Yirimia 20:1-18

20  Sikoyo Pashure mwana ya Imere,+ nganga-nzambe, oyo azalaki mpe kapita oyo azali kokamba makambo na ndako ya Yehova,+ azalaki koyoka Yirimia wana azalaki kosakola maloba oyo.  Bongo Pashure abɛtaki mosakoli Yirimia+ mpe akɔtisaki ye na bikanga-makolo+ oyo ezalaki na Porte ya Likoló ya Benyamina, oyo ezalaki na ndako ya Yehova.  Kasi esalemaki boye: na mokolo oyo elandaki Pashure abimisaki Yirimia na bikanga-makolo,+ bongo Yirimia alobaki na ye ete: “Yehova abengi yo na nkombo+ Pashure te, kasi Nsɔmɔ bipai nyonso.+  Mpo talá oyo Yehova alobi: ‘Talá nazali kokómisa yo eloko ya nsɔmɔ mpo na yo moko mpe mpo na bato oyo balingaka yo, mpe bakokwea mpenza na mopanga ya banguna na bango+ wana miso na yo ekotala;+ mpe nakopesa Yuda mobimba na lobɔkɔ ya mokonzi ya Babilone, mpe akomema bango mpenza na mboka mopaya na Babilone mpe akoboma bango na mopanga.+  Mpe nakopesa biloko nyonso oyo ebombami ya engumba oyo mpe mbuma na yango nyonso mpe biloko na yango nyonso ya motuya; mpe biloko nyonso ya motuya ya bakonzi ya Yuda nakopesa yango na lobɔkɔ ya banguna na bango.+ Mpe bakopunza yango mpenza mpe bakozwa yango mpe bakomema yango na Babilone.+  Kasi yo, Ee Pashure, mpe bato nyonso oyo bafandi na ndako na yo, bokokende na bokangami;+ mpe okokóma na Babilone mpe okokufa kuna mpe okokundama kuna elongo na bato nyonso oyo balingaka yo,+ mpo osakweli bango makambo ya lokuta.’”+  Okosi ngai, Ee Yehova, bongo nakosami. Osaleli makasi na yo epai na ngai, mpe olongi.+ Nakómi eloko ya kosɛka mokolo mobimba; moto nyonso azali kotyola ngai.+  Mpo mbala nyonso oyo nazali koloba, nazali koganga. Nazali kaka kobelela mpo na mobulu mpe kopunza.+ Mpo liloba ya Yehova ekómeli ngai likambo ya kosambwa mpe ya kotyolama mokolo mobimba.+  Mpe nalobaki: “Nakotánga nkombo na ye te, mpe nakoloba na nkombo na ye lisusu te.”+ Kasi na motema na ngai ezalaki lokola mɔtɔ oyo ezali kopela, oyo ekangami na kati ya mikuwa na ngai; mpe nalɛmbaki kobomba yango, mpe nakokaki kokangela yango motema te.+ 10  Mpo nayokaki nsango mabe ya bato mingi.+ Nsɔmɔ ezalaki bipai nyonso. “Bóyebisa, mpo tóyebisa makambo na ye.”+ Bato—bawei mpamba—nyonso oyo bazali koloba na ngai “Kimya!”—bazali kotalatala soki nakotɛnguma:+ “Mbala mosusu akokosama,+ mpo tólonga ye mpe tózongisela ye mabe.” 11  Kasi Yehova azalaki elongo na ngai+ lokola elombe moko ya nsɔmɔ.+ Yango wana baoyo bazali konyokola ngai bakobɛta libaku mpe bakolonga te.+ Bakopɔla mpenza na nsɔni mingi, mpo makambo na bango ekotambola malamu te. Bato bakobosana te kosambwa na bango oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 12  Kasi yo, Ee Yehova ya mampinga, ozali kotalatala moyengebene;+ ozali komona bangɛi mpe motema.+ Tiká namona ndenge okozongisela bango mabe,+ mpo namonisi yo likambo na ngai ya kosamba.+ 13  Bóyembela Yehova! Bósanzola Yehova! Mpo abikisi molimo ya mobola na lobɔkɔ ya basali-mabe.+ 14  Mokolo oyo nabotamaki elakelama mabe! Mokolo oyo mama na ngai abotaki ngai epambolama te!+ 15  Alakelama mabe moto oyo amemelaki tata na ngai nsango malamu ete: “Baboteli yo mwana, mobali!” Asepelisaki ye mpenza.+ 16  Mpe moto yango akóma mpenza lokola bingumba oyo Yehova akweisá kozanga ete Ye ayoka mawa.+ Mpe asengeli koyoka kolela na ntɔngɔ mpe elembo ya kokebisa na ntango ya midi.+ 17  Mpo na nini abomaki ngai libela banda na libumu te, mpo mama na ngai akóma lilita na ngai mpe libumu na ye ezala na zemi mpo na ntango oyo etyami ndelo te?+ 18  Mpo na nini nabimaki na libumu+ ete namona mosala makasi ná mawa+ mpe mpo mikolo na ngai esuka kaka na nsɔni?+

Maloba na nse