Yirimia 38:1-28

38  Mpe Shefatia mwana ya Matane, Gedalia mwana ya Pashure, Yukale+ mwana ya Shelemia ná Pashure mwana ya Malakiya+ bayokaki maloba oyo Yirimia azalaki koloba na bato nyonso+ ete:  “Talá oyo Yehova alobi: ‘Moto oyo akokoba kofanda na engumba oyo nde akokufa na mopanga,+ na nzala+ mpe na maladi mabe.+ Kasi moto oyo akobima mpo na kokende epai ya Bakaladea nde akotikala na bomoi mpe akozwa mpenza molimo na ye lokola eloko epunzami, mpe akozala na bomoi.’+  Talá oyo Yehova alobi: ‘Engumba oyo ekopesama mpenza na lobɔkɔ ya limpinga ya basoda ya mokonzi ya Babilone, mpe akozwa mpenza yango.’”+  Mpe bankumu babandaki koloba na mokonzi ete: “Tobondeli yo, moto oyo abomama,+ mpo ndenge wana nde azali kolɛmbisa mabɔkɔ ya mibali ya etumba oyo batikali na engumba oyo mpe mabɔkɔ ya bato nyonso, na ndenge azali koloba na bango maloba wana.+ Mpo moto oyo azali kolukela bato oyo kimya te, kasi mpasi.”  Bongo Mokonzi Zidikiya alobaki ete: “Talá! Azali na mabɔkɔ na bino. Mpo ezali na likambo ata moko te oyo mokonzi akoki kolonga bino.”+  Mpe bazwaki Yirimia mpe babwakaki ye na libulu ya kobomba mai ya Malakiya+ mwana ya mokonzi, oyo ezalaki na Lopango ya Bakɛngɛli.+ Bongo bakitisaki Yirimia na bansinga. Sikoyo na libulu yango mai ezalaki te, kaka pɔtɔpɔtɔ; mpe Yirimia abandaki kozinda na kati ya pɔtɔpɔtɔ yango.+  Ebede-meleke moto ya Etiopi,+ moto oyo azalaki mokube mpe azalaki na ndako ya mokonzi, ayokaki ete batye Yirimia na libulu ya kobomba mai; mpe mokonzi afandaki na Porte ya Benyamina.+  Bongo Ebede-meleke abimaki na ndako ya mokonzi mpe alobaki na mokonzi ete:  “Ee nkolo na ngai mokonzi, bato oyo basali mabe na nyonso oyo basaleli mosakoli Yirimia, oyo babwaki na libulu ya kobomba mai, boye akokufa+ na nzala+ na esika oyo azali. Mpo mampa ezali lisusu te na engumba.” 10  Na yango, mokonzi apesaki Ebede-meleke moto ya Etiopi mitindo ete: “Kamatá elongo na yo bato ntuku misato (30) na esika oyo, mpe osengeli kobimisa mosakoli Yirimia na libulu ya kobomba mai liboso ete akufa.”+ 11  Na yango, Ebede-meleke akamataki bato elongo na ye mpe akɔtaki na ndako ya mokonzi na nse ya esika ya kobomba mosolo+ mpe azwaki kuna biteni ya bilamba oyo enzuluká mpe biteni ya bilamba oyo ebebabebá, mpe akitisaki yango na bansinga na libulu ya kobomba mai+ epai Yirimia azalaki. 12  Bongo Ebede-meleke moto ya Etiopi alobaki na Yirimia ete: “Nabondeli yo, tyá biteni ya bilamba oyo enzuluká mpe biteni ya bilamba oyo ebebabebá na nse ya mapeka na yo, na nse ya bansinga.” Mpe Yirimia asalaki bongo.+ 13  Nsukansuka babendaki Yirimia na bansinga yango mpe babimisaki ye na libulu ya kobomba mai. Mpe Yirimia akobaki kofanda na Lopango ya Bakɛngɛli.+ 14  Mpe Mokonzi Zidikiya atindaki bato mpe bazwaki mosakoli Yirimia mpe bamemaki ye epai na ye+ na esika ya kokɔta+ ya misato, oyo ezali na ndako ya Yehova,+ bongo mokonzi alobaki na Yirimia ete: “Nazali kotuna yo likambo moko. Kobombela ngai likambo moko te.”+ 15  Na yango, Yirimia alobaki na Zidikiya: “Soki nayebisi yo, ya solo okoboma ngai te? Mpe ata soki napesi yo toli, okoyokela ngai te.”+ 16  Na yango, Mokonzi Zidikiya alapelaki Yirimia ndai na esika ya kobombana, alobi: “Lokola Yehova azali solo na bomoi, ye oyo asalelá biso molimo+ oyo, nakoboma yo te, mpe nakopesa yo na lobɔkɔ ya bato oyo te, oyo bazali koluka molimo na yo.”+ 17  Sikoyo Yirimia alobaki na Zidikiya boye: “Talá oyo Yehova, Nzambe ya mampinga,+ Nzambe ya Yisraele,+ alobi: ‘Soki obimi mpenza mpo na kokende epai ya bankumu ya mokonzi ya Babilone,+ molimo na yo ekotikala na bomoi mpe engumba oyo ekotumbama na mɔtɔ te, mpe yo moko ná bato ya ndako na yo bokotikala na bomoi mpenza.+ 18  Kasi soki obimi te mpo na kokende epai ya bankumu ya mokonzi ya Babilone, engumba oyo ekopesama mpenza na lobɔkɔ ya Bakaladea, mpe ya solo, bakotumba yango na mɔtɔ,+ mpe okokima na lobɔkɔ na bango te.’”+ 19  Na yango, Mokonzi Zidikiya alobaki na Yirimia ete: “Nazali kobanga Bayuda oyo bakimi mpo na kokende epai ya Bakaladea,+ noki bápesa ngai na lobɔkɔ na bango mpe básambwisa ngai.”+ 20  Kasi Yirimia alobaki ete: “Bakopesa yo ndenge wana te na lobɔkɔ na bango. Nabondeli yo, tosá mongongo ya Yehova na makambo oyo nazali koyebisa yo, mpe makambo na yo ekotambola malamu,+ mpe molimo na yo ekotikala na bomoi. 21  Kasi soki oboyi kobima,+ talá likambo oyo Yehova amonisi ngai: 22  Mpe talá! basi nyonso oyo batikali na ndako ya mokonzi ya Yuda+ bazali komemama epai ya bankumu ya mokonzi ya Babilone,+ mpe bazali koloba ete:‘Bato oyo bazalaki na kimya elongo na yo babendi yo+ mpe balongi yo.+Bazindisi lokolo na yo na pɔtɔpɔtɔ mpenza; batiki yo, bakei na ngámbo mosusu.’+ 23  Mpe basi na yo ná bana na yo nyonso bazali kobimisa bango mpo na komema bango epai ya Bakaladea, yo moko okokima na lobɔkɔ na bango te,+ kasi okozwama na lobɔkɔ ya mokonzi ya Babilone, mpe mpo na yo engumba oyo ekotumbama na mɔtɔ.”+ 24  Mpe Zidikiya alobaki na Yirimia ete: “Moto moko te ayeba makambo oyo, mpo okufa te. 25  Mpe soki bankumu+ bayoki ete nasololi na yo mpe soki bayei mpenza epai na yo mpe balobi na yo ete: ‘Tobondeli yo, yebisá biso: Likambo nini bosololi na mokonzi? Kobombela biso eloko moko te, mpe tokoboma yo te. Mpe mokonzi alobi na yo nini?’ 26  osengeli bongo koyebisa bango ete: ‘Nazalaki kokómisa lilɔmbɔ na ngai mpo na kosɛnga kondimama liboso ya mokonzi, mpo ete atinda ngai lisusu te na ndako ya Yehonatane+ noki nakufa kuna.’” 27  Na nsima, bankumu nyonso bayaki epai ya Yirimia mpe babandaki kotunatuna ye. Ye mpe ayebisaki bango na kolanda maloba nyonso wana oyo mokonzi apesaki ye mitindo.+ Bongo bafandaki nyɛɛ liboso na ye, mpo bayokaki likambo yango te. 28  Mpe Yirimia akobaki kofanda na Lopango ya Bakɛngɛli+ kino mokolo oyo Yerusaleme ezwamaki.+ Mpe yango esalemaki bongo ntango Yerusaleme ezwamaki.+

Maloba na nse