Nehemia 5:1-19

5  Nzokande, bato ná basi na bango balelaki makasi+ mpo na bandeko na bango Bayuda.+  Mpe ezalaki na baoyo bazalaki koloba ete: “Bana na biso ya mibali mpe bana na biso ya basi, tozali kotika bango ndanga mpo tózwa mbuma mpe tólya mpe tótikala na bomoi.”+  Mpe ezalaki na baoyo bazalaki koloba ete: “Bilanga na biso ná bilanga na biso ya vinyo mpe bandako na biso, tozali kopesa yango ndanga+ mpo tózwa mbuma ntango bilei ekozanga.”  Mpe ezalaki na baoyo bazalaki koloba ete: “Todefi mbongo mpo na kofuta mpako+ ya mokonzi na bilanga na biso mpe na bilanga na biso ya vinyo.+  Nzokande mosuni na biso ezali ndenge moko na mosuni ya bandeko na biso;+ bana na biso ya mibali bazali ndenge moko na bana na bango ya mibali, kasi talá sikoyo tozali kokómisa bana na biso ya mibali mpe bana na biso ya basi baombo,+ mpe ezali na bana na biso mosusu ya basi oyo basili kokóma baombo; mpe mabɔkɔ na biso ezali na nguya te awa bilanga na biso mpe bilanga na biso ya vinyo ekómi ya bato mosusu.”  Sikoyo ntango kaka nayokaki kolela na bango mpe maloba wana, nasilikaki makasi.  Bongo natalelaki likambo yango na kati ya motema na ngai mpe nabandaki kopamela+ bato ya lokumu mpe bayangeli-basungi, mpe nalobaki na bango lisusu ete: “Bozali kosɛnga, moto na moto ndeko na ye, benefisi na lokoso.”+ Lisusu, nabongisaki liyangani moko monene mpo na bango.+  Mpe nalobaki na bango ete: “Biso moko tosikoli+ bandeko na biso Bayuda oyo batɛkamaki epai ya bikólo, na ndenge oyo tokokaki kosala; mpe lisusu bino bolingi kotɛka bandeko na bino,+ mpe basengeli kotɛkama nde epai na biso?” Na yango, bakómaki lokola bato oyo balobaka te, mpe bazangaki liloba.+  Mpe nalobaki lisusu ete: “Likambo oyo bozali kosala ezali malamu te.+ Bosengeli kotambola na kobanga+ Nzambe na biso,+ noki bikólo, banguna+ na biso, báyokisa biso nsɔni,+ boye te? 10  Mpe ngai, bandeko na ngai ná basaleli na ngai, tozali kodefisa bango mbongo ná mbuma. Nabondeli bino, tótika kodefisa oyo ya kosɛnga benefisi.+ 11  Nabondeli bino, bózongisela bango lelo bilanga na bango,+ bilanga na bango ya vinyo, bilanga na bango ya olive mpe bandako na bango, mpe moko ya bandambo monkama ya mbongo mpe ya mbuma, ya vinyo ya sika mpe ya mafuta oyo bozali kosɛnga bango benefisi.” 12  Na yango balobaki ete: “Tokozongisa+ yango, mpe tokosɛnga bango eloko te.+ Tokosala kaka ndenge olobi.”+ Bongo nabengaki banganga-nzambe mpe nalapisaki bango ndai mpo básala na kolanda liloba wana.+ 13  Lisusu, napupolaki ntolo na ngai mpe na nsima nalobaki ete: “Nzambe ya solo apupola boye moto nyonso oyo azali kokokisa liloba oyo te na ndako na ye mpe na biloko na ye oyo azwaki; mpe tiká apupolama boye mpe atikala mabɔkɔ mpamba.” Na yango lisangá mobimba elobaki: “Amen!”+ Mpe babandaki kosanzola Yehova.+ Mpe bato basalaki na kolanda liloba wana.+ 14  Likambo mosusu: Banda mokolo oyo apesaki ngai mokumba ya kozala guvɛrnɛrɛ+ na bango na mokili ya Yuda, banda na mbula ya ntuku mibale (20)+ tii na mbula ya ntuku misato na mibale (32)+ ya mokonzi Artazerezese,+ mbula zomi na mibale, ngai ná bandeko na ngai tolyaki te mampa oyo esengeli na guvɛrnɛrɛ.+ 15  Kasi baguvɛrnɛrɛ ya kala oyo bazalaki liboso na ngai, bakómiselaki yango bato kilo, mpe mokolo na mokolo bazalaki kokamata epai na bango shekele ya palata ntuku minei (40) mpo na mampa mpe vinyo. Lisusu, basaleli na bango bazalaki kokonza bato.+ Kasi ngai, nasalaki bongo te+ mpo na kobanga Nzambe.+ 16  Mpe, longola oyo wana, napesaki mabɔkɔ na mosala ya efelo oyo,+ kasi tozwaki ata elanga moko te;+ mpe basaleli na ngai nyonso bayanganaki wana mpo na mosala. 17  Mpe Bayuda ná bayangeli-basungi, bato nkama moko na ntuku mitano (150), mpe baoyo bazalaki kouta na bikólo oyo ezalaki zingazinga na biso oyo bayaki epai na biso bazalaki na mesa na ngai.+ 18  Talá biloko oyo bazalaki kolɛngɛla mokolo na mokolo: ngɔmbɛ moko ya mobali, bampate motoba ya malamu, bazalaki mpe kolɛngɛlɛla ngai bandɛkɛ, mpe ebele ya vinyo+ ya lolenge nyonso mbala moko nsima ya mikolo zomi zomi. Mpe na nyonso oyo, nasɛngaki te mampa oyo esengeli na guvɛrnɛrɛ, mpo mosala ya bato oyo ezalaki kilo. 19  Ee Nzambe na ngai, kanisá ngai+ mpe salelá ngai bolamu+ mpo na nyonso oyo nasaleli bato oyo.+

Maloba na nse