Misala 28:1-31

28  Mpe ntango tolongwaki mpenza na likama, toyaki koyeba ete bazalaki kobenga esanga yango Malta.+  Mpe bato oyo balobaka minɔkɔ ya bapaya bamoniselaki biso boboto moko ya koloba te,+ mpo bapelisaki mɔtɔ mpe bayambaki biso na esengo mpo na mbula oyo ezalaki konɔka mpe mpo na malili.+  Kasi ntango Paulo alɔkɔtaki liboke ya nkoni mpe alalisaki yango na mɔtɔ, etupa moko ebimaki mpo na molunge mpe ekangamaki makasi na lobɔkɔ na ye.  Ntango bato oyo balobaka minɔkɔ ya bapaya bamonaki nyama wana ya ngɛngɛ ekakemi na lobɔkɔ na ye, babandaki kolobana bango na bango ete: “Ya solo mpenza moto oyo azali mobomi-bato, mpe atako alongwaki na likama ya mbu, bosembo oyo esɛngaka kopesa etumbu etiki ye te ete akoba kozala na bomoi.”  Nzokande aningisaki nyama yango ya ngɛngɛ ekwea na mɔtɔ mpe ayokaki mpasi te.+  Kasi bazalaki kokanisa ete akovimba na ngɛngɛ wana to akokwea na mbala moko ebembe. Nsima ya kozela ntango molai mpe komona ete eloko moko te ekómeli ye, babongolaki makanisi na bango mpe babandaki koloba ete azali nzambe.+  Nzokande pene na esika yango, moto monene ya esanga wana, nkombo na ye Publiusi, azalaki na mabele na ye; mpe ayambaki biso malamu mpe afandisaki biso epai na ye mikolo misato na boboto.  Kasi ekómaki ete tata ya Publiusi alalaki azali konyokwama na fiɛvrɛ ná pulupulu ya makila, mpe Paulo akɔtaki epai na ye mpe abondelaki, atyelaki ye mabɔkɔ+ mpe abikisaki ye.+  Nsima na yango, bato mosusu ya esanga wana oyo bazalaki na bamaladi babandaki mpe koya epai na ye mpe bazalaki kobikisama.+ 10  Bakumisaki mpe biso na makabo ebele mpe, ntango tolingaki kokoba mobembo na masuwa, batondisaki biso na biloko mpo na bamposa na biso. 11  Sanza misato na nsima tozwaki masuwa moko oyo eutaki na Alezandria+ oyo elekisaki eleko ya mpiɔ na esanga wana mpe motó na yango ezalaki na elembo “Bana ya Zeusi.” 12  Mpe tosɛmaki na libongo na Sirakuse, tofandaki wana mikolo misato, 13  mpe uta na esika yango totambolaki na zongazonga mpe tokómaki na Regiume. Mpe mokolo moko na nsima, mopɛpɛ moko ya sudi epɛpaki mpe tokómaki na Puteoli na mokolo oyo elandaki. 14  Awa tokutaki bandeko mpe babondelaki biso tófanda elongo na bango mikolo nsambo; mpe ezali na ndenge yango nde tokómaki pene na Roma. 15  Mpe uta kuna bandeko, ntango bayokaki nsango na biso, bayaki koyamba biso tii na Zando ya Apiusi mpe na Tavɛrnɛ-Misato mpe, ntango amonaki bango, Paulo apesaki Nzambe matɔndi mpe azwaki mpiko.+ 16  Nsukansuka, ntango tokɔtaki na Roma, bapesaki Paulo nzela+ ya kofanda ye moko elongo na soda oyo azalaki kokɛngɛla ye. 17  Nzokande, mikolo misato na nsima abengaki baoyo bazalaki bato minene na kati ya Bayuda. Ntango bayanganaki, abandaki koloba na bango ete: “Mibali, bandeko, atako nasalaki eloko moko te ya mabe epai ya bato to na mimeseno ya bankɔkɔ na biso,+ nakabamaki lokola moto ya bolɔkɔ uta na Yerusaleme na mabɔkɔ ya Baroma.+ 18  Mpe bango, nsima ya kosambisa ngai,+ balingaki kotika ngai,+ mpo ezalaki ata na likambo moko te epai na ngai oyo ebongaki na liwa.+ 19  Kasi lokola Bayuda bazalaki kaka koloba mabe mpo na yango, napusamaki na kosɛnga ete nakende kosamba+ epai ya Kaisala, kasi ezali te lokola nde nazali na likambo moko ya kofunda ekólo na ngai. 20  Yango wana nde nasɛngaki na kobondela ete namona bino mpe nasolola na bino, mpamba te ezali mpo na elikya+ ya Yisraele nde nazingami monyɔlɔlɔ oyo.”+ 21  Bango balobaki na ye ete: “Tozwi mikanda oyo euti na Yudea te mpo na yo, moto moko mpe te na kati ya bandeko oyo bayaki apesi biso nsango to ayebisi biso likambo moko ya mabe mpo na yo. 22  Kasi tokanisi ete ezali malamu tóyoka na yo moko soki makanisi na yo ezali nini, mpo ya solo, na oyo etali mwa lingomba+ wana, toyebi ete bipai nyonso bato bazali kolobela yango mabe.”+ 23  Nzokande bango ná ye bayokanaki mokolo, mpe bayaki ebele mpenza epai na ye na esika oyo azalaki kofanda. Mpe alimbwelaki bango likambo yango na kopesáká litatoli malamumalamu mpo na bokonzi ya Nzambe+ mpe na kosaleláká mayele ya kondimisa bango na oyo etali Yesu na mibeko ya Moize+ mpe na Basakoli,+ banda ntɔngɔ tii mpokwa. 24  Mpe bamosusu babandaki kondima+ makambo oyo elobamaki; bamosusu bazalaki kondima te.+ 25  Bongo, lokola bazangaki boyokani na kati na bango, babandaki kokende, wana Paulo azalaki koloba likambo oyo moko ete: “Elimo santu elobaki na ntina mpenza na nzela ya mosakoli Yisaya epai ya bankɔkɔ na bino, 26  ete, ‘Kende epai ya bato oyo mpe lobá ete: “Koyoka, bokoyoka kasi bokokanga ntina soki moke te; mpe, kotala, bokotala kasi bokomona soki moke te.+ 27  Mpo motema ya bato oyo ekómi makasi, mpe na matoi na bango bayoki kozanga kosala ata eloko, mpe bakangi miso na bango; mpo bákoka komona na miso na bango te mpe koyoka na matoi na bango te mpe kokanga ntina na motema na bango te mpe kozonga nsima te, mpo nabikisa bango te.’”+ 28  Na yango, eyebana epai na bino ete eloko yango, mwango oyo Nzambe azali kobikisa na yango, esili kotindama epai ya bikólo;+ bango bakoyoka yango mpenza.”+ 29  — 30  Bongo afandaki mbula mibale mobimba na ndako na ye moko ya kofutela,+ mpe azalaki koyamba na boboto mpenza baoyo nyonso bazalaki koya epai na ye, 31  azalaki kosakwela bango bokonzi ya Nzambe mpe koteya makambo etali Nkolo Yesu Kristo polele mpenza mpe na bosembo,+ kozanga kopekisama.

Maloba na nse