Misala 15:1-41

15  Mpe bato moko boye bautaki na Yudea+ mpe babandaki koteya bandeko ete: “Soki bokatami ngenga+ te na kolanda momeseno ya Moize,+ bokoki kobikisama te.”  Kasi ntango bokabwani mpe ntembe moko makasi ebimaki na kati na bango mpe Paulo ná Barnabasi, basalaki ebongiseli ete Paulo ná Barnabasi mpe bamosusu na kati na bango bámata epai ya bantoma mpe bankulutu na Yerusaleme+ mpo na ntembe oyo.  Na yango, nsima wana lisangá ekendaki kotika bango na nzela,+ bato yango bakobaki mobembo na bango, bakatisaki Fenisia ná Samaria, bazalaki koyebisa likambo moko na moko oyo etali kobongwana ya bato ya bikólo,+ mpe bazalaki kopesa bandeko nyonso esengo monene.+  Ntango bakómaki na Yerusaleme bayambamaki na boboto+ na lisangá mpe na bantoma mpe na bankulutu, mpe bayebisaki ebele ya makambo oyo Nzambe asalaki na lobɔkɔ na bango.+  Nzokande, bato mosusu ya mwa lingomba ya Bafarisai oyo bandimaki, batɛlɛmaki na bakiti na bango mpe balobaki ete: “Esengeli kokata bango ngenga+ mpe kopesa bango mitindo ete bátosa mibeko ya Moize.”+  Mpe bantoma ná bankulutu bayanganaki mpo na kotalela likambo yango.+  Nzokande ntango ntembe makasi+ ebimaki, Petro atɛlɛmaki mpe alobaki na bango ete: “Mibali, bandeko, boyebi malamu ete banda mikolo ya liboso Nzambe aponaki na kati na bino ete na monɔkɔ na ngai bato ya bikólo báyoka liloba ya nsango malamu mpe bándima;+  mpe Nzambe, oyo ayebaka motema,+ atatolaki na ndenge apesaki bango elimo santu,+ ndenge asalaki yango mpe epai na biso.  Mpe asalaki bokeseni ata moke te kati na biso mpe bango,+ kasi apɛtolaki nde mitema na bango na nzela ya kondima.+ 10  Na yango, sikoyo mpo na nini bozali komeka Nzambe na ndenge bozali kotya na makasi na nkingo ya bayekoli ekanganeli+ oyo, ezala bankɔkɔ na biso to biso moko tokokaki te komema?+ 11  Kutu, tozali nde kotya motema ete tokobika na nzela ya boboto monene+ ya Nkolo Yesu, ndenge moko mpe bato wana.”+ 12  Na yango, ebele nyonso wana ya bato bafandaki nyɛɛ, mpe babandaki koyoka Barnabasi ná Paulo ntango bazalaki koyebisa ebele ya bilembo mpe ya makamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya oyo Nzambe asalaki na nzela na bango na kati ya bikólo.+ 13  Nsima wana batikaki koloba, Yakobo ayanolaki ete: “Mibali, bandeko, bóyoka ngai.+ 14  Simeone+ ayebisi malamumalamu ndenge Nzambe abalolaki likebi na ye mpo na mbala ya liboso epai ya bikólo mpo na kobimisa uta na yango ekólo moko mpo na nkombo na ye.+ 15  Mpe maloba ya Basakoli eyokani na yango, kaka ndenge ekomamá ete: 16  ‘Nsima ya makambo yango, nakozonga mpe nakotonga lisusu mwa ndako ya matiti ya Davidi oyo ekweá; mpe nakotonga lisusu bitika na yango mpe nakotɛlɛmisa yango lisusu,+ 17  mpo baoyo batikali na kati ya bato báluka Yehova makasi, elongo na bato ya bikólo nyonso, bato oyo babengami na nkombo na ngai, Yehova alobi bongo, ye oyo azali kosala makambo yango,+ 18  oyo eyebaná banda kala.’+ 19  Yango wana ekateli na ngai ezali ya kotya te na mobulu bato ya bikólo oyo bazali kobaluka epai ya Nzambe,+ 20  kasi ya kokomela bango ete báboya biloko oyo ekómisami mbindo na bikeko+ mpe pite+ mpe banyama oyo ekamolamá*+ mpe makila.+ 21  Mpo banda na ntango ya kala, Moize azali na bato oyo basakolaka ye engumba na engumba, mpo atángamaka na mongongo makasi na basinagoga sabata nyonso.”+ 22  Bongo bantoma mpe bankulutu elongo na lisangá mobimba bamonaki malamu bátinda mibali oyo baponami na kati na bango bákende na Antiokia elongo na Paulo mpe Barnabasi, elingi koloba, Yudasi oyo bazalaki kobenga Barsabasi+ ná Silasi, bato oyo bazalaki kotambwisa makambo na kati ya bandeko; 23  mpe na nzela ya lobɔkɔ na bango bakomaki ete: “Bantoma mpe bankulutu, bandeko, epai ya bandeko oyo bazali na Antiokia+ mpe na Siri mpe na Silisia+ oyo bazali bato ya bikólo: Mbote! 24  Lokola toyoki ete bamosusu oyo bautaki epai na biso batye bino na mobulu na maloba na bango,+ balukaki kobulunganisa milimo na bino, atako topesaki bango malako te,+ 25  biso nyonso toyokani+ mpe tomoni malamu kopona mibali mpo na kotindela bino bango elongo na bandeko na biso ya bolingo, Barnabasi ná Paulo,+ 26  bato oyo bakabi milimo na bango mpo na nkombo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.+ 27  Na yango tozali kotinda Yudasi mpe Silasi,+ mpo bango mpe báyebisa makambo yango na monɔkɔ.+ 28  Mpo elimo santu+ mpe biso moko tomoni malamu kobakisela bino kilo+ mosusu te, longola kaka makambo oyo ya ntina, 29  bókoba koboya biloko oyo epesami mbeka na bikeko+ mpe makila+ mpe banyama oyo ekamolamá*+ mpe pite.+ Soki bomibateli malamumalamu na makambo wana,+ bokozala malamu. Bótikala malamu!” 30  Na yango, ntango batikaki bato yango bákende, bakitaki na Antiokia, mpe bayanganisaki ebele yango ya bato mpe bapesaki bango mokanda wana.+ 31  Nsima ya kotánga yango, basepelaki na elendiseli yango.+ 32  Mpe Yudasi ná Silasi, lokola bazalaki bango moko mpe basakoli,+ balendisaki bandeko yango na masukulu mingi mpe bapesaki bango makasi.+ 33  Bongo, nsima ya kolekisa mwa ntango, bandeko batikaki bango bákende na kimya+ epai ya baoyo batindaki bango. 34  — 35  Nzokande, Paulo ná Barnabasi baumelaki na Antiokia,+ bazalaki koteya mpe kosakola, elongo na bamosusu mingi, nsango malamu ya liloba ya Yehova.+ 36  Nzokande nsima ya mwa mikolo Paulo alobaki na Barnabasi ete: “Liboso ya makambo nyonso, tózonga kotala bandeko na moko na moko ya bingumba oyo tosakolaki liloba ya Yehova mpo na komona soki bazali ndenge nini.”+ 37  Nde Barnabasi, ye, azalaki na mokano ya komema mpe Yoane, oyo bazalaki kobenga Marko.+ 38  Kasi Paulo amonaki malamu te komema ye elongo na bango, mpo atikaki bango na Pamfilia+ mpe akendaki elongo na bango na mosala te. 39  Na yango, koswana makasi ebimaki kati na bango, bongo bakabwanaki, moto na moto na nzela na ye; mpe Barnabasi+ amemaki Marko mpe azwaki masuwa akei na Shipre.+ 40  Paulo aponaki Silasi+ mpe akendaki, nsima wana bandeko batikaki ye na kati ya boboto monene ya Yehova.+ 41  Kasi akatisaki Siri mpe Silisia, azalaki kolendisa masangá.+

Maloba na nse

Elingi koloba, banyama oyo makila na yango esopami malamumalamu te.