Yirimia 30:1-24

30  Liloba oyo eyelaki Yirimia uta na Yehova ete:  “Talá oyo Yehova Nzambe ya Yisraele alobi: ‘Komá na buku maloba nyonso oyo nakoloba na yo.+  Mpo, “talá! mikolo ezali koya,” yango nde liloba ya Yehova, “mpe nakoyanganisa bakangami ya bato na ngai, Yisraele mpe Yuda,”+ Yehova alobi bongo, “mpe nakozongisa bango na mokili oyo napesaki bankɔkɔ na bango, mpe bakozwa mpenza yango lisusu.”’”+  Mpe talá maloba oyo Yehova alobi na Yisraele mpe na Yuda.  Mpo talá oyo Yehova alobi: “Toyoki lokito ya kolɛnga, nsɔmɔ,+ mpe kimya ezali te.  Nabondeli bino, bótuna, mpe bómona soki mobali abotaka. Mpo na nini namoni mobali makasi nyonso atye mabɔkɔ na loketo lokola mwasi oyo azali kobota,+ mpe bilongi nyonso ekómi pɛɛ?+  Aa mawa! Mpo mokolo yango ezali mokolo moko monene,+ mpe mosusu lokola yango ezali te,+ mpe ezali ntango ya mpasi mpo na Yakobo.+ Kasi akobika na yango.”  “Mpe na mokolo yango ekosalema mpenza boye,” yango nde liloba ya Yehova ya mampinga, “nakobuka ekanganeli na ye uta na nkingo na yo, mpe nakokata bansinga na yo,+ mpe bapaya bakozwa ye lisusu te mosaleli oyo azali kosala mosala ya mpunda.  Mpe bakosalela mpenza Yehova Nzambe na bango mpe Davidi mokonzi na bango,+ oyo nakotɛlɛmisela bango.”+ 10  “Nde yo, kobanga te, Ee mosaleli na ngai Yakobo,” yango nde liloba ya Yehova, “mpe kozala na nsɔmɔ te, Ee Yisraele.+ Mpo talá nazali kobikisa yo uta na mosika mpe bana na yo uta na mokili oyo bakangamaki.+ Mpe Yakobo akozonga mpenza mpe akotungisama lisusu te mpe akozala na kimya, mpe moto ata moko te akozala mpo na kolɛngisa ye.”+ 11  “Mpo nazali elongo na yo,” yango nde liloba ya Yehova, “mpo na kobikisa yo;+ kasi nakosilisa bato nyɛɛ kati na bikólo nyonso epai napalanganisaki yo.+ Kasi yo, nakosilisa yo nyɛɛ te.+ Mpe nasengeli kosembola yo na ndenge oyo ekoki, mpo nakozanga te kopesa yo etumbu.”+ 12  Mpo talá oyo Yehova alobi: “Nkisi ezali te mpo na mpasi na yo.+ Mpota na yo ekoki kosila te.+ 13  Moto ya kolobela likambo na yo azali te, mpo na kosilisa mpota na yo.+ Nkisi ya kobikisa yo ezali te, nkisi ya kobelisa mpota na yo ezali te.+ 14  Baoyo nyonso bazalaki kolinga yo makasi bango nde babosani yo.+ Ezali yo te nde bazali kolukaluka. Mpo nabɛti yo na fimbo ya monguna,+ na etumbu ya moto ya nko,+ mpo libunga+ na yo ekómi monene; masumu na yo ekómi mingi.+ 15  Mpo na nini ozali kolela mpo na mpasi na yo?+ Mpasi na yo ekoki kosila te mpo libunga na yo ekómi monene; masumu na yo ekómi mingi.+ Nasali yo makambo wana. 16  Na yango, baoyo nyonso bazali kolya yo bango moko bakolyama;+ mpe banguna na yo bakokende bango nyonso bakangami na mboka mopaya.+ Mpe baoyo bazali kopunza yo bakopunzama, mpe baoyo nyonso bazali kobɔtɔla yo biloko nakosala ete biloko na bango ebɔtɔlama.”+ 17  “Mpo nakozongisela yo nzoto makasi, mpe nakobikisa yo na bampota na yo,”+ yango nde liloba ya Yehova. “Mpo bazalaki kobenga yo nde mwasi oyo babenganá:+ ‘Ezali Siona, oyo moto moko te azali koluka.’”+ 18  Talá oyo Yehova alobi: “Talá nazali koyanganisa bakangami ya bahema ya Yakobo,+ mpe nakoyokela batabernakle na ye mawa. Mpe engumba ekotongama lisusu likoló ya libondo na yango;+ mpe ndako molai ya kofanda ekozala likoló ya esika na yango mpenza.+ 19  Mpe matɔndi ekobima mpenza kuna, ná mongongo ya baoyo bazali kosɛka.+ Mpe nakokómisa bango mingi, mpe motángo na bango ekokita te;+ mpe nakokómisa bango ebele, mpe bakokóma eloko mpamba te.+ 20  Mpe bana na ye bakokóma ndenge bazalaki na ntango ya kala, mpe liyangani na ye mpenza ekopikama makasi liboso na ngai.+ Mpe nakotya likebi na ngai epai ya bato nyonso oyo bazali konyokola ye.+ 21  Mpe moto na ye ya nguya akouta mpenza epai na ye,+ mpe moyangeli na ye akobima na kati na ye;+ mpe nakobɛlɛmisa ye, mpe akopusana mpenza penepene na ngai.”+ “Mpo sikoyo, nani wana apesi motema na ye ndanga mpo abɛlɛma epai na ngai?”+ yango nde liloba ya Yehova. 22  “Mpe bokokóma mpenza bato na ngai,+ mpe ngai nakokóma Nzambe na bino.”+ 23  Talá! Mopɛpɛ makasi ya Yehova, nkɛlɛ na ye mpenza, ebimi, mopɛpɛ makasi oyo ezali kokɔmbɔla.+ Ekobalukabaluka likoló ya motó ya bato mabe.+ 24  Nkanda ya kongala ya Yehova ekozonga nsima te kino akosilisa kosala mpe kino akosilisa kokokisa makanisi ya motema na ye.+ Bokotyela likambo yango likebi na eleko ya nsuka ya mikolo.+

Maloba na nse