Yirimia 50:1-46

50  Liloba oyo Yehova alobaki mpo na Babilone,+ mpo na mokili ya Bakaladea,+ na nzela ya mosakoli Yirimia:  “Bóyebisa yango kati na bikólo mpe bósakola yango.+ Bótombola elembo;+ bósakola yango. Bóbomba eloko te. Bóloba: ‘Babilone ezwami.+ Bele apɔli na nsɔni.+ Merodake akómi kobanga. Bililingi na ye epɔli na nsɔni.+ Bikeko na ye ya bosɔtɔ ekómi kobanga.’  Mpo ekólo moko euti na nɔrdi eyei kobundisa ye.+ Yango nde ezali kokómisa mokili na ye eloko ya kokamwa, bongo moto moko te azali kofanda kuna.+ Moto mpe nyama ya mboka bakimi.+ Bakei na bango.”+  “Na mikolo yango mpe na ntango yango,”+ yango nde liloba ya Yehova, “bana ya Yisraele, bango ná bana ya Yuda elongo, bakoya.+ Bakotambola, bakolela wana bazali kotambola,+ mpe bakoluka Yehova Nzambe na bango.+  Bakotunatuna nzela ya kokende na Siona, bilongi na bango ekotala kuna,+ bakoloba: ‘Bóya mpe tókɔta ná Yehova kati na kondimana oyo ezali koumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te, oyo bato bakobosana te.’+  Bato na ngai bakómi etonga ya bampate oyo ezali kokufa.+ Babateli na bango batiki bango báyengayenga.+ Bamemi bango likoló ya bangomba.+ Bauti na ngomba, bakei na ngomba moke. Babosani esika na bango ya kopema.+  Baoyo nyonso bamoni bango, balei bango,+ mpe banguna na bango balobi:+ ‘Tokomema ngambo te,+ mpo basaleli Yehova lisumu, ye oyo azali efandelo ya boyengebene+ mpe elikya ya bankɔkɔ na bango,+ Yehova.’”  “Bókima, bólongwa na kati ya Babilone, mpe bóbima na mokili ya Bakaladea,+ mpe bókóma lokola banyama* oyo ezali kolakisa etonga nzela.+  Mpo talá nazali kolamwisa mpe komatisa lisangá moko ya bikólo minene uta na mokili ya nɔrdi mpo na kobundisa Babilone,+ mpe bakomitanda mpenza mpo na kobundisa ye.+ Akozwama+ kuna. Makula na bango ezali lokola makula ya moto ya nguya oyo azali kozangisa moto bana, oyo azongaka nsima te kozanga kobimisa likambo.+ 10  Mpe Kaladea akokóma eloko ya kopunza.+ Baoyo nyonso bazali kopunza ye bakotonda,”+ yango nde liloba ya Yehova. 11  “Mpo bozalaki kosepela,+ mpo bozalaki na esengo monene ntango bozalaki kopunza libula na ngai.+ Mpo bozalaki kobɛtabɛta makolo lokola mwana-ngɔmbɛ ya mwasi kati na matiti ya pɛtɛpɛtɛ,+ bozalaki koganga lokola bampunda.+ 12  Mama na bino ayoki nsɔni mingi mpenza.+ Oyo abotaki bino alɛmbi nzoto.+ Talá! Ye nde azali moke koleka na kati ya bikólo, esobe oyo ezangi mai mpe mokili patatalu oyo ekauká.+ 13  Mpo na nkanda ya Yehova, bato bakofanda kati na ye te,+ mpe na mobimba na ye akokóma esika oyo etikali mpamba.+ Moto nyonso oyo akoleka pene ya Babilone, akotikala monɔkɔ polele na kokamwa mpe akobɛta piololo mpo na bolɔzi na ye nyonso.+ 14  “Bómitanda bipai nyonso mpo na kobundisa Babilone,+ bino nyonso oyo bozali konyata litimbo.+ Bóbwakela ye makula.+ Bóbatela ata likula moko te, mpo asaleli Yehova lisumu.+ 15  Bóbɛtɛla ye ntangwa ya etumba bipai nyonso.+ Apesi lobɔkɔ na ye.+ Makonzí na ye ekwei. Bifelo na ye ebukami.+ Mpo Yehova azongiseli ye mabe.+ Bózongisela ye mabe. Kaka ndenge asalaki, bósala ye.+ 16  Bóboma moloni na Babilone,+ mpe moto oyo azali kosimba likwangola na ntango ya kobuka mbuma. Mpo na mopanga oyo ezali komonisa mpasi bakobaluka moto na moto epai ya bato na ye, mpe bakokima moto na moto kino na mokili na ye moko.+ 17  “Yisraele azali mpate oyo epanzami.+ Bankɔsi bapalanganisi ye.+ Na mbala ya liboso mokonzi ya Asiri alyaki ye,+ mpe na mbala oyo ya nsima Nebukadrezare mokonzi ya Babilone abukibuki mikuwa na ye.+ 18  Bongo talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi: ‘Talá nazali kotyela mokonzi ya Babilone mpe mokili na ye likebi ndenge natyelaki mokonzi ya Asiri likebi.+ 19  Mpe nakozongisa Yisraele na esika na ye ya koleisa banyama matiti,+ mpe akolya matiti na Karamele+ mpe na Bashane;+ mpe na etúká ya ngombangomba ya Efraime+ mpe ya Gileade+ molimo na ye ekotonda.’” 20  “Mpe na mikolo yango mpe na ntango yango,”+ yango nde liloba ya Yehova, “bakoluka libunga ya Yisraele,+ kasi ekozala te; mpe masumu ya Yuda,+ kasi ekomonana te, mpo nakolimbisa bato oyo natikaki bátikala.”+ 21  “Mpo na mokili ya Merataime—matá mpo na kobundisa ye+ mpe kobunda na bato oyo bafandi na Pekode.+ Bábomama mpe bábebisama,” yango nde liloba ya Yehova, “mpe salá na kolanda nyonso oyo napesi yo mitindo.+ 22  Makɛlɛlɛ ya etumba ezali na kati ya mokili, mpe kobukana monene.+ 23  Ee talá ndenge marto+ ya kotula ya mabele mobimba ekatami mpe ezali kobukana!+ Ee talá ndenge Babilone ekómi eloko ya kokamwa kati na bikólo!+ 24  Natyeli yo motambo mpe okangami, Ee Babilone, mpe oyebaki yango te.+ Ozwami mpe lisusu okangami, mpo owelanaki nde na Yehova.+ 25  “Yehova afungoli ndako na ye ya kobomba biloko, mpe azali kobimisa bibundeli ya makaneli na ye.+ Mpo Nkolo Mo-konzi-Oyo-Aleki-Nyonso,+ Yehova ya mampinga, azali na mosala na mokili ya Bakaladea.+ 26  Bóyela ye uta na esika oyo eleki mosika.+ Bófungola bisika na ye ya kobomba milona.+ Bótondisa ye na mabele, lokola bato oyo bazali kosala mipiko,+ mpe bóbebisa ye.+ Moto ata moko te atikala epai na ye.+ 27  Bóboma bana-ngɔmbɛ na ye nyonso ya mibali.+ Bákita mpo na kobomama.+ Mawa na bango, mpo mokolo na bango ekómi, ntango ya kotyela bango likebi!+ 28  “Ezali na makɛlɛlɛ ya bato oyo bazali kokima mpe ya bato oyo bazali kolongwa na mokili ya Babilone+ mpo na kosakola na Siona ndenge Yehova Nzambe na biso azongisi mabe,+ ndenge azongisi mabe mpo na tempelo na ye.+ 29  “Bóbengisa bato ya litimbo mpo na kobundisa Babilone, baoyo nyonso bazali konyata litimbo.+ Bótyela ye kaa zingazinga. Moto ata moko akima te.+ Bózongisela ye na kolanda mosala na ye.+ Na kolanda nyonso oyo asalaki, bósalela ye.+ Mpo asali lofundo nde epai ya Yehova, epai ya Mosantu ya Yisraele.+ 30  Bongo bilenge na ye ya mibali bakokwea na bisika minene ya bato nyonso,+ mpe mibali na ye nyonso ya etumba bakokangisama monɔkɔ na mokolo wana,”+ yango nde liloba ya Yehova. 31  “Talá! Nazali kotɛmɛla yo,+ Ee Lofundo,”+ yango nde liloba ya Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso,+ Yehova ya mampinga, “mpo mokolo na yo ekoya mpenza, ntango oyo nasengeli kotyela yo likebi. 32  Mpe Lofundo ekobɛta mpenza libaku mpe ekokwea,+ mpe moto ya kotɛlɛmisa yango akozala te.+ Mpe nakotya mɔtɔ na bingumba na yango, mpe ekolya zingazinga na yango nyonso.”+ 33  Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: “Bana ya Yisraele mpe bana ya Yuda bazali konyokwama elongo, mpe baoyo nyonso bazwi bango bakangami basimbi bango.+ Baboyi kotika bango bákende.+ 34  Mosikoli na bango azali makasi,+ Yehova ya mampinga nde nkombo na ye.+ Akozanga te kokata likambo na bango,+ mpo apemisa mpenza mokili+ mpe atya bato oyo bafandi na Babilone na kati ya yikiyiki.”+ 35  “Mopanga ezali mpo na kobunda na Bakaladea,”+ yango nde liloba ya Yehova, “mpe mpo na kobunda na bato oyo bafandi na Babilone,+ kobunda na bankumu na ye+ mpe kobunda na bato na ye ya bwanya.+ 36  Mopanga ezali mpo na kobunda na bato ya bilobaloba,+ mpe bakosala mpenza na bozoba.+ Mopanga ezali mpo na kobunda na bato na ye ya nguya,+ mpe bakómi mpenza na nsɔmɔ.+ 37  Mopanga ezali mpo na kobunda na bampunda+ na bango, kobunda na makalo na bango ya etumba mpe kobunda na bituluku nyonso ya bato ndenge na ndenge oyo bazali kati na ye,+ mpe bakokóma mpenza basi.+ Mopanga ezali mpo na kobunda na biloko na ye ya motuya,+ mpe ekopunzama mpenza. 38  Libebi ekweli mai na ye, mpe ekokauka mpenza.+ Mpo ezali mokili ya bikeko oyo eyemami,+ mpe mpo na bimonaneli na bango ya kobangisa, bazali kaka kosala makambo na ndenge ya ligboma. 39  Bongo bato oyo bafandaka na bitúká oyo ezangá mai bakofanda elongo na banyama oyo ezali koganga, mpe bamaligbanga ekofanda epai na ye;+ moto ata moko te akofanda lisusu epai na ye, akozala mpe na esika ya kofanda te libota na libota.”+ 40  “Ndenge Nzambe abebisaki Sodoma ná Gomora+ mpe basité na yango oyo ezalaki zingazinga,”+ yango nde liloba ya Yehova, “moto moko te akofanda kuna, mpe mwana ya bato akofanda mopaya epai na ye te.+ 41  “Talá! Bato ya ekólo moko bazali koya longwa na nɔrdi; mpe ekólo moko monene+ mpe bakonzi minene+ bakolamuka na nsukansuka ya mabele.+ 42  Basalelaka litimbo mpe likɔnga moke.+ Bazali na nko mpe bakoyokela moto mawa te.+ Lokito na bango ezali lokola mbu oyo ezali na yikiyiki,+ mpe bakomata na bampunda;+ batandami lokola moto moko mpo na kobunda na yo, Ee mwana mwasi ya Babilone.+ 43  “Mokonzi ya Babilone ayoki nsango na bango,+ mpe mabɔkɔ na ye elɛmbi.+ Mpasi ezali! Mpasi makasi ekangi ye, lokola mwasi oyo azali kobota.+ 44  “Talá! Moto moko akomata lokola nkɔsi oyo ezali kobima na mwa bazamba oyo ekangamakangamá oyo ezali pembenipembeni ya Yordani mpo na kokende na esika ya kofanda oyo ezali koumela,+ kasi na mbala moko nakosala ete bákima mosika na ye.+ Mpe nakotya likoló na ye moto oyo aponami.+ Mpo nani azali lokola ngai,+ mpe nani akobɛtɛla ngai ntembe,+ mpe nani, sikoyo, azali mobateli oyo akoki kotɛlɛma liboso na ngai?+ 45  Boye, bóyoka mokano+ ya Yehova oyo abongisi mpo na Babilone+ mpe makanisi na ye oyo akanisi mpo na mokili ya Bakaladea.+ Ya solo, bakobendabenda bana-mpate ya etonga.+ Ya solo, mpo na bango, akosala ete esika na bango ya kofanda etikala mpamba.+ 46  Na makɛlɛlɛ, ntango Babilone ekozwama, mabele ekoningana mpenza,+ mpe kati na bikólo koganga ekoyokana.”+

Maloba na nse

To, “bampate-mibali mpe bantaba-mibali.”