Misala 8:1-40

8  Nzokande Saulo andimaki kobomama ya Stefano.+ Na mokolo wana monyoko moko monene+ ebimelaki lisangá oyo ezalaki na Yerusaleme; bango nyonso, longola kaka bantoma, bapanzanaki+ na bitúká ya Yudea mpe ya Samaria.  Kasi mibali oyo babangaka Nzambe bamemaki Stefano mpo na kokunda ye,+ mpe balelaki ye mingi.+  Nzokande, Saulo abandaki konyokola lisangá na ndenge ya mabe. Azalaki kokɔta na ndako moko na moko mpe kobimisa mibali ná basi, azalaki kokangisa bango na bolɔkɔ.+  Nzokande baoyo bapanzanaki, bakatisaki mokili yango mobimba wana bazalaki kosakola nsango malamu ya liloba.+  Nzokande Filipe akitaki na engumba ya Samaria+ mpe abandaki kosakola Kristo epai na bango.  Na bomoko mpenza, ebele ya bato bazalaki kotya likebi na makambo oyo Filipe azalaki koloba, wana bazalaki koyoka mpe kotala bilembo oyo azalaki kosala.  Mpo bato mingi bazalaki na bilimo ya mbindo,+ mpe bilimo yango bazalaki koganga na mongongo makasi mpe kobima. Lisusu, bato mingi oyo bazalaki bakatatali+ mpe batɛngumi babikisamaki.  Bongo esengo monene ezalaki na engumba yango.+  Nzokande na engumba yango, mobali moko azalaki, nkombo na ye Simo, oyo, liboso ya makambo wana, azalaki kosala misala ya maji+ mpe azalaki kokamwisa ekólo ya Samaria, azalaki koloba ete ye azali moto moko monene.+ 10  Mpe bango nyonso, banda na oyo aleki moke tii na oyo aleki monene, bazalaki kotyela ye likebi mpe koloba ete: “Moto oyo azali Nguya ya Nzambe, oyo ekoki kobengama Monene.” 11  Bongo bazalaki kotyela ye likebi mpo abandá kokamwisa bango banda kala mpenza na misala na ye ya maji. 12  Kasi ntango bandimaki Filipe, oyo azalaki kosakola nsango malamu ya bokonzi ya Nzambe+ mpe ya nkombo ya Yesu Kristo, babandaki kobatisama, mibali ná basi.+ 13  Simo ye moko mpe akómaki mondimi, mpe, nsima ya kobatisama, akangamaki ntango nyonso na Filipe;+ mpe azalaki kokamwa na komona ndenge bilembo mpe misala minene ya nguya ezalaki kosalema. 14  Ntango bantoma na Yerusaleme bayokaki ete Samaria eyambi liloba ya Nzambe,+ batindelaki bango Petro ná Yoane; 15  mpe bango bakitaki mpe babondelaki mpo na bango mpo bázwa elimo santu.+ 16  Mpo ekitelaki naino moto ata moko te na kati na bango, kasi babatisamaki kaka na nkombo ya Nkolo Yesu.+ 17  Bongo batyelaki bango mabɔkɔ,+ mpe babandaki kozwa elimo santu. 18  Nzokande ntango Simo amonaki ete elimo ezali kopesama ntango bantoma batyeli bato mabɔkɔ, alingaki kopesa bango mbongo,+ 19  alobi: “Pesá ngai mpe nguya oyo, mpo moto nyonso oyo nakotyela ye mabɔkɔ azwa elimo santu.” 20  Kasi Petro alobaki na ye ete: “Palata na yo ebeba elongo na yo, mpo okanisi kozwa likabo ya ofele ya Nzambe na mbongo.+ 21  Ozali na likabo te mpe na libula te na likambo oyo, mpo motema na yo ezali semba te na miso ya Nzambe.+ 22  Na yango, bongolá motema na mabe na yo oyo, mpe bondelá Yehova+ mpo, soki likoki ezali, mwango ya motema na yo elimbisama; 23  mpo namoni ete ozali nsɔngi ya ngɛngɛ+ mpe monyɔlɔlɔ ya kozanga boyengebene.”+ 24  Simo azongisaki ete: “Mibali, bino nde bóbondela Yehova mpo na ngai+ ete ata moko ya makambo oyo bolobi ekómela ngai te.” 25  Na yango, ntango basilisaki kopesa litatoli malamumalamu mpe basilisaki kolobela liloba ya Yehova, bazongaki na Yerusaleme, mpe bazalaki kosakola nsango malamu na bamboka mingi ya Basamaria.+ 26  Nzokande, anzelu ya Yehova+ asololaki na Filipe, alobi: “Tɛlɛmá mpe kende na sudi, na nzela oyo ezali kokita uta na Yerusaleme tii na Gaza.” (Ezali nzela ya esobe.) 27  Na yango atɛlɛmaki mpe akendaki, mpe, talá! mokube+ moko moto ya Etiopi,+ moto monene oyo azalaki kosalela Kandase mokonzi mwasi ya bato ya Etiopi, mpe ye nde azalaki kotalela mosolo na ye nyonso. Akendaki na Yerusaleme mpo na kosambela,+ 28  kasi azalaki kozonga mpe afandaki na likalo na ye mpe azalaki kotánga na mongongo makasi mosakoli Yisaya.+ 29  Bongo elimo elobaki+ na Filipe ete: “Pusaná mpe kanganá na likalo wana.” 30  Filipe akendaki mbangu pembeni na yango mpe ayokaki ye azali kotánga na mongongo makasi mosakoli Yisaya, mpe alobaki ete: “Ozali mpenza koyeba makambo oyo ozali kotánga?” 31  Ye alobaki ete: “Kutu, ndenge nini nakoki koyeba yango mpenza, soki moto alakisi ngai te?” Mpe abondelaki Filipe amata mpe afanda elongo na ye. 32  Nzokande eteni ya Likomami oyo ye azalaki kotánga na mongongo makasi ezalaki oyo: “Lokola mpate, amemamaki na esika ya kobomama, mpe lokola mwana-mpate oyo elelaka te liboso ya mokati-nsuki na yango, ye mpe afungoli monɔkɔ na ye te.+ 33  Na boumeli ya kokitisama na ye lisambisi elongolamaki epai na ye.+ Nani akoyebisa makambo ya libota na ye? Mpo bomoi na ye elongolami na mabele.”+ 34  Mokube azongiselaki Filipe ete: “Nabondeli yo, mosakoli azali koloba likambo oyo mpo na nani? Mpo na ye moko to mpo na moto mosusu?” 35  Filipe afungolaki monɔkɔ+ mpe, lokola abandaki na Likomami wana,+ asakolelaki ye nsango malamu oyo etali Yesu. 36  Nzokande wana bazalaki kotambola na nzela, bakómaki na esika moko oyo mai ezalaki, mpe mokube alobaki ete: “Talá! mai yango oyo; nini ezali kopekisa ngai kobatisama?”+ 37  — 38  Na yango, apesaki mitindo ete likalo etɛlɛma, mpe bango nyonso mibale bakitaki na mai, Filipe ná mokube; mpe abatisaki ye. 39  Ntango babimaki na mai, elimo ya Yehova ememaki Filipe nokinoki epai mosusu,+ mpe mokube amonaki ye lisusu te, mpo akobaki nzela na ye, azali kosepela. 40  Kasi Filipe ayaki komonana ete azali na Ashedode, mpe akatisaki teritware yango mobimba mpe akobaki kosakola+ nsango malamu na bingumba nyonso tii akómaki na Kaisaria.+

Maloba na nse