Mosakoli 7:1-29

7  Nkombo malamu eleki mafuta ya malamu,+ mpe mokolo ya liwa eleki mokolo ya kobotama.+  Kokende na ndako ya kolela ebembe eleki kokende na ndako ya fɛti,+ mpo yango ezali nsuka ya bato nyonso; mpe moto ya bomoi asengeli kotya yango na motema na ye.  Komitungisa eleki kosɛka na malamu,+ mpamba te na mawa ya elongi, motema ekómaka malamu koleka.+  Motema ya bato ya bwanya ezali na ndako ya kolela ebembe,+ kasi motema ya bazoba ezali na ndako ya esengo.+  Kozala moto oyo azali koyoka mpamela ya moto ya bwanya+ eleki kozala moto oyo azali koyoka loyembo ya bazoba.+  Mpo ndenge makɛlɛlɛ ya banzubɛ na nse ya nzungu ezalaka, kosɛka ya zoba ezali mpe bongo;+ yango mpe ezali mpamba.  Mpo monyoko ekoki kotinda moto ya bwanya asala lokola moto ya ligboma,+ mpe likabo+ ekoki kobebisa motema.+  Nsuka mpenza ya likambo eleki ebandeli na yango.+ Moto ya motema molai aleki moto oyo azali na elimo ya lolendo.+  Elimo na yo esilika nokinoki te,+ mpo nkanda efandaka nde na ntolo ya bazoba.+ 10  Koloba te ete: “Mpo na nini mikolo ya liboso elekaki mikolo oyo na malamu?”+ Ezali bwanya te+ nde etindi yo otuna ndenge wana. 11  Bwanya elongo na libula ezali malamu mpe ezali na litomba mpo na baoyo bazali komona moi.+ 12  Mpo bwanya ebatelaka+ ndenge mpe mbongo ebatelaka;+ kasi litomba ya boyebi ezali ete bwanya ebatelaka na bomoi baoyo bazali na yango.+ 13  Talá mosala+ ya Nzambe ya solo, mpo nani akoki kosembola eloko oyo ye atɛngisi?+ 14  Na mokolo ya malamu, zalá malamu,+ mpe na mokolo ya mpasi, moná ete Nzambe ya solo asali yango kaka ndenge asalá oyo wana,+ mpo bato báyeba ata eloko moko te oyo ekoya nsima na bango.+ 15  Namoni eloko nyonso na mikolo na ngai ya mpamba.+ Moyengebene azali kokufa na boyengebene na ye,+ mpe moto mabe azali koumela na mabe na ye.+ 16  Kokóma moyengebene koleka ndelo te,+ to komimonisa na bwanya koleka ndelo te.+ Mpo na nini okomibebisa?+ 17  Kozala mabe koleka ndelo te,+ to kokóma zoba te.+ Mpo na nini okufa wana ezali naino ntango na yo te?+ 18  Malamu osimba toli oyo, mpe kotika te kosimba toli oyo mosusu;+ mpo moto oyo abangaka Nzambe akosimba yango nyonso.+ 19  Bwanya ekómisaka moto ya bwanya makasi koleka bakonzi zomi ya nguya oyo bazali na kati ya engumba.+ 20  Mpo ezali na moto moko te oyo azali moyengebene na mabele oyo asalaka kaka malamu mpe asalaka lisumu te.+ 21  Lisusu, kotya motema na yo te na maloba nyonso oyo bato bakoki koloba,+ noki oyoka mosaleli na yo azali kolakela yo mabe.+ 22  Mpo motema na yo moko eyebi malamu ete mbala mingi yo moko mpe olakelaki bato mosusu mabe.+ 23  Nasalelaki bwanya mpo na komeka makambo nyonso oyo. Nalobaki boye: “Nakokóma na bwanya.” Kasi ezalaki mosika na ngai.+ 24  Makambo nyonso oyo esalemá eleki mosika mayele ya moto mpe ezali mozindo mingi koleka. Nani akoki koyeba yango?+ 25  Ngai nabalukaki, motema na ngai mpe ebalukaki,+ mpo na koyeba, kotalatala mpe koluka bwanya+ mpe ntina ya makambo,+ mpe koyeba mabe ya bozoba mpe bozoba ya ligboma;+ 26  mpe namonaki boye: Mwasi oyo azali mpenza minyama ya bokila mpe oyo motema na ye ezali minyama oyo babengi pusu mpe oyo mabɔkɔ na ye ezali bikangeli+ azali bololo koleka liwa.+ Soki moto akimi mwasi yango, azali malamu na miso ya Nzambe ya solo, kasi soki mwasi yango akangi ye, moto yango azali kosala lisumu.+ 27  Moyanganisi+ alobi: “Talá oyo namoni, ntango nataleli eloko mokomoko mpo nayeba likambo yango nyonso,+ 28  oyo molimo na ngai elukaki ntango nyonso, kasi namoni yango te. Na bato nkóto (1 000), namoni mobali moko+ kasi na bango nyonso, namoni ata mwasi moko te.+ 29  Talá! namoni kaka likambo oyo: ete Nzambe ya solo asalaki bato sembo,+ kasi bango moko baluki myango mingi.”+

Maloba na nse