Yakobo 1:1-27

1  Yakobo,+ moombo+ ya Nzambe mpe ya Nkolo Yesu Kristo, epai ya mabota zomi na mibale+ oyo epalangani+ epai na epai: Mbote!  Bómona yango esengo mpenza, bandeko na ngai, ntango bozali kokutana na komekama ndenge na ndenge,+  mpo bino moko boyebi ete kondima na bino oyo emekami ezali kobota ezaleli ya koyika mpiko.+  Kasi tiká ezaleli ya koyika mpiko esala mosala na yango mobimba, mpo bózala bato oyo bakoki na makambo nyonso+ mpe babongi na makambo nyonso, bazangi eloko te.+  Bongo soki moko na bino azangi bwanya,+ akoba kosɛnga Nzambe,+ mpo ye apesaka bato nyonso na motema mobimba mpe apamelaka te;+ mpe akopesa ye yango.+  Kasi akoba kosɛnga+ na kondima, abɛta ntembe ata moke te,+ mpo moto oyo azali kobɛta ntembe azali lokola mbonge ya mbu oyo mopɛpɛ ezali komema+ mpe kotindika epai na epai.  Ya solo, moto wana akanisa te ete akozwa eloko epai ya Yehova;+  azali moto ya mitema mibale,+ apikamá te+ na banzela na ye nyonso.  Kasi ndeko oyo azali mobola asepela na kotombwama na ye,+ 10  mpe ndeko oyo azali mozwi+ asepela na kokitisama na ye, mpo akoleka lokola fololo ya matiti.+ 11  Mpo moi ebimaka na molunge na yango ya makasi mpe ekaukisaka matiti, mpe fololo na yango ekweaka mpe kitoko na yango oyo emonanaka na miso ebebaka. Ndenge moko mpe, mozwi akokauka na banzela ya bomoi na ye.+ 12  Esengo na moto oyo azali kokoba koyika mpiko na komekama,+ mpo lokola akokóma moto oyo andimami akozwa motole ya bomoi,+ oyo Yehova alakaki baoyo bazali kokoba kolinga ye.+ 13  Ntango moto azali komekama,+ aloba te ete: “Nzambe azali komeka ngai.” Mpo Nzambe akoki komekama na makambo ya mabe te mpe ye moko akoki komeka moto na ndenge wana te. 14  Kasi moto na moto amekamaka nde na mposa na ye moko oyo ezali komema ye mpe kobenda ye.+ 15  Na nsima mposa wana, ntango ekoli, eboti lisumu;+ lisumu mpe, ntango esalemi, eboti liwa.+ 16  Bandeko na ngai ya bolingo, bómikosa te.+ 17  Likabo nyonso ya malamu+ mpe libonza nyonso oyo ekoki mpenza eutaka na likoló,+ mpo eutaka na Tata ya miinda ya likoló,+ mpe ye abongwanaka te lokola elili.+ 18  Lokola alingaki+ bongo, abotaki biso na nzela ya liloba ya solo,+ mpo tózala na kati ya mbuma ya liboso+ ya bikelamu na ye. 19  Bóyeba likambo oyo, bandeko na ngai ya bolingo. Moto nyonso asengeli koyokaka noki, kowelaka koloba te,+ koyokaka nkanda noki te;+ 20  mpo nkanda ya moto esalaka makambo ya boyengebene ya Nzambe te.+ 21  Yango wana, bóbwaka mbindo nyonso mpe ezaleli oyo ezangi ntina: mabe,+ mpe bóndima na boboto liloba oyo ekoki kobikisa milimo na bino+ mpe efanda mpenza na kati na bino.+ 22  Nzokande, bókóma batosi ya liloba,+ kasi bayoki kaka te, noki bómikosa na makanisi ya lokuta.+ 23  Mpo soki moto azali moyoki ya liloba, kasi azali motosi te,+ moto yango azali lokola moto oyo azali kotala elongi na ye na talatala. 24  Mpo amitali, mpe akei mpe na mbala moko abosani ndenge azali. 25  Kasi moto oyo azali kotalatala na mobeko ya kokoka+ mpe ya bonsomi mpe oyo azali kotingama na yango, moto wana, lokola akómi moyoki oyo abosanaka te, kasi moto oyo azali kosala mosala,+ akozala na esengo+ ndenge azali kosalela yango. 26  Soki moto amonaka ete asambelaka na ndenge oyo ebongi+ nzokande apekisaka lolemo na ye te,+ kasi azali kokoba kokosa motema na ye moko,+ losambo ya moto yango ezali mpamba.+ 27  Losambo oyo ezali pɛto+ mpe na mbindo te+ na miso ya Nzambe na biso mpe Tata yango oyo: kosalisa bitike+ ná basi oyo mibali bakufá+ na bolɔzi na bango,+ mpe komibatela mpe kozala te na litɔnɔ+ ya mokili.+

Maloba na nse