Misala 11:1-30

11  Nzokande bantoma mpe bandeko oyo bazalaki na Yudea bayokaki ete bato ya bikólo+ mpe bayambaki liloba ya Nzambe.  Bongo ntango Petro amataki na Yerusaleme, bakɔteli ya kokatama ngenga+ babandaki kotyana ná ye ntembe,  balobi ete akendaki na ndako ya bato oyo bakatamá ngenga te mpe alyaki elongo na bango.  Na yango, Petro abandaki koloba mpe kolimbwela bango likambo moko na moko ete:  “Nazalaki kobondela na engumba Yope, mpe na kati ya kosenzwa namonaki emonaneli moko, motindo moko boye ya mbɛki ezali kokita lokola eteni monene ya lini oyo ezali kokitisama na bansɔngɛ na yango minei uta na likoló, mpe eyaki tii epai na ngai.  Ntango natalaki na kati, natyaki mpenza likebi mpe namonaki bikelamu ya makolo minei ya mabele mpe banyama ya zamba mpe biloko oyo ebendanaka na libumu mpe bandɛkɛ ya likoló.+  Nayokaki mpe mongongo moko elobi na ngai ete: ‘Tɛlɛmá, Petro, bomá mpe lyá!’+  Kasi ngai nalobaki ete: ‘Soki moke te, Nkolo, mpo eloko ya bosɔtɔ to ya mbindo ekɔtá naino na monɔkɔ na ngai te.’+  Mpo na mbala ya mibale mongongo yango oyo eutaki na likoló eyanolaki ete: ‘Yo tiká kobenga bosɔtɔ biloko oyo Nzambe apɛtoli.’+ 10  Mongongo yango eyokanaki mpe mpo na mbala ya misato, mpe biloko yango nyonso ebendamaki lisusu na likoló.+ 11  Lisusu, talá! kaka na ntango yango, mibali misato batɛlɛmaki na ndako oyo tozalaki, bautaki na Kaisaria, batindi bango epai na ngai.+ 12  Bongo elimo+ eyebisaki ngai ete nakende elongo na bango, natya ntembe ata moke te. Kasi bandeko oyo motoba mpe bakendaki elongo na ngai, mpe tokɔtaki na ndako ya mobali yango.+ 13  “Ayebisaki biso ndenge amonaki anzelu atɛlɛmi na ndako na ye mpe ndenge alobaki ete: ‘Tindá bato na Yope mpe bengá Simo oyo bapesá nkombo Petro,+ 14  mpe akoloba na yo makambo oyo na nzela na yango yo ná bato nyonso ya ndako na yo bokoki kobikisama.’+ 15  Kasi ntango nabandaki koloba, elimo santu ekitelaki bango ndenge mpe ekitelaki biso na ebandeli.+ 16  Na yango, nakanisaki lisusu liloba ya Nkolo, ndenge azalaki koloba ete: ‘Yoane abatisaki na mai,+ kasi bino bokobatisama na elimo santu.’+ 17  Na yango, soki Nzambe apesi bango likabo ya ofele ndenge apesaki mpe biso baoyo tondimelaki Nkolo Yesu Kristo,+ ngai nani mpo nakoka kopekisa Nzambe?”+ 18  Nzokande ntango bayokaki makambo yango, bandimaki,+ mpe bapesaki Nzambe nkembo,+ balobi: “Ya solo, Nzambe apesi mpe bato ya bikólo libaku ya kobongola motema mpo na bomoi.”+ 19  Na yango, baoyo bapalanganaki+ mpo na bolɔzi oyo ebimaki likoló ya Stefano bakatisaki tii na Fenisia+ mpe na Shipre+ mpe na Antiokia, kasi bazalaki koloba liloba epai ya moto ata moko te, kaka epai ya Bayuda.+ 20  Nzokande, na kati na bango ezalaki na bato mosusu ya Shipre mpe ya Sirene oyo bayaki na Antiokia mpe babandaki kosolola na bato oyo balobaka monɔkɔ ya Grɛki,+ bazalaki kosakola nsango malamu ya Nkolo Yesu.+ 21  Lisusu, lobɔkɔ ya Yehova+ ezalaki elongo na bango, mpe bato mingi oyo bakómaki bandimi, babalukaki epai ya Nkolo.+ 22  Nsango oyo etali bango ekómaki na matoi ya lisangá oyo ezalaki na Yerusaleme, mpe batindaki Barnabasi+ tii na Antiokia. 23  Ntango akómaki mpe amonaki boboto monene+ ya Nzambe, asepelaki+ mpe abandaki kolendisa bango nyonso ete bákangama na Nkolo na motema moko;+ 24  mpo azalaki moto moko malamu mpe atondá na elimo santu mpe na kondima. Mpe ebele mpenza ya bato babakisamaki epai ya Nkolo.+ 25  Bongo akendaki na Tarse+ mpo na kolukaluka Saulo+ bipai nyonso 26  mpe, nsima wana amonaki ye, amemaki ye na Antiokia. Yango wana eyaki kosalema ete mbula mobimba bazalaki koyangana elongo na bango na lisangá mpe bateyaki ebele mpenza ya bato, mpe na Antiokia nde bayekoli babengamaki mpo na mbala ya liboso bakristo na litambwisi ya Nzambe.+ 27  Nzokande na mikolo yango, basakoli+ bautaki na Yerusaleme bakiti na Antiokia. 28  Moko na bango nkombo na ye Agabusi+ atɛlɛmaki mpe abandaki kolakisa na nzela ya elimo ete nzala moko monene ekokwela mabele mobimba oyo bato bafandi;+ nzala oyo ekweaki na ntango ya Klode. 29  Bongo bayekoli mosusu bazwaki mokano, moto na moto na kolanda oyo azalaki na yango,+ ya kotindela bandeko oyo bazalaki kofanda na Yudea biloko ya lisungi;+ 30  mpe basalaki bongo, batindaki yango epai ya mikóló na lobɔkɔ ya Barnabasi ná Saulo.+

Maloba na nse