Yirimia 22:1-30

22  Talá oyo Yehova alobi: “Kitá na ndako ya mokonzi ya Yuda, mpe kuna osengeli koloba liloba oyo.  Mpe osengeli koloba boye: ‘Yoká liloba ya Yehova, Ee mokonzi ya Yuda, yo moto ozali kofanda na kiti ya bokonzi ya Davidi,+ yo elongo na basaleli na yo mpe bato na yo, baoyo bazali kokɔta na baporte oyo.+  Talá oyo Yehova alobi: “Bókata likambo na bosembo mpe na boyengebene, mpe bóbikisa moto oyo bazali koyiba na lobɔkɔ ya mobubi; mpe moto oyo afandi mopaya, mwana mobali oyo tata akufá mpe mwasi oyo mobali akufá bómonisa bango mpasi te.+ Bónyokola bango te.+ Mpe na esika oyo, bósopa te makila ya moto oyo azali na likambo te.+  Mpo soki bokokisi mpenza liloba oyo, bakonzi oyo bafandi na kiti ya bokonzi ya Davidi+ bakokɔta mpenza na baporte ya ndako oyo, bakomata na makalo mpe na bampunda, ye ná basaleli na ye mpe bato na ye.”’+  “‘Kasi soki botosi maloba oyo te, nazali kolapa ndai na nkombo na ngai moko,’+ yango nde liloba ya Yehova, ‘ete ndako oyo ekokóma mpenza esika oyo ebebisami.’+  “Mpo talá oyo Yehova alobi na ntina na ndako ya mokonzi ya Yuda: ‘Ozali lokola Gileade na miso na ngai, motó ya Libá.+ Ya solo mpenza nakokómisa yo esobe;+ bongo bingumba, bato bakofanda ata na moko na yango te.+  Mpe nakosantisa baoyo babebisaka mpo bátɛmɛla yo,+ moto na moto ná bibundeli na ye;+ mpe basengeli kokata banzete na yo ya sɛdrɛ+ oyo eleki kitoko mpe kobwaka yango na mɔtɔ.+  Mpe bato ya bikólo ebele bakoleka mpenza pene na engumba oyo mpe bakolobana ete: “Mpo na nini Yehova asali boye na engumba oyo monene?”+  Mpe bakoloba mpenza ete: “Ezali mpo batikaki kondimana ya Yehova Nzambe+ na bango mpe bagumbamelaki banzambe mosusu mpe basalelaki bango.”’+ 10  “Bólela mpo na mokufi te,+ mpe bóyoka mawa mpo na ye te. Bólela mingi nde mpo na moto oyo azali kokende, mpo akozonga lisusu te mpe akomona mokili ya bandeko na ye lisusu te. 11  Mpo talá oyo Yehova alobi na ntina na Shalume+ mwana ya Yosiya, mokonzi ya Yuda oyo azali koyangela na esika ya Yosiya tata na ye,+ oyo alongwe na esika oyo: ‘Akozonga awa lisusu te. 12  Mpo akokufa epai bamemi ye na mboka mopaya, mpe akomona mokili oyo lisusu te.’+ 13  “Mawa na moto oyo azali kotonga ndako na ye,+ kasi na boyengebene te, mpe bashambrɛ na ye ya likoló, kasi na bosembo te, ndenge azali kosalisa moninga na ye mosala kaka mpamba, mpe azali kopesa ye lifuti na ye te;+ 14  oyo azali koloba ete: ‘Nakomitongela ndako moko monene mpe bashambrɛ minene ya likoló;+ mpe maninisa na ngai mpo na ndako yango ekoyeisama minene, mpe mabaya ya koyeisa yango kitoko ekozala ya sɛdrɛ+ mpe ekopakolama langi ya motane pɛɛ.’+ 15  Okokoba nde koyangela mpo opusi kosalela nzete ya sɛdrɛ? Tata na yo alyaki mpe amɛlaki mpe asalaki na bosembo mpe na boyengebene te?+ Yango wana makambo na ye etambolaki malamu.+ 16  Alobelaki lotomo ya moto ya mpasi mpe ya mobola.+ Yango wana makambo etambolaki malamu. ‘Yango te koyeba ngai?’ yango nde liloba ya Yehova. 17  ‘Ya solo mpenza, miso na yo mpe motema na yo etyami na eloko mosusu te, kaka na litomba na yo ya mabe,+ mpe na makila ya moto oyo azali na likambo te mpo osopa yango,+ mpe na kobuba mpe na kobɔtɔla mpo omipesa na makambo yango.’ 18  “Na yango talá oyo Yehova alobi mpo na Yehoyakime+ mwana ya Yosiya, mokonzi ya Yuda: ‘Bakolela ye te ete: “Mawa, ndeko na ngai ya mobali! Mpe mawa, ndeko na ngai ya mwasi!” Bakolela ye te ete: “Mawa, Ee nkolo! Mpe mawa, lokumu na ye!”+ 19  Akokundama ndenge mpunda ya mobali ekundamaka,+ akobendama mpe akobwakama libándá mosika na baporte ya Yerusaleme.’+ 20  “Matá na Libá+ mpe gangá, mpe yokisá mongongo na yo na Bashane.+ Mpe gangá uta na Abarime,+ mpo baoyo nyonso bazalaki kolinga yo makasi babukani.+ 21  Nalobaki na yo na ntango oyo ozalaki na mitungisi te.+ Olobaki ete: ‘Nakotosa te.’+ Yango nde nzela na yo banda bolenge na yo, mpo otosaki mongongo na ngai te.+ 22  Mopɛpɛ ekokamba babateli na yo nyonso ya mpate;+ mpe baoyo nyonso bazali kolinga yo makasi bakokende na bokangami mpenza.+ Mpo na ntango yango okoyoka nsɔni mpe okopɔla na nsɔni mpo na mpasi na yo nyonso.+ 23  Ee yo oyo ozali kofanda na Libá,+ oyo ofandi na zumbu na banzete ya sɛdrɛ,+ okokimela mpenza ntango mpasi makasi ekokwela yo,+ mpasi lokola ya mwasi oyo azali kobota!”+ 24  “‘Lokola nazali solo na bomoi,’ yango nde liloba ya Yehova, ‘ata soki Konia+ mwana ya Yehoyakime,+ mokonzi ya Yuda, azalaka lopɛtɛ ya kotya kashɛ+ na lobɔkɔ na ngai ya mobali, nakolongola yo wana!+ 25  Mpe nakopesa yo na lobɔkɔ ya baoyo bazali koluka molimo na yo+ mpe na lobɔkɔ ya baoyo ozali kobanga mpe na lobɔkɔ ya Nebukadrezare mokonzi ya Babilone mpe na lobɔkɔ ya Bakaladea.+ 26  Nakobwaka yo ná mama na yo+ oyo abotaki yo na mokili mosusu epai bobotamaki te, mpe kuna nde bokokufa.+ 27  Mpe na mokili epai kuna bakokolisa mposa ya molimo na bango mpo na kozonga, bakozonga kuna te.+ 28  Moto oyo Konia+ azali nde mbɛki mpamba oyo batyoli, oyo babukibuki,+ to mbɛki oyo basepeli na yango ata moke te?+ Mpo na nini ye ná libota na ye basengeli kobwakama na nse mpe kobwakama na mokili oyo bayebi te?’+ 29  “Ee mabele, mabele, mabele, yoká liloba ya Yehova.+ 30  Talá oyo Yehova alobi: ‘Bókoma moto oyo ete azali na mwana te,+ ete azali mobali makasi oyo akolonga ata moke te na mikolo na ye; mpo moto moko te ya libota na ye akolonga,+ akofanda na kiti ya bokonzi ya Davidi+ mpe akoyangela lisusu na Yuda.’”

Maloba na nse