Misala 22:1-30

22  “Mibali, bandeko+ mpe batata, bóyoka kosamba+ na ngai liboso na bino sikoyo.”  (Bongo, ntango bayokaki ete azali koloba na bango na monɔkɔ ya Ebre,+ bafandaki lisusu nyɛɛ koleka, mpe alobaki ete:)  “Nazali Moyuda,+ nabotamá na Tarse ya Silisia,+ kasi natángá kelasi na engumba oyo na makolo ya Gamaliele,+ nalakisamá na kolanda bokasi+ ya Mibeko ya bankɔkɔ, nazalaki moto ya molende+ mpo na Nzambe, ndenge mpe bino nyonso bozali na yango na mokolo ya lelo.  Mpe nanyokolaki Nzela oyo tii na liwa,+ nazalaki kokanga mibali ná basi minyɔlɔlɔ mpe kotinda bango na babolɔkɔ,+  kutu nganga-nzambe monene mpe liyangani mobimba ya mikóló+ bakoki kotatola mpo na ngai. Nazwaki mpe mikanda+ epai na bango mpo na bandeko oyo bazalaki na Damasi, nakendaki mpe komema baoyo bazalaki kuna bakangami na minyɔlɔlɔ mpe koya na bango na Yerusaleme mpo bázwa etumbu.  “Kasi wana nazalaki kokende mpe kopusana pene na Damasi, pene na midi, pole moko makasi engɛngaki na mbala moko zingazinga na ngai,+  mpe nakweaki na nse mpe nayokaki mongongo moko elobi na ngai ete: ‘Saulo, Saulo, mpo na nini ozali konyokola ngai?’+  Nayanolaki ete: ‘Yo nani, Nkolo?’ Mpe alobaki na ngai ete: ‘Ngai Yesu Monazarete, oyo yo ozali konyokola.’+  Nzokande, ya solo, bato oyo bazalaki elongo na ngai+ bamonaki pole yango kasi bayokaki te mongongo ya moto oyo azalaki kosolola na ngai.+ 10  Na yango, nalobaki ete: ‘Nasengeli kosala nini,+ Nkolo?’ Nkolo alobaki na ngai ete: ‘Tɛlɛmá, kende na Damasi, mpe kuna bakoyebisa yo makambo nyonso oyo etindami ete yo osala.’+ 11  Kasi lokola nakokaki komona eloko te mpo na nkembo ya pole wana, nakómaki na Damasi, nazalaki kobendama na lobɔkɔ ya baoyo bazalaki elongo na ngai.+ 12  “Nzokande Ananiasi, mobali moko oyo abangaka Nzambe na kolanda Mibeko, oyo alobelami malamu+ na Bayuda nyonso oyo bafandaka kuna, 13  ayaki epai na ngai mpe, atɛlɛmaki pembeni na ngai, alobaki na ngai ete: ‘Saulo, ndeko, moná lisusu!’+ Mpe natombolaki miso mpo na kotala ye na ngonga wana kaka. 14  Alobaki ete: ‘Nzambe ya bankɔkɔ na biso+ aponi yo+ mpo oyeba mokano na ye mpe omona+ Moto ya sembo+ mpe oyoka mongongo ya monɔkɔ na ye,+ 15  mpo osengeli kozala, epai ya bato nyonso, motatoli na ye ya makambo nyonso oyo omoni mpe oyoki.+ 16  Mpe sikoyo, mpo na nini ozali koumela? Tɛlɛmá, zwá batisimo+ mpe belelá nkombo na ye mpo osukola+ masumu na yo.’+ 17  “Kasi ntango nazongaki na Yerusaleme+ mpe nazalaki kobondela na tempelo, nasenzwaki+ 18  mpe namonaki ye azali koloba na ngai ete: ‘Salá mbangu mpe bimá noki na Yerusaleme, mpo bakondima te+ litatoli na yo mpo na ngai.’ 19  Mpe ngai nalobaki ete: ‘Nkolo, bango moko bayebi ete nazalaki kotya na bolɔkɔ+ baoyo bandimelaka yo mpe nazalaki kobɛta bango fimbo na sinagoga mokomoko;+ 20  mpe ntango makila ya motatoli na yo Stefano+ ezalaki kosopama, ngai moko mpe natɛlɛmaki wana mpe nazalaki kondima+ mpe kokɛngɛla bilamba ya likoló ya baoyo bazalaki koboma ye.’ 21  Atako bongo alobaki na ngai ete: ‘Kende, mpo nakotinda yo na bikólo ya mosika.’”+ 22  Nzokande bakobaki koyoka ye tii na liloba wana, mpe batombolaki mingongo na bango, balobi: “Longolá moto ya boye na mabele, mpo abongaki kozala na bomoi te!”+ 23  Mpe lokola bazalaki koganga mpe kobwaka bilamba na bango ya likoló epai na epai mpe kobwaka putulu likoló,+ 24  komanda ya basoda apesaki mitindo ete bákɔtisa ye na lopango ya basoda mpe alobaki bábɛta ye fimbo mpo aloba, bongo ye akoka koyeba malamumalamu ntina oyo bazali koganga+ ndenge wana mpo na ye. 25  Kasi ntango batandaki ye mpo na kobɛtama fimbo, Paulo alobaki na mokonzi ya basoda oyo atɛlɛmaki wana ete: “Mobeko epesi nde bino nzela ete bóbɛta fimbo na moto oyo azali Moroma+ mpe oyo akweisami likambo te?” 26  Boye, ntango mokonzi yango ya basoda ayokaki bongo, akendaki epai ya komanda ya basoda mpe ayebisaki ye ete: “Olingi kosala nini? Talá, moto wana azali Moroma.” 27  Bongo komanda ya basoda apusanaki pene mpe alobaki na ye ete: “Yebisá ngai: Ozali Moroma?”+ Alobaki: “Ɛɛ.” 28  Komanda ya basoda ayanolaki ete: “Ngai nasombaki ntomo wana ya mwana-mboka na mbongo ebele mpenza.” Paulo alobaki ete: “Kasi ngai nabotamá+ nde na yango.” 29  Bongo, na ntango wana kaka, bato oyo balingaki kobɛta ye fimbo mpo aloba balongwaki pembeni na ye; mpe komanda ya basoda akómaki kobanga ntango ayebaki malamu ete azali Moroma+ mpe na ndenge akangaki ye minyɔlɔlɔ. 30  Bongo, na mokolo oyo elandaki, lokola alingaki koyeba mpenzampenza ntina oyo Bayuda bazalaki kofunda ye, afungolaki ye mpe apesaki mitindo ete banganga-nzambe bakonzi mpe Sanedrina mobimba báyangana. Mpe akitisaki Paulo mpe atɛlɛmisaki ye na kati na bango.+

Maloba na nse