Nehemia 11:1-36

11  Sikoyo bankumu+ ya bato bazalaki kofanda na Yerusaleme;+ kasi mpo na bato mosusu, babwakaki mbɛsɛ+ mpo na kozwa moto moko na kati ya bato zomi aya kofanda na Yerusaleme engumba mosantu,+ mpe ndambo mosusu libwa kati na bingumba mosusu.  Lisusu, bato bapambolaki+ bato nyonso oyo bamipesaki na bolingo na bango moko+ mpo na kofanda na Yerusaleme.  Mpe talá bankumu ya etúká oyo eyangelami+ oyo bafandaki na Yerusaleme;+ kasi baoyo bafandaki na bingumba ya Yuda, moto na moto na esika na ye mpenza, na bingumba+ na bango, bango oyo: Yisraele,+ banganga-nzambe+ ná Balevi,+ Banetinime+ ná bana ya basaleli ya Salomo.+  Lisusu, ndambo ya bana ya Yuda mpe ndambo ya bana ya Benyamina+ bafandaki na Yerusaleme. Na bana ya Yuda: Ataya mwana ya Uzia mwana ya Zekaria mwana ya Amaria mwana ya Shefatia mwana ya Mahalalele na bana ya Pereze;+  ná Maaseya mwana ya Baruke mwana ya Koloze mwana ya Hazaya mwana ya Adaya mwana ya Yoyaribe mwana ya Zekaria mwana ya Moshela.  Bana nyonso ya Pereze oyo bazalaki kofanda na Yerusaleme bazalaki nkama minei na ntuku motoba na mwambe (468), mibali oyo bakoki.  Mpe talá bana ya Benyamina:+ Salu mwana ya Meshulame+ mwana ya Yoede mwana ya Pedaya mwana ya Kolaya mwana ya Maaseya mwana ya Itiele mwana ya Yeshaya;  mpe nsima na ye Gabai ná Salai: bato nkama libwa na ntuku mibale na mwambe (928);  ná Yoele mwana ya Zikri, mokɛngɛli oyo azalaki kokamba bango, mpe Yuda mwana ya Hasenua azalaki mokɛngɛli ya mibale oyo azalaki kokamba engumba. 10  Na banganga-nzambe: Yedaya mwana ya Yoyaribe,+ Yakine,+ 11  Seraya mwana ya Hilikiya mwana ya Meshulame+ mwana ya Zadoke+ mwana ya Merayote mwana ya Ahitube,+ mokambi ya ndako ya Nzambe ya solo; 12  ná bandeko na bango, baoyo bazalaki kosala mosala ya ndako:+ bato nkama mwambe na ntuku mibale na mibale (822); ná Adaya mwana ya Yerohame+ mwana ya Pelalia mwana ya Amezi mwana ya Zekaria mwana ya Pashure+ mwana ya Malakiya,+ 13  ná bandeko na ye, bankumu ya bandako ya batata:+ bato nkama mibale na ntuku minei na mibale (242), ná Amashisai mwana ya Azarele mwana ya Ahazai mwana ya Meshilemote mwana ya Imere, 14  ná bandeko na bango, bilombe mibali ya nguya:+ bato nkama moko na ntuku mibale na mwambe (128), mpe mokɛngɛli+ moko azalaki kokamba bango: Zabediele mwana ya bato minene. 15  Mpe na Balevi:+ Shemaya mwana ya Hashube mwana ya Azirikame mwana ya Hashabia+ mwana ya Buni, 16  ná Shebetai+ ná Yozabade,+ na bankumu ya Balevi, oyo bazalaki kokamba misala ya libándá ya ndako ya Nzambe ya solo; 17  ná Matania+ mpenza, mwana ya Mika mwana ya Zabedi mwana ya Asafe,+ mokambi ya nzembo ya masanzoli,+ azalaki kopesa makumisi na libondeli,+ mpe Bakabukia azalaki moto ya mibale na kati ya bandeko na ye, mpe Abada mwana ya Shamua mwana ya Galale+ mwana ya Yedutune.+ 18  Balevi nyonso na engumba mosantu+ bazalaki nkama mibale na ntuku mwambe na minei (284). 19  Mpe bakɛngɛli ya baporte:+ Akube, Talamone+ ná bandeko na bango oyo bazalaki kokɛngɛla na baporte:+ bato nkama moko na ntuku nsambo na mibale (172). 20  Mpe ndambo mosusu ya Yisraele, ya banganga-nzambe mpe ya Balevi, bazalaki na bingumba mosusu nyonso ya Yuda, moto na moto na libula na ye.+ 21  Mpe Banetinime+ bazalaki kofanda na Ofele;+ mpe Ziha ná Gishipa bazalaki kokamba Banetinime. 22  Mpe mokɛngɛli+ ya Balevi na Yerusaleme ezalaki Uzi mwana ya Bani mwana ya Hashabia mwana ya Matania+ mwana ya Mika+ na bana ya Asafe,+ bayembi,+ oyo azalaki mokɛngɛli ya mosala ya ndako ya Nzambe ya solo. 23  Mpo mokonzi apesaki mobeko moko mpo na bango,+ mpe basalelaki bayembi ebongiseli moko na kotalela mposa na bango ya mokolo na mokolo.+ 24  Mpe Petahia mwana ya Meshezabele na bana ya Zera mwana ya Yuda azalaki pembeni ya mokonzi mpo na likambo nyonso oyo etali bato. 25  Mpe na oyo etali bamboka+ ná bilanga na yango, ezalaki na bana mosusu ya Yuda oyo bazalaki kofanda na Kiriate-arba+ ná basité oyo esimbami na yango, na Dibone ná basité oyo esimbami na yango, na Yekabezeele+ ná bamboka na yango, 26  na Yeshua, na Molada,+ na Bete-pelete,+ 27  na Hazare-shuale,+ na Beere-sheba+ ná basité oyo esimbami na yango, 28  na Ziklage,+ na Mekona ná basité oyo esimbami na yango, 29  na Ene-rimone,+ na Zora,+ na Yaramute,+ 30  Zanoa,+ Adulame+ ná bamboka na yango, Lakishi+ ná bilanga na yango, Azeka+ ná basité oyo esimbami na yango. Mpe batyaki kaa na bango banda na Beere-sheba tii na lobwaku ya Hinome.+ 31  Mpe bana ya Benyamina bazalaki bato ya Geba,+ Mikemashe,+ Aiya+ ná Betele+ ná basité oyo esimbami na yango, 32  Anatote,+ Nobe,+ Anania, 33  Hazore, Rama,+ Gitaime,+ 34  Hadide, Zeboime, Nebalate, 35  Lode+ ná Ono,+ lobwaku ya bato oyo bayebi malamu misala ya mabɔkɔ. 36  Mpe na kati ya Balevi ezalaki na bituluku ya Yuda oyo efandaki na Benyamina.

Maloba na nse