Nzembo 40:1-17

Epai ya mokambi ya nzembo. Ya Davidi, mondule. 40  Natyelaki Yehova elikya makasi,+Mpe asembolelaki ngai litoi na ye mpe ayoki kolela na ngai mpo na kosɛnga lisalisi.+   Lisusu abimisi ngai na libulu oyo mai na yango ezali konguluma,+Na pɔtɔpɔtɔ ya nse.+Bongo atɛlɛmisaki makolo na ngai na libanga;+Apikaki matambe na ngai ngwi.+   Lisusu, atyaki na monɔkɔ na ngai loyembo ya sika,Lisanzoli mpo na Nzambe na biso.+Mingi bakomona yango mpe bakobanga,+Mpe bakotyela Yehova motema.+   Esengo na mobali makasi oyo akómisi Yehova moto na ye ya kotyela motema+Mpe oyo abaloli elongi na ye te mpo na kolanda batomboki,To bato oyo bazali kolanda makambo ya lokuta.+   Yo moko osali makambo mingi,+Ee Yehova Nzambe na ngai, ɛɛ misala na yo ya kokamwa mpe makanisi na yo epai na biso;+Moko te akokani na yo.+Soki nalingi koyebisa to kolobela yango,Ekómi ebele koleka oyo nakoki koyebisa.+   Osepelaki na mbeka mpe na likabo te;+Ofungolaki matoi na ngai.+Osɛngaki te likabo ya kotumba mpe likabo mpo na lisumu.+   Na yango, nalobaki ete: “Talá nayei,+Ndenge ekomami mpo na ngai na rulo ya buku.+   Ee Nzambe na ngai, nasepeli kosala mokano na yo,+Mpe mobeko na yo ezali na kati na ngai.+   Nayebisi nsango malamu ya boyengebene na lisangá monene.+Talá! Nazali kokanga mbɛbu na ngai te.+Ee Yehova, yo moko oyebi yango malamu.+ 10  Nabombi boyengebene na yo na motema na ngai te.+Nasakoli bosembo na yo mpe lobiko na yo.+Nabombeli lisangá monene motema boboto na yo mpe bosolo na yo te.”+ 11  Yo, Ee Yehova, koboya komonisela ngai mawa na yo te.+Motema boboto na yo mpe bosolo na yo ebatela ngai ntango nyonso.+ 12  Mpo bampasi ezingaki ngai kino ekokaki kotángama te.+Mabunga na ngai elandaki ngai koleka oyo nakokaki komona;+Ekómaki ebele mpenza koleka nsuki ya motó na ngai,+Mpe motema na ngai etikaki ngai.+ 13  Ee Yehova, ndimá kobikisa ngai.+Ee Yehova, salá noki osunga ngai.+ 14  Bango nyonso báyoka nsɔni mpe bábulungana,+Baoyo bazali koluka molimo na ngai mpo na kokɔmbɔla yango.+Baoyo bazali kosepela na likama na ngai bázonga nsima mpe básambwa.+ 15  Bátikala monɔkɔ polele mpo na nsɔni na bango+Baoyo bazali koloba na ngai ete: “Aha! Aha!”+ 16  Básepela mpe bázala na esengo mpo na yo,+Baoyo nyonso bazali koluka yo.+Báloba ntango nyonso ete: “Yehova akumisama,”+Baoyo bazali kolinga lobiko na yo.+ 17  Kasi ngai nazali moto ya mpasi mpe mobola.+Yehova ye moko azali kotyela ngai likebi.+Yo ozali mosungi na ngai mpe Mobikisi na ngai.+Ee Nzambe na ngai, koumela mingi te.+

Maloba na nse