kosambisama na ye ekómi tii na likoló, mpe etombwami tii na likoló oyo etondi na mapata.+ 10  Yehova abimiseli biso misala ya boyengebene.+ Bóya mpe tóyebisa na Siona mosala ya Yehova Nzambe na biso.”+ 11  “Bópelisa makula.+ Bótondisa banguba ya zolongano. Yehova alamwisi elimo ya bakonzi ya Bamede,+ mpo likanisi na ye ezali mpo na Babilone,+ mpo na kobebisa ye. Mpo Yehova azali kozongisa mabe, kozongisa mabe mpo na tempelo na ye.+ 12  Bótombola elembo+ na bifelo ya Babilone. Bókɛngɛla makasi.+ Bótya basinzili. Bóbongisa bato oyo bazali kotya motambo.+ Mpo Yehova azwi likanisi mpe akosala mpenza oyo alobi mpo na bato oyo bafandi na Babilone.”+ 13  “Ee yo mwasi oyo ozali kofanda likoló ya mai mingi,+ mwasi oyo ozali na biloko mingi ya motuya,+ nsuka na yo ekómi, matomba ozalaki kozwa+ ekómi na nsuka.+ 14  Yehova ya mampinga alapi ndai na molimo na ye moko+ ete: ‘Nakotondisa yo na bato, lokola mayoyo,+ mpe bakoyembela yo na koganga.’+ 15  Ye azali Mokeli ya mabele na nzela ya nguya na ye,+ Ye oyo atɛlɛmisaki mabele oyo ebotaka+ na nzela ya bwanya+ na ye, mpe Ye oyo atandaki likoló+ na nzela ya mayele na ye.+ 16  Ntango azali kobimisa mongongo na ye, makɛlɛlɛ ya mai ezali koyokana na likoló, mpe azali komatisa mbɔngi ya mai uta na nsuka mpenza ya mabele.+ Asali mpe baporte ya mai mpo na mbula,+ mpe azali kobimisa mopɛpɛ na bandako na ye ya kobomba biloko. 17  Moto nyonso amitambwisi na bozoba mpenza kino emonani ete azangi boyebi.+ Mosali nyonso ya biloko ya bibende akoyoka nsɔni mpo na ekeko oyo eyemami;+ mpo ekeko na ye ya ebende oyo enyangwisami ezali lokuta,+ mpe elimo ezali kati na yango te.+ 18  Ezali na yango mpamba,+ mosala ya kosɛka.+ Na ntango bakotyela yango likebi, ekobeba.+ 19  “Libula ya Yakobo azali lokola biloko wana te,+ mpo azali Mosali ya eloko nyonso,+ mpe lingenda ya libula na ye.+ Yehova ya mampinga ezali nkombo na ye.”+ 20  “Ozali lingenda monene na ngai, lokola bibundeli ya etumba,+ mpe na yo nakobukabuka mpenza bikólo, mpe na yo nakobebisa makonzi. 21  Mpe na yo nakobukabuka mpunda ná motambwisi na yango, mpe na yo nakobukabuka likalo ya etumba ná motambwisi na yango.+ 22  Mpe na yo nakobukabuka mobali mpe mwasi, mpe na yo nakobukabuka mobange mpe elenge, mpe elenge mobali ná ngɔndɔ. 23  Mpe na yo nakobukabuka mobateli ya mpate ná etonga na ye, mpe na yo nakobukabuka moloni-bilanga ná banyama na ye oyo ekangani mibalemibale, mpe na yo nakobukabuka baguvɛrnɛrɛ ná bayangeli-basungi. 24  Mpe nakozongisela Babilone ná bato nyonso oyo bafandi na Kaladea mabe na bango nyonso oyo basali na Siona liboso na miso na bino,”+ yango nde liloba ya Yehova. 25  “Talá nazali koyela yo,+ Ee ngomba oyo ebebisaka,”+ yango nde liloba ya Yehova, “yo mobebisi ya mabele mobimba;+ mpe nakosembolela yo lobɔkɔ na ngai mpe nakobalolabalola yo longwa na mabanga mpe nakokómisa yo ngomba oyo ezali kopela.”+ 26  “Mpe epai na yo bato bakokamata libanga te mpo na litumu to libanga mpo na miboko,+ mpo okokóma esika oyo etikalá mpamba mpo na ntango oyo etyami ndelo te,”+ yango nde liloba ya Yehova. 27  “Bótombola elembo na mokili.+ Bóyula liseke kati na bikólo. Bósantisa+ bikólo mpo na kobundisa ye. Bóbengisa makonzi ya Ararate+ mpo na kobundisa ye, Mini ná Ashekenaze.+ Bózwela ye mosali oyo akomaka basoda ya likili. Bómatisa bampunda+ lokola ebele ya mayoyo ya mikemike. 28  Bósantisa bikólo mpo na kobundisa ye, bakonzi ya Media,+ baguvɛrnɛrɛ na yango mpe bayangeli-basungi na yango nyonso mpe mokili mobimba ya boyangeli ya moko na moko. 29  Mpe mabele eningana mpe ezala na mpasi makasi,+ mpamba te makanisi ya Yehova ebimi mpo na kobundisa Babilone, mpo na kokómisa mokili ya Babilone eloko ya kokamwa, moto azali kofanda kuna te.+ 30  “Bato ya nguya ya Babilone batiki kobunda. Bazali se kofanda na bisika makasi. Nguya na bango esili.+ Bakómi basi.+ Bisika na ye ya kofanda etyami mɔtɔ. Bikangiseli na ye ebukani.+ 31  “Mopoti-mbangu moko azali kopota mbangu mpo na kokutana na mopoti-mbangu mosusu, mpe momemi-nsango moko mpo na kokutana na mo-memi-nsango mosusu,+ mpo na kopesa mokonzi ya Babilone nsango ete engumba na ye ezwami na nsuka nyonso,+ 32  mpe ete bisika oyo bakatisaka mai na makolo ezwami,+ mpe batumbi bamasuwa ya papirisi na mɔtɔ, mpe mibali ya etumba babulungani.”+ 33  Mpo talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi: “Mwana mwasi ya Babilone azali lokola esika ya kotutatuta mbuma.+ Ezali ntango ya konyatanyata ye makasi. Naino mwa ntango moke mpe ntango ya kobuka mbuma esengeli koya mpo na ye.”+ 34  “Nebukadrezare mokonzi ya Babilone alei ngai;+ atye ngai na mobulungano. Atye ngai lokola mbɛki oyo ezali na eloko te na kati. Amɛli ngai lokola nyoka moko monene;+ atondisi libumu na ye na biloko na ngai ya kitoko. Asukoli ngai mpe abwaki ngai libándá. 35  ‘Mabe oyo basaleli ngai mpe oyo basaleli nzoto na ngai ezala likoló ya Babilone!’ mwasi oyo afandaka na Siona akoloba bongo.+ ‘Mpe makila na ngai ezala likoló ya bato oyo bafandi na Kaladea!’ Yerusaleme akoloba bongo.”+ 36  Na yango, talá oyo Yehova alobi: “Talá nazali kotalela likambo na yo,+ mpe nakozongisa mabe mpo na yo.+ Mpe nakokaukisa mbu na ye, mpe nakokaukisa mabulu na ye ya mai.+ 37  Mpe Babilone ekokóma mpenza mabondo ya mabanga,+ esika bambulú efandaka,+ eloko ya kokamwa mpe eloko ya kobɛtɛla piololo, moto azali kofanda kuna te.+ 38  Bango nyonso elongo bakoganga lokola bana-nkɔsi oyo nkingo etondi na nsuki. Bakonguluma lokola bana ya nkɔsi.” 39  “Ntango bakoya mɔtɔ nakobongisela bango bafɛti mpe nakolangwisa bango, mpo básepela;+ mpe bakolala mpenza mpɔngi moko oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te, oyo bakolamuka te,”+ yango nde liloba ya Yehova. 40  “Nakokitisa bango lokola bampate-mibali mpo na kobomama, lokola bampate-mibali elongo na bantaba-mibali.”+ 41  “Ee talá ndenge Sheshake azwami,+ mpe ndenge Lisanzoli ya mabele mobimba ezwami!+ Talá ndenge Babilone akomi eloko ya kokamwa kati na bikólo!+ 42  Mbu emati likoló ya Babilone. Ezipami na ebele ya bambonge na yango.+ 43  Bingumba na ye ekómi eloko ya kokamwa, mokili oyo ezangá mai mpe mokili ya patatalu oyo ekauká.+ Bingumba na ye ekómi mokili oyo moto akofanda te, mpe kati na yango mwana ya bato akoleka te.+ 44  Mpe nakotyela Bele+ likebi na ngai na Babilone, mpe nakobimisa na monɔkɔ na ye biloko oyo amɛlaki.+ Mpe bikólo ekosopana epai na ye lisusu te.+ Lisusu, efelo ya Babilone ekokwea mpenza.+ 45  “Bóbima kati na ye, Ee bato na ngai,+ mpe moto na moto abikisa molimo na ye+ na nkanda ya kongala ya Yehova.+ 46  Soki te motema na bino ekolɛmba+ mpe bokokóma na kobanga mpo na nsango oyo ekoyokana na mokili. Mpe na mbula moko nsango ekoya mpenza, mpe nsima ya mbula yango, na mbula mosusu nsango mpe mobulu ekozala na mabele mpe moyangeli akobunda na moyangeli. 47  Bongo, talá! mikolo ezali koya, mpe nakotya likebi na ngai na bikeko oyo eyemami ya Babilone;+ mpe mokili na ye mobimba ekoyoka nsɔni, bato na ye nyonso bakokwea bibembe na kati na ye.+ 48  “Mpe mpo na Babilone likoló ná mabele mpe nyonso oyo ezali kati na yango ekoganga na esengo,+ mpo bapunzi bakoyela ye uta na nɔrdi,”+ yango nde liloba ya Yehova. 49  “Ezali te kaka mpo Babilone asalaki ete bato ya Yisraele bákwea bibembe,+ kasi lisusu na Babilone, bato ya mabele mobimba bakweaki bibembe.+ 50  “Bino bato oyo bobiki na mopanga, bókende se kokende. Bótɛlɛma te.+ Bókanisa Yehova uta na mosika,+ mpe bókanisa Yerusaleme na motema na bino.”+ 51  “Topɔli na nsɔni,+ mpo toyoki makambo ya kotuka.+ Kosambwa ezipi bilongi na biso,+ mpo bapaya bayeli bisika mosantu ya ndako ya Yehova.”+ 52  “Boye, talá! mikolo ezali koya,” yango nde liloba ya Yehova, “mpe nakotya likebi na ngai na bikeko na ye oyo eyemami,+ mpe na mokili na ye mobimba, moto oyo atɔbɔlami akokimela.”+ 53  “Ata soki Babilone amati na likoló+ mpe ata soki akómisi esika oyo etombwaná ya makasi na ye esika oyo moto akoki kokóma te,+ bapunzi bakouta epai na ngai mpe bakoyela ye,”+ yango nde liloba ya Yehova. 54  “Bóyoka! Koganga euti na Babilone,+ mpe lokito ya kokwea moko monene euti na mokili ya Bakaladea,+ 55  mpo Yehova azali kopunza Babilone, mpe akosukisa mpenza mongongo monene epai na ye,+ mpe mbonge na bango ekozala mpenza yikiyiki lokola mai mingi.+ Makɛlɛlɛ ya mongongo na bango ekoyokana makasi. 56  Mpo mopunzi akoyela ye, akoyela Babilone,+ mpe bato na ye ya nguya bakozwama.+ Matimbo na bango ekobukama mpenza,+ mpo Yehova azali Nzambe oyo apesaka lifuti.+ Akofuta mpenza.+ 57  Mpe nakolangwisa bankumu na ye, bato na ye ya bwanya, baguvɛrnɛrɛ na ye, bayangeli-basungi na ye mpe bato na ye ya nguya,+ mpe bakolala mpɔngi moko oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te, oyo na yango bakolamuka te,”+ yango nde liloba ya Mokonzi+ oyo nkombo na ye ezali Yehova ya mampinga.+ 58  Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: “Efelo ya Babilone, atako ezali monene, ekobebisama mpenza;+ mpe baporte na ye, atako ezali molai, ekotumbama na mɔtɔ.+ Mpe bato ya bikólo bakoboma nzoto kaka mpo na mpamba,+ mpe bituluku ya bato ya bikólo bakoboma nzoto kaka mpo na mɔtɔ;+ mpe bango moko bakolɛmba.” 59  Liloba oyo mosakoli Yirimia apesaki mitindo na Seraya mwana ya Neria+ mwana ya Mahaseya+ ntango akendaki elongo na Zidikiya mokonzi ya Yuda na Babilone na mbula ya minei banda akómaki mokonzi; mpe Seraya azalaki mokonzi ya basoda oyo atalelaka biloko. 60  Mpe Yirimia akomaki na buku+ moko mpasi nyonso oyo esengelaki kokwela Babilone, elingi koloba maloba nyonso oyo ekomamaki mpo na Babilone. 61  Lisusu, Yirimia alobaki na Seraya ete: “Ntango kaka okokóma na Babilone mpe okomona mpenza yango, boye osengeli kotánga na mongongo makasi maloba oyo nyonso.+ 62  Mpe osengeli koloba boye: ‘Ee Yehova, yo moko nde olobaki mpo na esika oyo, mpo na kolongola yango, mpo moto afanda lisusu kati na yango te,+ ezala moto to nyama ya mboka, kasi etikala mpamba mpo na ntango oyo etyami ndelo te.’ 63  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango okosilisa kotánga buku oyo, okokangisa yango na libanga, mpe okobwaka yango na katikati ya Efrate.+ 64  Mpe osengeli koloba ete: ‘Ndenge wana nde Babilone akozinda mpe akotɛlɛma lisusu te mpo na mpasi oyo nazali kokweisela ye;+ mpe bakolɛmba mpenza.’”+ Maloba ya Yirimia esuki awa.

Maloba na nse