Nehemia 9:1-38

9  Mpe na mokolo ya ntuku mibale na minei (24) ya sanza yango,+ bana ya Yisraele bayanganaki, bakili bilei+ mpe balati ngɔtɔ+ mpe bamisopeli putulu.+  Mpe momboto ya Yisraele emikabolaki+ na bapaya nyonso,+ bongo batɛlɛmaki mpe bayambolaki+ masumu+ na bango moko mpe mabunga ya batata na bango.+  Na nsima batɛlɛmaki esika bazalaki+ mpe na mokolo yango, batángaki na mongongo makasi buku ya mobeko+ ya Yehova Nzambe na bango na boumeli ya ngonga pene na misato;*+ mpe na boumeli ya ngonga pene na misato mosusu, bayambolaki masumu+ mpe bagumbamaki liboso ya Yehova Nzambe na bango.+  Mpe Yeshua ná Bani, Kadimiele, Shebania, Buni, Sherebia,+ Bani ná Kenani batɛlɛmaki na estradɛ+ ya Balevi mpe babelelaki Yehova Nzambe na bango na mongongo makasi.+  Mpe Balevi: Yeshua, Kadimiele, Bani, Hashabeneya, Sherebia, Hodia, Shebania ná Petahia balobaki ete: “Bótɛlɛma, bópambola+ Yehova Nzambe na bino libela na libela.+ Mpe tiká bápambola nkombo na yo ya nkembo,+ oyo ebongi mpenza na mapamboli nyonso mpe masanzoli nyonso.  “Yo ozali Yehova, kaka yo moko;+ yo moko nde osalaki likoló,+ ɛɛ, mosika kuna na likoló mpenza, mpe limpinga na yango nyonso,+ mabele+ mpe nyonso oyo ezali likoló na yango,+ mbu+ mpe nyonso oyo ezali na kati na yango;+ mpe ozali kobatela yango nyonso na bomoi; mpe limpinga+ ya likoló ezali kogumbamela yo.  Yo ozali Yehova Nzambe ya solo, moto oponaki Abrama+ mpe obimisaki ye na Ure ya Bakaladea+ mpe okómisaki nkombo na ye Abrahama.+  Mpe omonaki ete motema na ye ezali sembo liboso na yo;+ bongo osalaki kondimana+ ná ye mpo na kopesa ye mokili ya Bakanana, Bahiti, Baamore, Baperizi, Bayebusi ná Bagirigashe, mpo na kopesa yango na momboto na ye;+ mpe okokisaki maloba na yo, mpo ozali moyengebene.+  “Bongo omonaki+ mpasi ya bankɔkɔ na biso na Ezipito, mpe oyokaki+ kolela na bango pene na Mbu Motane. 10  Bongo opesaki bilembo mpe makamwisi mpo na kotɛmɛla Farao, basaleli na ye nyonso ná bato nyonso ya mokili na ye,+ mpo oyebaki ete basalelaki bango makambo na lofundo;+ mpe nkombo na yo+ ekumisamaki lokola na mokolo oyo. 11  Mpe okabolaki+ mbu liboso na bango, bongo bakatisaki na kati ya mbu na mabele oyo ekauki;+ mpe obwakaki bato oyo bazalaki kolanda bango na bozindo+ lokola libanga+ na mai ya makasi.+ 12  Mpe na likonzí ya lipata okambaki bango na moi,+ mpe na likonzí ya mɔtɔ na butu,+ mpo na kongɛngisela+ bango nzela oyo basengelaki kotambola. 13  Mpe okitaki+ na Ngomba Sinai mpe osololaki na bango uta na likoló+ mpe opesaki bango bikateli ya sembo ya lisambisi+ ná mibeko ya solo,+ malako+ mpe mitindo+ ya malamu. 14  Mpe oyebisaki bango sabata+ na yo mosantu, mpe opesaki bango mitindo, malako ná mobeko na nzela ya Moize mosaleli na yo.+ 15  Mpe opesaki bango mampa uta na likoló mpo na nzala na bango,+ mpe obimiselaki bango mai na libanga mpo na mposa na bango ya mai,+ mpe olobaki na bango lisusu ete bákɔta+ mpe bázwa mokili oyo otombolaki lobɔkɔ na yo mpe olapaki ndai ete okopesa bango.+ 16  “Kasi bango, ɛɛ bankɔkɔ na biso, basalaki makambo na lofundo+ mpe bakómisaki motó na bango makasi,*+ mpe bayokaki mibeko na yo te. 17  Bongo baboyaki koyoka,+ mpe bakanisaki+ te misala na yo ya kokamwa oyo osalelaki bango, kasi bakómisaki motó na bango makasi+ mpe batyaki mokonzi+ mpo na kozonga na boombo na bango na Ezipito. Kasi yo ozali Nzambe ya bolimbisi,+ ya ngɔlu+ mpe ya motema mawa,+ oyokaka nkanda+ noki te mpe otondi+ na motema boboto, mpe otikaki bango te.+ 18  Ɛɛ, ntango bamisalelaki ekeko ya mwana-ngɔmbɛ ya ebende oyo enyangwisami+ mpe babandaki koloba ete: ‘Talá Nzambe na yo oyo abimisaki yo na Ezipito,’+ mpe basalaki makambo na limemya ata moke te, 19  yo, ɛɛ yo, na motema mawa oyo otondi na yango, otikaki+ bango te na kati ya esobe. Likonzí ya lipata elongwaki te likoló na bango na moi mpo na kokamba bango na nzela,+ mpe likonzí ya mɔtɔ na butu mpo na kongɛngisela bango nzela oyo basengelaki kotambola.+ 20  Mpe opesaki elimo*+ na yo mpo na kokómisa bango ekɛngɛ, mpe opimelaki monɔkɔ na bango mana na yo te,+ mpe opesaki bango mai mpo na mposa na bango ya mai.+ 21  Mpe opesaki bango bilei na esobe mbula ntuku minei (40).+ Bazangaki eloko te.+ Bilamba na bango ekufaki te,+ mpe makolo na bango evimbaki te.+ 22  “Mpe opesaki bango makonzi+ mpe bato ya bikólo, mpe okabolaki yango ndambondambo;+ bongo bazwaki mokili ya Sihone,+ ɛɛ, mokili ya mokonzi ya Heshibone,+ mpe mokili ya Oge+ mokonzi ya Bashane.+ 23  Mpe osalaki ete bana na bango bákóma mingi lokola minzoto ya likoló.+ Na nsima okɔtisaki bango na mokili+ oyo olakaki bankɔkɔ na bango+ ete bakokɔta mpo na kozwa yango. 24  Bongo bana+ na bango bakɔtaki mpe bazwaki mokili yango,+ mpe obandaki kotya na nse+ na bango bato oyo bafandi na mokili yango, Bakanana,+ mpe kopesa bango na lobɔkɔ na bango, ɛɛ, bakonzi+ na bango mpe bato ya mokili yango,+ mpo na kosala bango ndenge balingi.+ 25  Mpe bazwaki bingumba oyo ebatelami makasi+ mpe mabele ya malamu mpenza+ mpe bazwaki bandako oyo etondá na biloko ya malamu,+ mabulu oyo batimolá mpo na kobomba mai,+ bilanga ya vinyo, bilanga ya olive+ ná banzete mpo na bilei ebele; bongo babandaki kolya mpe kotonda,+ kokóma mafutamafuta+ mpe kosepela mpo na bolamu na yo monene.+ 26  “Nzokande, bazangaki botosi+ mpe batombokelaki yo+ mpe bazalaki ntango nyonso kobwaka mobeko na yo na nsima ya mokɔngɔ na bango,+ mpe babomaki basakoli na yo,+ oyo bazalaki kotatwela bango mpo na kozongisa bango epai na yo;+ mpe bazalaki kaka kosala makambo na limemya ata moke te.+ 27  Mpo na yango, opesaki bango na lobɔkɔ ya banguna na bango,+ oyo bazalaki komonisa bango mpasi;+ kasi na ntango ya mpasi na bango, bazalaki kobelela yo,+ mpe yo ozalaki koyoka bango kuna na likoló mpenza;+ mpe mpo na motema mawa mingi+ oyo ozali na yango, ozalaki kopesa bango babikisi+ oyo bazalaki kobikisa bango na lobɔkɔ ya banguna na bango.+ 28  “Kasi ntango kaka bazalaki kopema, bazalaki lisusu kosala oyo ezali mabe liboso na yo,+ mpe ozalaki kotika bango na lobɔkɔ ya banguna na bango, oyo bazalaki konyokola bango.+ Na nsima bazalaki kozonga mpe kobelela yo mpo na kosɛnga lisalisi,+ mpe yo moko ozalaki koyoka kuna na likoló mpenza+ mpe ozalaki kosikola bango mbala na mbala,+ na kotalela motema mawa mingi oyo ozali na yango. 29  Atako ozalaki kotatwela+ bango mpo na kozongisa bango na mobeko na yo,+ bango bazalaki kaka kosala makambo na lofundo+ mpe bayokaki mitindo na yo te; basalelaki bikateli na yo ya lisambisi+ lisumu,+ bikateli oyo, soki moto alandi yango, akozala na bomoi na nzela na yango.+ Mpe bazalaki kaka kokanga matoi,*+ mpe bakómisaki motó na bango makasi,+ mpe bayokaki te.+ 30  Kasi okangelaki makambo na bango motema bambula mingi+ mpe ozalaki kaka kotatwela+ bango na elimo na yo na nzela ya basakoli na yo, mpe batyaki litoi te.+ Nsukansuka opesaki bango na lobɔkɔ ya bato ya bikólo ya mikili yango.+ 31  Mpe na motema mawa mingi oyo ozali na yango, osilisaki bango nyonso nyɛɛ+ te to otikaki+ bango te; mpo ozali Nzambe ya ngɔlu+ mpe ya motema mawa.+ 32  “Mpe sikoyo, Ee Nzambe na biso, Nzambe monene,+ ya nguya+ mpe ya nsɔmɔ,+ yo oyo obatelaka kondimana+ mpe motema boboto,+ kotika te ete bampasi nyonso oyo ezwi biso,+ bakonzi+ na biso, bankumu+ na biso, banganga-nzambe+ na biso, basakoli+ na biso, bankɔkɔ+ na biso ná bato na yo nyonso banda na mikolo ya bakonzi ya Asiri tii na mokolo ya lelo,+ emonana eloko moke liboso na yo.+ 33  Mpe yo ozali moyengebene+ na makambo nyonso oyo ekweli biso, mpamba te osalaki makambo na bosembo,+ kasi biso nde tosalaki mabe.+ 34  Bakonzi na biso, bankumu na biso, banganga-nzambe na biso ná bankɔkɔ na biso+ basalelaki mobeko+ na yo te, batyaki likebi te na mitindo+ na yo mpe na matatoli na yo oyo ozalaki kotatwela+ bango. 35  Mpe bango—na boumeli ya bokonzi+ na bango mpe na biloko ya malamu+ oyo otondi na yango, oyo opesaki bango mpe na kati ya mokili monene mpe ya malamu mpenza+ oyo ezalaki liboso na bango, basalelaki yo te+ mpe babongwanaki te ete bátika misala na bango ya mabe.+ 36  Talá! Tozali lelo baombo;+ mpe mokili oyo opesaki bankɔkɔ na biso mpo na kolya mbuma na yango mpe biloko na yango ya malamu, talá! tozali baombo na mokili yango,+ 37  mpe mbuma na yango etondi beboo+ mpo na bakonzi+ oyo otyelaki biso mpo na masumu na biso,+ mpe bazali kokonza nzoto na biso mpe banyama na biso ya mboka, ndenge balingi, mpe tozali na mpasi monene.+ 38  “Bongo na kotalela nyonso wana, tozali kosala boyokani+ oyo ebongi kotyelama motema, oyo ekomami na mokanda mpe endimisami na kashɛ+ ya bankumu na biso, ya Balevi na biso mpe ya ba-nganga-nzambe na biso.”+

Maloba na nse

Lil., “moko ya bandambo minei ya mokolo, na moi.”
Lil., “nkingo makasi.”
Lil., “elimo na yo ya malamu.”
Lil., “lipeka ya motó makasi.”