Yirimia 46:1-28

46  Talá liloba ya Yehova oyo eyelaki mosakoli Yirimia mpo na bikólo:+  Mpo na Ezipito,+ mpo na limpinga ya basoda ya Farao Neko mokonzi ya Ezipito,+ oyo azalaki pene ya ebale Efrate na Karakemishe,+ oyo Nebukadrezare mokonzi ya Babilone alongaki na mbula ya minei ya Yehoyakime+ mwana ya Yosiya, mokonzi ya Yuda:  “Ee bóbongisa nguba ya moke mpe nguba ya monene, mpe bóya mpo na etumba.+  Bókanga bampunda bansinga, mpe bómata, Ee bino basoda oyo botambolaka na mpunda, mpe bótɛlɛma na ekɔti. Bóyeisa makɔnga na bino sɛlisɛli. Bólata bakazaka ya bibende.+  “‘Mpo na nini namoni bango bazali kolɛnga na nsɔmɔ? Bazali kozonga nsima, mpe mibali na bango ya nguya babukanibukani; mpe bakimi mpenza, mpe babaluki te.+ Kobanga ezali bipai nyonso,’+ yango nde liloba ya Yehova.  ‘Moto ya mbangu ameka kokima te, mpe mobali ya nguya ameka kokima te.+ Na nɔrdi+ pembenipembeni ya ebale Efrate, babɛti libaku mpe bakwei.’+  “Nani oyo azali komata lokola Ebale Nile, lokola bibale oyo mai na yango ezali kotombwanatombwana?+  Ezipito ezali komata lokola Ebale Nile,+ mpe lokola bibale, mai ezali kotombwanatombwana.+ Mpe ezali koloba: ‘Nakomata. Nakozipa mabele. Kozanga mpasi, nakobebisa engumba mpe baoyo nyonso bazali kofanda kuna.’+  Bómata, Ee bampunda; mpe bótambola mbangu na ndenge ya ligboma, Ee makalo! Mpe mibali ya nguya bábima, Kushi+ ná Puti,+ baoyo bazali kosalela nguba, mpe Baludime,+ baoyo bazali kosalela mpe konyata litimbo. 10  “Mpe mokolo yango ezali ya Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, Yehova ya mampinga, mokolo ya kozongisa mabe mpo akozongisela banguna na ye mabe.+ Mpe mopanga ekolya mpenza mpe ekotonda mpe ekomɛla makila na bango, mpo Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso,+ Yehova ya mampinga, azali na mbeka+ na mokili ya nɔrdi pene ya ebale Efrate.+ 11  “Matá na Gileade mpe zwá mwa balsame,+ Ee ngɔndɔ mwana mwasi ya Ezipito.+ Obakisi bankisi ya kobikisa yo se mpamba. Nkisi ya kobelisa mpota na yo ezali te.+ 12  Bikólo eyoki nsango ya kosambwa+ na yo mpe mokili etondi na koganga na yo.+ Mpo babɛti libaku, mobali ya nguya atutani na mobali ya nguya.+ Bakwei elongo, bango nyonso mibale.” 13  Liloba oyo Yehova alobaki na mosakoli Yirimia mpo na koya ya Nebukadrezare mokonzi ya Babilone mpo na kobɛta mokili ya Ezipito:+ 14  “Ee bóyebisa yango na Ezipito, bósakola yango na Migidole,+ bósakola yango na Nofe+ mpe na Tahapanehese.+ Bóloba ete: ‘Tɛlɛmá, mpe omilɛngɛla,+ mpo mopanga ekolya mpenza bipai nyonso zingazinga na yo.+ 15  Mpo na nini bakɔmbɔli bato na yo ya nguya?+ Batɛlɛmi te, mpo Yehova abengani bango.+ 16  Ebele bazali kobɛta mabaku. Bazali mpe kokwea mpenza. Mpe moko azali koloba na mosusu ete: “Tɛlɛmá, mpe tózonga epai ya bato na biso mpe na mokili ya bandeko na biso, mpo na mopanga oyo ezali komonisa mpasi.”’ 17  Kuna basakoli ete: ‘Farao mokonzi ya Ezipito azali makɛlɛlɛ ya mpamba.+ Atiki ntango ya fɛti eleka.’+ 18  “‘Lokola nazali solo na bomoi,’ yango nde liloba ya Mokonzi, oyo nkombo na ye ezali Yehova ya mampinga,+ ‘akoya lokola Tabore+ katikati ya bangomba mpe lokola Karamele+ pembeni ya mbu. 19  Bongisá bisaka na yo mpo na komemama na mboka mopaya,+ Ee yo mwasi oyo ofandaka wana, mwana mwasi+ ya Ezipito. Mpo Nofe+ ekokóma mpenza eloko ya kokamwa mpe ekotyama mɔtɔ, bongo moto moko te akofanda kuna.+ 20  Ezipito ezali mpenza mwana-ngɔmbɛ ya mwasi ya kitoko. Uta na nɔrdi ngungi ekoyela ye mpenza.+ 21  Lisusu, basoda na ye ya kofutela oyo bazali na katikati na ye bazali lokola bana-ngɔmbɛ ya mafutamafuta.+ Kasi bango mpe bazongi nsima;+ bakimi elongo. Batɛlɛmi te.+ Mpo mokolo mpenza ya likama na bango eyeli bango, ntango ya kotyela bango likebi.’+ 22  “‘Mongongo na ye ezali lokola mongongo ya nyoka oyo ezali kokende;+ mpo mibali bakokende batondi na nguya ya bomoi, mpe bakoyela ye mpenza na basóka, lokola bato oyo bazali koluka nkoni. 23  Bakokata mpenza zamba na ye,’+ yango nde liloba ya Yehova, ‘mpo bato bazalaki kokoka kokɔta kuna te. Mpo bakómi mingi koleka mayoyo,+ mpe bakoki kotángama te. 24  Mwana mwasi+ ya Ezipito akoyoka mpenza nsɔni. Akopesama mpenza na lobɔkɔ ya bato ya nɔrdi.’+ 25  “Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi: ‘Talá nazali kotyela Amone+ ya No+ likebi na ngai, ná Farao, ná Ezipito, ná banzambe na ye,+ ná bakonzi na ye,+ ɛɛ, ná Farao mpe bato nyonso oyo bazali kotyela ye motema.’+ 26  “‘Mpe nakopesa bango na lobɔkɔ ya baoyo bazali koluka molimo na bango mpe na lobɔkɔ ya Nebukadrezare mokonzi ya Babilone+ mpe na lobɔkɔ ya basaleli na ye; mpe na nsima, bato bakofanda epai na ye lokola na mikolo ya kala,’+ yango nde liloba ya Yehova. 27  “‘Kasi yo kobanga te, Ee mosaleli na ngai Yakobo, mpe kolɛnga na nsɔmɔ te, Ee Yisraele.+ Mpo talá nazali kosikola yo uta na mosika mpe bana na yo uta na mokili ya bokangami na bango.+ Mpe Yakobo akozonga mpenza, mpe akozala na mitungisi te, mpe akozala na kimya mpe moto ya kolɛngisa ye akozala te.+ 28  Bongo yo, kobanga te, Ee mosaleli na ngai Yakobo,’ yango nde liloba ya Yehova, ‘mpo nazali elongo na yo.+ Mpo nakosilisa bato nyɛɛ kati na bikólo nyonso epai napalanganisi yo,+ kasi nakosilisa yo nyɛɛ te.+ Ata bongo nakopesa yo etumbu na ndenge oyo ebongi,+ nakotika yo te ozanga kozwa etumbu.’”+

Maloba na nse