Nzembo 35:1-28

Ya Davidi. 35  Ee Yehova, sambá likambo na ngai na baoyo nazali kosamba na bango;+Bundá na baoyo bazali kobunda na ngai.+   Simbá nguba ya moke mpe nguba ya monene,+Mpe tɛlɛmá mpo na kosunga ngai,+   Mpe bendá likɔnga ná sóka ya mitó mibale mpo na kokutana na baoyo bazali kolanda ngai.+Lobá na molimo na ngai ete: “Ngai nazali lobiko na yo.”+   Bato oyo bazali kolukaluka molimo na ngai báyoka nsɔni mpe básambwa.+Bato oyo bazali kokana ete likama ezwa ngai bázonga nsima mpe bábulungana.+   Bákóma lokola mposo ya blé liboso ya mopɛpɛ,+Mpe anzelu ya Yehova abengana bango.+   Nzela na bango ekóma molili mpe bisika ya mosɛlu,+Mpe anzelu ya Yehova alanda bango.   Mpo kaka mpamba babombi libulu na bango oyo batyeli ngai monyama;+Kaka mpamba batimoli yango mpo na molimo na ngai.+   Libebi ekwela ye kozanga ete ayeba,+Mpe monyama na ye moko oyo abombaki ekanga ye;+Akwea na kati na yango mpe akufa.+   Kasi molimo na ngai ezala na esengo na Yehova;+Esepela na lobiko na ye.+ 10  Mikuwa na ngai nyonso eloba ete:+“Ee Yehova, nani azali lokola yo,+Yo oyo obikisaka moto ya mpasi na mabɔkɔ ya moto oyo aleki ye na makasi,+Mpe moto ya mpasi mpe mobola na mabɔkɔ ya moto oyo azali koyiba ye?”+ 11  Batatoli ya mobulu bazali kotɛlɛma;+Bazali kotuna ngai makambo oyo nayebi te.+ 12  Bazali kozongisela ngai mabe mpo na malamu,+Molimo na ngai etikali mpamba.+ 13  Nzokande ngai, ntango bakómaki na maladi, elamba na ngai ezalaki ngɔtɔ,+Nayokisaki molimo na ngai mpasi na kokila bilei,+Mpe libondeli na ngai ezalaki kozonga na ntolo na ngai.+ 14  Mpo na moninga, mpo na ndeko na ngai,+Nazalaki kotambola epai na epai lokola moto oyo azali kolela ebembe ya mama na ye.+Nagumbamaki wana nazalaki na mawa. 15  Kasi ntango nazalaki kotɛnguma, basepelaki mpe bayanganaki;+Bayanganaki mpo na kotɛmɛla ngai,+Bazalaki kobɛta ngai wana nayebaki te;+Bapasolaki ngai ndambondambo mpe bafandaki nyɛɛ te.+ 16  Kati na bapɛngwi oyo bazali kosɛka mpo na gato+Balyelaki ngai mino na bango.+ 17  Ee Yehova, kino ntango nini okotala likambo yango?+Longolá molimo na ngai na misala na bango ya kobebisa,+Ɛɛ molimo na ngai kaka moko+ elongwa na bana-nkɔsi oyo nkingo etondi na nsuki. 18  Nakokumisa yo na kati ya lisangá monene;+Nakosanzola yo na kati ya bato ebele.+ 19  Ee baoyo bazali banguna na ngai kaka mpamba básepela te mpo na ngai;+Baoyo bazali koyina ngai kaka mpamba bábwɛta liso te.+ 20  Mpo bazali koloba makambo ya kimya te;+Kasi mpo na kotɛmɛla bato ya kimya na mabeleBazali kaka kokana kosala makambo ya bokosi.+ 21  Mpe bazali kofungolela ngai monɔkɔ na bango polele.+Balobi: “Aha! Aha! liso na biso emoni yango.”+ 22  Ee Yehova, yo omoni.+ Kofanda nyɛɛ te.+Ee Yehova, kozala mosika na ngai te.+ 23  Longwá na mpɔngi mpe lamuká mpo na lisambisi na ngai,+Ee Nzambe na ngai, ɛɛ Yehova, mpo na likambo na ngai ya kosamba.+ 24  Ee Yehova Nzambe na ngai, sambisá ngai na kolanda boyengebene na yo,+Mpe básepela te likoló na ngai.+ 25  Ee báloba te na motema na bango ete: “Aha, molimo na biso!”+Báloba te ete: “Tomɛli ye.”+ 26  Báyoka nsɔni mpe básambwa bango nyonso+Baoyo bazali koyoka esengo mpo na likama na ngai.+Bálata nsɔni+ mpe kosambwa, baoyo bazali kotombwela ngai mapeka.+ 27  Báganga na esengo mpe básepela, baoyo bazali kosepela na boyengebene na ngai,+Mpe bango báloba ntango nyonso ete:+“Yehova akumisama, ye oyo asepelaka na kimya ya mosaleli na ye.”+ 28  Mpe lolemo na ngai elobela boyengebene na yo na mongongo ya nse,+Lisanzoli na yo mokolo mobimba.+

Maloba na nse