Nehemia 12:1-47

12  Mpe talá banganga-nzambe mpe Balevi oyo bamataki elongo na Zerubabele+ mwana ya Shealatiele+ ná Yeshua:+ Seraya, Yirimia, Ezera,  Amaria,+ Maluke, Hatushe,  Shekania, Rehume, Meremote,  Ido, Ginetoi, Abiya,  Miyamine, Maadia, Biliga,  Shemaya,+ ná Yoyaribe, Yedaya,+  Salu, Amoke,+ Hilikiya, Yedaya.+ Bango bazalaki bankumu ya banganga-nzambe mpe ya bandeko na bango na mikolo ya Yeshua.+  Mpe Balevi: Yeshua,+ Binui,+ Kadimiele,+ Sherebia, Yuda, Matania,+ mokambi ya nzembo ya kopesa matɔndi, ye ná bandeko na ye.  Mpe bandeko na bango Bakabukia ná Uni, bisika na bango ya mosala ya kokɛngɛla etalanaki na bango. 10  Yeshua abotaki Yoyakime,+ mpe Yoyakime abotaki Eliashibe,+ mpe Eliashibe abotaki Yoyada.+ 11  Yoyada abotaki Yonatane, mpe Yonatane abotaki Yadua.+ 12  Mpe na mikolo ya Yoyakime, ezalaki na banganga-nzambe, bankumu ya bandako ya batata:+ mpo na Seraya,+ Meraya; mpo na Yirimia, Hanania; 13  mpo na Ezera,+ Meshulame; mpo na Amaria, Yehohanane; 14  mpo na Maluki, Yonatane; mpo na Shebania,+ Yozefe; 15  mpo na Harime,+ Adena; mpo na Merayote, Helekai; 16  mpo na Ido, Zekaria; mpo na Ginetone, Meshulame; 17  mpo na Abiya,+ Zikri; mpo na Miniamine, ——;* mpo na Moadia, Pilitai; 18  mpo na Biliga,+ Shamua; mpo na Shemaya, Yehonatane; 19  mpe mpo na Yoyaribe, Matenai; mpo na Yedaya,+ Uzi; 20  mpo na Salai, Kalai; mpo na Amoke, Ebere; 21  mpo na Hilikiya, Hashabia; mpo na Yedaya,+ Netanele. 22  Na mikolo ya Eliashibe,+ Yoyada,+ Yohanane ná Yadua,+ Balevi oyo bazalaki bankumu ya bandako ya batata bakomamaki nkombo, ná banganga-nzambe, tii na ntango ya bokonzi ya Dariuse Moperse. 23  Bana ya Levi oyo bazalaki bankumu ya bandako ya batata+ bakomamaki nkombo na buku ya makambo ya ntango na bango, ɛɛ tii na mikolo ya Yohanane mwana ya Eliashibe. 24  Mpe bankumu ya Balevi: Hashabia, Sherebia,+ Yeshua mwana ya Kadimiele+ ná bandeko na bango, oyo batalani na bango, mpo na kopesa masanzoli mpe kopesa matɔndi na kolanda mitindo+ ya Davidi moto ya Nzambe ya solo, etuluku ya bakɛngɛli pene na etuluku ya bakɛngɛli. 25  Matania,+ Bakabukia, Obadia, Meshulame,Talamone, Akube+ bazalaki kokɛngɛla baporte:+ etuluku moko ya bakɛngɛli pene na bandako ya kobomba biloko oyo ezalaki na baporte ya tempelo. 26  Bango bazalaki na mikolo ya Yoyakime+ mwana ya Yeshua+ mwana ya Yozadake+ mpe na mikolo ya guvɛrnɛrɛ Nehemia+ mpe nganga-nzambe Ezera,+ mosali-bakopi.+ 27  Mpe na ntango ya bofungoli+ efelo ya Yerusaleme balukaki Balevi, bazwaki bango na bisika na bango nyonso mpe bamemaki bango na Yerusaleme mpo na kosala milulu ya bofungoli mpe kosepela, ɛɛ, na matɔndi+ mpe na loyembo,+ na sɛmbalɛ ná bibɛtɛlo ya bansinga+ mpe na banzɛnzɛ.+ 28  Mpe bana ya bayembi bayanganaki, bauti na Etúká,+ na zingazinga na Yerusaleme mpe na bamboka ya bato ya Netofa,+ 29  mpe na Bete-gilgale+ mpe na bilanga ya Geba+ mpe Azemavete,+ mpo bayembi bamitongelaki bamboka+ zingazinga na Yerusaleme. 30  Mpe banganga-nzambe ná Balevi bamipɛtolaki+ mpe bapɛtolaki bato+ ná baporte+ ná efelo.+ 31  Bongo namatisaki bankumu+ ya Yuda likoló ya efelo. Lisusu, natyaki bituluku minene mibale ya bayembi oyo bapesaka matɔndi+ mpe milɔngɔ ya bato oyo bazali kotambola, mpe moko ezalaki kotambola na lobɔkɔ ya mobali likoló ya efelo tii na Porte ya Mabondo ya Putulu ya Mɔtɔ.+ 32  Mpe Hoshaya ná ndambo ya bankumu ya Yuda babandaki kotambola nsima na bango, 33  lisusu Azaria, Ezera ná Meshulame, 34  Yuda, Benyamina, Shemaya ná Yirimia; 35  lisusu na bana ya banganga-nzambe oyo bazalaki na bakelelo,+ Zekaria mwana ya Yonatane mwana ya Shemaya mwana ya Matania mwana ya Mikaya mwana ya Zakure+ mwana ya Asafe,+ 36  ná bandeko na ye Shemaya, Azarele, Milalai, Gilalai, Maai, Netanele, Yuda, Hanani, ná bibɛtɛlo ya loyembo+ ya Davidi moto ya Nzambe ya solo; mpe Ezera+ mosali-bakopi liboso na bango. 37  Mpe na Porte ya Liziba+ mpe alima liboso na bango, bamataki na Eskalye+ ya Sité ya Davidi+ na esika ya komata na efelo likoló ya Ndako ya Davidi mpe tii na Porte ya Mai,+ na ɛsti. 38  Mpe etuluku mosusu ya bayembi oyo bapesaka matɔndi+ ezalaki kotambola na liboso, mpe ngai nsima na yango, ná ndambo ya bato, likoló ya efelo na likoló ya Ndako Molai ya Bitumbelo ya mampa+ mpe kino na Efelo Monene,+ 39  mpe na likoló ya Porte ya Efraime+ mpe tii na Porte ya Engumba ya Kala+ mpe kino na Porte ya Mbisi+ mpe na Ndako Molai ya Hananele+ mpe na Ndako Molai ya Mea+ mpe tii na Porte ya Bampate;+ mpe batɛlɛmaki na Porte ya Bakɛngɛli. 40  Nsukansuka bituluku mibale ya bayembi oyo bapesaka matɔndi+ batɛlɛmaki na ndako+ ya Nzambe ya solo, ná ngai ná ndambo ya bayangeli-basungi elongo na ngai,+ 41  ná banganga-nzambe Eliakime, Maaseya, Miniamine, Mikaya, Eliyonai, Zekaria, Hanania ná bakelelo,+ 42  ná Maaseya, Shemaya, Eleazare, Uzi, Yehohanane, Malakiya, Elame ná Ezere. Mpe bayembi elongo na mokɛngɛli Yizirahiya bazalaki koyokama polele.+ 43  Mpe bapesaki mbeka na mokolo yango, bambeka minene+ mpe basepelaki,+ mpo Nzambe ya solo asepelisaki bango na esengo monene.+ Mpe lisusu basi+ ná bana+ basepelaki, bongo kosepela ya Yerusaleme eyokanaki mosika.+ 44  Lisusu, batyaki na mokolo yango mibali oyo bazalaki kokamba bandako+ ya kobomba biloko,+ makabo,+ mbuma ya liboso+ mpe moko ya bandambo zomi,+ mpo na kosangisa na kati biloko ya bilanga ya bingumba, biloko oyo esɛngami na mobeko+ mpo na banganga-nzambe mpe Balevi;+ mpamba te esengo ya Yuda ezalaki mpo na banganga-nzambe mpe Balevi+ oyo bazalaki kosala mosala. 45  Mpe babandaki kobatela lisɛngami+ ya Nzambe na bango mpe lisɛngami ya kopɛtolama,+ ná bayembi+ mpe bakɛngɛli ya baporte,+ na kolanda mitindo ya Davidi mpe ya Salomo mwana na ye. 46  Mpamba te na mikolo ya Davidi mpe ya Asafe na ntango ya kala, ezalaki na bankumu ya bayembi+ mpe na loyembo ya makumisi mpe ya kopesa Nzambe matɔndi.+ 47  Mpe Yisraele mobimba na mikolo ya Zerubabele+ mpe na mikolo ya Nehemia+ bazalaki kopesa biloko ya bayembi+ mpe ya bakɛngɛli ya baporte+ na kolanda oyo basengelaki na yango mokolo na mokolo mpe bazalaki kosantisela yango Balevi;+ mpe Balevi bazalaki kosantisela yango bana ya Arona.

Maloba na nse

Emonani ete awa, nkombo moko ezangi na makomi ya Ebre.