Misala 23:1-35

23  Ntango atalaki Sanedrina na likebi mpenza, Paulo alobaki ete: “Mibali, bandeko, natamboli liboso ya Nzambe na lisosoli+ ya pɛto mpenza tii na mokolo ya lelo.”  Na yango, nganga-nzambe monene Ananiasi apesaki baoyo batɛlɛmaki pene na ye mitindo ete bábɛta+ ye na monɔkɔ.  Bongo Paulo alobaki na ye ete: “Nzambe akobɛta yo, yo efelo oyo epakolamá mpɛmbɛ.+ Ofandi mpo na kosambisa ngai na boyokani na Mibeko,+ bongo kaka yo mpe ozali lisusu kobuka Mibeko,+ na ndenge ozali kopesa mitindo ete bábɛta ngai?”  Baoyo batɛlɛmaki wana balobaki ete: “Ozali kofinga nganga-nzambe monene ya Nzambe?”  Mpe Paulo alobaki ete: “Bandeko, nayebaki te ete azali nganga-nzambe monene. Mpo ekomamá ete: ‘Osengeli te koloba mabe na nkumu ya bato na yo.’”+  Nzokande ntango Paulo amonaki ete ndambo mosusu bazali Basadukai+ mpe mosusu Bafarisai, abandaki koganga na kati ya Sanedrina ete: “Mibali, bandeko, nazali Mofarisai,+ mwana ya Bafarisai. Nazali kosambisama+ mpo na elikya ya lisekwa+ ya bakufi.”  Lokola alobaki bongo, bokabwani+ ebimaki na kati ya Bafarisai mpe Basadukai, mpe ebele yango ya bato bakabwanaki.  Mpo Basadukai+ balobaka ete lisekwa ezali te+ mpe anzelu azali te mpe elimo ezali te, kasi Bafarisai balobelaka makambo nyonso wana polele.  Bongo koganga+ makasi ebimaki, mpe bakomeli mosusu ya etuluku ya Bafarisai batɛlɛmaki mpe babandaki koloba na koswana makasi ete: “Tomoni ata mabe moko te na moto oyo;+ kasi soki elimo moko boye to anzelu moko boye asololaki na ye,+—.” 10  Nzokande ntango bokabwani eyaki makasi, komanda ya basoda akómaki kobanga noki bákata Paulo bitenibiteni, mpe apesaki etuluku ya basoda+ mitindo ete bákita na nse mpe bálongola ye na katikati na bango mpe bákɔtisa ye na lopango ya basoda.+ 11  Kasi na butu oyo elandaki Nkolo atɛlɛmaki pene na ye+ mpe alobaki ete: “Zalá na mpiko!+ Mpo lokola opesi litatoli malamumalamu+ na Yerusaleme mpo na makambo oyo etali ngai, ndenge moko mpe osengeli kopesa litatoli na Roma.”+ 12  Nzokande ntango ntɔngɔ etanaki, Bayuda basalaki likita mabe+ mpe balapaki ndai ete mabe ekwela bango,+ soki balei mpe bamɛli liboso ete báboma Paulo.+ 13  Ezalaki bato koleka ntuku minei (40) nde basalaki likita wana ya mabe na ndai oyo ekangani na elakeli mabe; 14  mpe bakendaki epai ya banganga-nzambe bakonzi+ mpe mikóló, mpe balobaki ete: “Tolapi ndai makasi ete tokolya ata bilei moke te soki tobomi naino Paulo te. 15  Bongo sikoyo, bino ná Sanedrina bóyebisa komanda ya basoda polele ntina oyo ye asengeli kokitisela bino ye lokola nde bozali na mposa ya kotalela likambo na ye na ndenge ya malamu koleka.+ Kasi liboso ete akóma pene, biso tokomibongisa mpo na koboma ye.”+ 16  Nzokande, mwana ya ndeko mwasi ya Paulo ayokaki nsango ya motambo oyo batyelaki ye,+ mpe ayaki kokɔta na lopango ya basoda mpe ayebisaki yango Paulo. 17  Bongo Paulo abengaki moko ya bakonzi ya basoda epai na ye mpe alobaki ete: “Memá mwana mobali oyo epai ya komanda ya basoda, mpo azali na mwa likambo ya koyebisa ye.” 18  Bongo moto yango akamataki ye mpe amemaki ye epai ya komanda ya basoda mpe alobaki ete: “Paulo moto ya bolɔkɔ abengaki ngai epai na ye mpe asɛngaki ngai ete namema elenge mobali oyo epai na yo, mpo azali na mwa likambo ya koyebisa yo.” 19  Komanda ya basoda akamataki ye+ na lobɔkɔ mpe abendanaki pembeni mpe abandaki kotuna ye na esika ya bango mibale kaka ete: “Olingi koyebisa ngai nini?” 20  Ye alobaki ete: “Bayuda bayokani ete básɛnga yo okitisa Paulo na Sanedrina lobi lokola nde bazali na mposa ya koyeba lisusu malamu makambo oyo etali ye.+ 21  Mpe likambo ya ntina koleka, kolinga te bándimisa yo, mpo mibali na bango koleka ntuku minei (40) batyeli ye motambo,+ mpe balapi ndai ete bakolya te mpe bakomɛla te soki babomi ye naino te;+ mpe bamibongisi sikoyo, bazali kozela kaka elaka euta na yo.” 22  Na yango, komanda ya basoda atikaki elenge mobali yango akende nsima ya kopesa ye mitindo ete: “Kobɛtɛla moto lisolo te ete oyebisi ngai makambo oyo.” 23  Mpe abengisaki mibale na kati ya bakonzi ya basoda mpe alobaki ete: “Bóbongisa basoda nkama mibale (200) mpo na kotambola tii na Kaisaria, mpe basoda oyo batambolaka na mpunda ntuku nsambo (70) mpe basoda ya makɔnga nkama mibale, na ngonga ya misato ya butu.* 24  Bózwa mpe banyama oyo ekumbaka kilo mpo emema Paulo mpe ekómisa ye malamu epai ya guvɛrnɛrɛ Feliksi.” 25  Mpe akomaki mokanda ya ndenge oyo: 26  “Klode Lisiasi epai ya moto ya lokumu, Guvɛrnɛrɛ Feliksi:+ Mbote! 27  Mobali oyo akangamaki na Bayuda mpe bango balingaki báboma ye, kasi ngai nayaki na mbalakaka elongo na etuluku moko ya basoda mpe nabikisaki ye,+ mpo nayokaki ete azali Moroma.+ 28  Mpe lokola nalingaki koyeba malamu ntina oyo bazalaki kofunda ye, nakitisaki ye na Sanedrina na bango.+ 29  Nayaki komona ete bazalaki kofunda ye mpo na makambo ya Mibeko na bango,+ kasi te mpo na likambo moko boye oyo ebongi na liwa to na minyɔlɔlɔ.+ 30  Kasi lokola bayebisi ngai ete likita moko ya mabe+ ezali kobongisama mpo na kosala mobali yango mabe, natindeli yo ye na mbala moko, mpe napesi bafundi na ye mitindo ete báloba mabe na ye liboso na yo.”+ 31  Bongo basoda yango+ bakamataki Paulo na kolanda mitindo oyo bazwaki mpe bamemaki ye na butu na Antipatrisi. 32  Na mokolo oyo elandaki bapesaki nzela na basoda oyo batambolaka na mpunda ete bákoba mobembo elongo na ye, mpe bango bazongaki na lopango ya basoda. 33  Basoda oyo batambolaka na mpunda bakɔtaki na Kaisaria+ mpe bapesaki guvɛrnɛrɛ mokanda yango mpe lisusu balakisaki ye Paulo. 34  Bongo atángaki yango mpe atunaki soki ye azalaki moto ya etúká nini, mpe ayaki koyeba malamu+ ete azali moto ya Silisia.+ 35  Alobaki ete: “Nakoyoka yo malamumalamu ntango bafundi na yo bakoya.”+ Mpe apesaki mitindo ete bábatela ye na ndako ya bokonzi ya Erode.

Maloba na nse

Ngonga ya misato soki totángi banda kolala ya moi. Ezali ngonga ya libwa ya butu.