Yirimia 49:1-39

49  Mpo na bana ya Amone,+ talá oyo Yehova alobi: “Yisraele azali nde na bana te, to azali nde na mozwi-ya-libula te? Mpo na nini Malakame+ azwi Gade,+ mpe bato na ye bakómi kofanda na bingumba ya Yisraele?”+  “‘Bongo, talá! mikolo ezali koya,’ yango nde liloba ya Yehova, ‘mpe nakoyokisa mpo na Raba+ ya bana ya Amone elembo ya kokebisa mpo na etumba;+ mpe akokóma mpenza libondo ya mabele oyo etikali mpamba,+ mpe basité oyo esimbami na ye+ ekotyama mɔtɔ.’+ “‘Mpe Yisraele akozwa mpenza baoyo bazwaki ye,’+ Yehova alobi bongo.  “‘Gangá na kolela,+ Ee Heshibone,+ mpo Ai apunzami! Bóbelela, Ee basité oyo esimbami na Raba. Bómikanga ngɔtɔ na loketo.+ Bóganga na kolela, mpe bótambolatambola kati na mapango ya mabanga, mpo Malakame akokende, ɛɛ akomemama na mboka mopaya,+ banganga-nzambe na ye mpe bankumu na ye, bango nyonso elongo.+  Mpo na nini ozali komikumisa mpo na mabwaku ya patatalu, lobwaku na yo ya patatalu epai mai ezali kotíyola,+ Ee mwana mwasi oyo azangi bosembo, yo moto oyo ozali kotyela biloko na ye ya motuya motema,+ olobi: “Nani akoyela ngai?”’”+  “‘Talá, nazali komemela yo likambo moko ya nsɔmɔ,’+ yango nde liloba ya Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso,+ Yehova ya mampinga, ‘ekouta na bato nyonso oyo bazali zingazinga na yo. Mpe bokopanzana mpenza, moto na moto na nzela na ye,+ mpe moto ya koyanganisa bato oyo bazali kokima akozala te.’”  “‘Kasi nsima na yango, nakoyanganisa bana ya Amone oyo bakangamaki,’+ yango nde liloba ya Yehova.”  Mpo na Edome, talá oyo Yehova ya mampinga alobi: “Bwanya+ ezali lisusu na Temane te?+ Toli ebebi epai ya bato oyo bazali na mayele? Bwanya na bango epɔli?+  Bókima!+ Bózonga nsima! Bókita na nse mpenza mpo na kofanda,+ Ee bino bato oyo bofandi na Dedane!+ Mpo nakomemela ye likama ya Esau, ntango oyo nakotyela ye likebi na ngai.+  Soki babuki-mbuma ya vinyo bakɔteli yo mpenza, bakotika mwa mbuma ya vinyo ya kolɔkɔta te? Soki miyibi bakɔteli yo na butu, bakobebisa mpenza nyonso oyo balingi.+ 10  Kasi ngai, nakotika Esau bolumbu.+ Nakozipola bisika na ye ya kobombana,+ mpe moto akokoka komibomba te.+ Bana na ye ná bandeko na ye mpe bato oyo bafandi penepene na ye bakopunzama mpenza,+ mpe ye akozala te.+ 11  Tiká bana mibali na yo oyo batata bakufá.+ Ngai moko nakobatela bango na bomoi, mpe basi na yo oyo mibali bakufá bakotyela ngai motema.”+ 12  Mpo talá oyo Yehova alobi: “Talá! Ata soki bameseni komɛla kɔpɔ te, bakomɛla yango kaka.+ Bongo yo, okozanga kozwa etumbu? Okozanga kozwa etumbu te, mpo okomɛla yango kaka.”+ 13  “Mpo nalapi ndai na nkombo na ngai moko,”+ yango nde liloba ya Yehova, “ete Bozera+ ekokóma kaka eloko ya kokamwa,+ eloko ya nsɔni, libebi mpe elakeli mabe; mpe bingumba na yango nyonso ekokóma bisika oyo ebebisamá mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+ 14  Nayoki nsango moko oyo euti epai ya Yehova, mpe motindami moko oyo atindami kati na bikólo, alobi: “Bóyangana, mpe bóya kobunda na ye, mpe bótɛlɛma mpo na etumba.”+ 15  “Mpo, talá! nakómisi yo moke kati na bikólo, otyolami kati na bato.+ 16  Kolɛngisa oyo olɛngisaki ekosi yo, lofundo ya motema na yo,+ Ee yo oyo ozali kofanda na madusu ya libanga, okangi esika etombwaná ya ngomba moke. Ata soki otongi zumbu na yo na likoló mpenza lokola mpongo,+ uta kuna nakokitisa yo na nse,”+ yango nde liloba ya Yehova. 17  “Mpe Edome akokóma eloko ya kokamwa.+ Moto nyonso oyo akoleka pembeni na ye akotikala monɔkɔ polele na kokamwa mpe akobɛta piololo mpo na malɔzi na ye nyonso.+ 18  Ndenge Sodoma ná Gomora mpe basité na yango oyo ezalaki zingazinga ebebisamaki,”+ Yehova alobi: “moto akofanda kuna te, mpe mwana ata moko te ya bato akofanda mopaya kuna.+ 19  “Talá! Moto moko akomata lokola nkɔsi+ oyo ezali kobima na mwa bazamba oyo ekangamakangamá oyo ezali pembenipembeni ya Yordani mpo na kokende na esika ya kofanda oyo ezali koumela,+ kasi na mbala moko nakokimisa ye longwa na esika yango.+ Mpe moto oyo aponami nakotya ye likoló na yango. Mpo nani azali lokola ngai,+ mpe nani akobɛtɛla ngai ntembe,+ mpe nani, sikoyo, azali mobateli oyo akoki kotɛlɛma liboso na ngai?+ 20  Boye, bóyoka mokano ya Yehova oyo abongisi mpo na Edome,+ mpe makanisi na ye oyo akanisi mpo na bato oyo bafandi na Temane:+ Ya solo, bakobendabenda bana-mpate ya etonga. Ya solo, mpo na bango, akosala ete esika na bango ya kofanda etikala mpamba.+ 21  Mabele ebandi koningana mpo na lokito ya kokwea na bango.+ Koganga ezali!+ Lokito na yango eyokani na Mbu Motane.+ 22  Talá! Moto moko akomata mpe akokita na lombangu lokola mpongo kokanga nyama,+ mpe akosembola mapapu na ye likoló ya Bozera;+ mpe na mokolo yango, motema ya bato ya nguya ya Edome ekokóma mpenza lokola motema ya mwasi oyo azali na mpasi na ntango ya kobota.”+ 23  Mpo na Damasi:+ “Hamate+ mpe Arpade+ bayoki nsɔni, mpo oyo bayoki ezali nsango ya mabe. Balɛmbi nzoto.+ Yikiyiki ezali kati na mbu; ekoki kofanda kimya te.+ 24  Damasi alɛmbi nzoto. Abaluki mpo na kokima, mpe nsɔmɔ ekangi ye.+ Mikakatano mpe mpasi lokola ya mwasi oyo azali kobota, ekangi ye.+ 25  Ndenge nini engumba ya masanzoli esundolami te, sité ya kosepela makasi?+ 26  “Yango wana bilenge na ye ya mibali bakokwea na bisika na ye minene ya bato nyonso, mpe na mokolo yango mibali nyonso ya etumba bakokangisama monɔkɔ,”+ yango nde liloba ya Yehova ya mampinga. 27  “Mpe nakotya mɔtɔ na efelo ya Damasi, mpe ekozikisa bandako milai ya kofanda ya Bene-hadade.”+ 28  Mpo na Kedare+ mpe makonzi ya Hazore,+ oyo Nebukadrezare mokonzi ya Babilone abɛtaki,+ talá oyo Yehova alobi: “Ee bótɛlɛma, bómata na Kedare, mpe bópunza bana mibali ya Ɛsti.+ 29  Bahema+ na bango mpe bitonga+ na bango ekozwama, bilamba na bango ya hema+ mpe biloko na bango nyonso. Mpe bakamela na bango+ ekomemama mosika na bango. Mpe bato bakobelela bango ete: ‘Nsɔmɔ ezali bipai nyonso!’”+ 30  “Bókima, bókima mosika; bókita na nse mpenza mpo na kofanda, Ee bato oyo bofandi na Hazore,”+ yango nde liloba ya Yehova. “Mpo Nebukadrezare mokonzi ya Babilone+ abongisi mokano mpo na bino mpe akanisi mpo na bino likanisi moko.” 31  “Bótɛlɛma, bómata mpo na kobunda na ekólo oyo ezali na mitungisi te,+ oyo efandi na kimya!”+ yango nde liloba ya Yehova. “Ezali na baporte te mpe na bikangiseli te. Bafandi kaka bango moko.+ 32  Mpe bakamela na bango+ ekokóma eloko ya kopunza, mpe ebele ya bibwɛlɛ na bango eloko oyo epunzami. Mpe nakopalanganisa bango na mipɛpɛ nyonso,+ baoyo nsuki na bango ekatami na mpakatoi;+ mpe nakoyeisa likama na bango uta na bitúká nyonso oyo ezali zingazinga na yango,” yango nde liloba ya Yehova. 33  “Mpe Hazore+ ekokóma efandelo ya bambulú,+ esika oyo etikali mpamba mpo na ntango oyo etyami ndelo te. Moto moko akofanda kuna te, mpe mwana ata moko te ya bato akofanda mopaya kuna.”+ 34  Talá liloba ya Yehova oyo eyelaki mosakoli Yirimia mpo na Elame+ na ebandeli ya bokonzi ya Zidikiya+ mokonzi ya Yuda: 35  “Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘Talá nazali kobuka litimbo ya Elame,+ ebandeli ya nguya na bango. 36  Mpe nakomemela Elame mipɛpɛ minei uta na nsuka minei ya likoló.+ Mpe nakopanza bango na mipɛpɛ yango nyonso,+ mpe ezali na ekólo moko te epai bato ya Elame oyo bapalanganisami+ bakozanga kokóma.’” 37  “Mpe nakobukabuka Baelame liboso ya banguna na bango mpe liboso ya bato oyo bazali koluka molimo na bango; mpe nakomemela bango mpasi, nkanda na ngai ya kongala,”+ yango nde liloba ya Yehova. “Mpe nakotinda mopanga nsima na bango kino nakosilisa bango nyɛɛ.”+ 38  “Mpe nakotya kiti na ngai ya bokonzi na Elame,+ mpe kuna nakobebisa mokonzi mpe bankumu,” yango nde liloba ya Yehova. 39  “Mpe ekosalema mpenza boye: na eleko ya nsuka ya mikolo,+ nakoyanganisa bakangami ya Elame,”+ yango nde liloba ya Yehova.

Maloba na nse