Misala 10:1-48

10  Nzokande mobali moko azalaki na Kaisaria, nkombo na ye Korneyi, mokonzi moko ya limpinga ya basoda+ ya Itali,+ ndenge bazalaki kobenga yango,  azalaki moto oyo amipesá na losambo+ mpe oyo azalaki kobanga+ Nzambe elongo na bato nyonso ya ndako na ye, mpe azalaki kopesa bato makabo mingi ya motema mawa+ mpe azalaki ntango nyonso kosala lilɔmbɔ epai ya Nzambe.+  Pene mpenza na ngonga ya libwa+ ya moi, amonaki polele na emonaneli+ anzelu+ moko ya Nzambe akɔti epai na ye mpe alobi na ye ete: “Korneyi!”  Moto yango atalaki ye mpenza mpe, lokola akómaki kobanga, alobaki ete: “Likambo nini, Nkolo?” Ye alobaki na ye ete: “Mabondeli na yo+ mpe makabo na yo ya motema mawa emati liboso ya Nzambe mpe akanisi yango.+  Bongo sikoyo tindá mibali na Yope mpe bengá Simo moko boye, oyo bapesá nkombo Petro.  Moto yango afandi epai ya Simo moko boye, mobongisi-mposo ya nyama, oyo azali na ndako pene na mbu.”+  Ntango kaka anzelu oyo asololaki na ye alongwaki, abengaki mibale na bato na ye ya misala ya ndako ná soda moko oyo amipesá na losambo kati na baoyo bazalaki ntango nyonso kosalela ye,+  mpe ayebisaki bango makambo nyonso mpe atindaki bango na Yope.+  Na mokolo oyo elandaki, ntango bazalaki kokoba mobembo na bango mpe bazalaki kopusana pene na engumba, Petro amataki likoló ya ndako+ pene na ngonga ya motoba mpo na kobondela.+ 10  Kasi ayokaki nzala makasi mpe azalaki na mposa ya kolya. Wana bazalaki kolamba, asenzwaki+ 11  mpe amonaki likoló efungwami+ mpe motindo moko boye ya mbɛki ezali kokita lokola eteni monene ya lini oyo ezali kokitisama na bansɔngɛ na yango minei na mabele; 12  mpe na kati na yango ezalaki na mitindo nyonso ya bikelamu ya makolo minei mpe ya biloko ya mabele oyo ebendanaka na libumu mpe ya bandɛkɛ ya likoló.+ 13  Mpe mongongo moko ekómelaki ye ete: “Tɛlɛmá, Petro, bomá mpe lyá!”+ 14  Kasi Petro alobaki ete: “Soki moke te, Nkolo, mpo nalyá naino eloko ata moko te ya bosɔtɔ to ya mbindo.”+ 15  Mpe mongongo yango elobaki na ye lisusu, na mbala ya mibale ete: “Yo tiká kobenga bosɔtɔ+ biloko oyo Nzambe apɛtoli.” 16  Mongongo yango eyokanaki lisusu mpo na mbala ya misato, mpe na mbala moko mbɛki yango ekamatamaki na likoló.+ 17  Nzokande wana Petro abulunganaki mpenza na kati na ye moko mpo na koyeba soki emonaneli oyo amonaki elingi koloba nini, talá! mibali oyo Korneyi atindaki basilaki kotuna mpo na koyeba epai ndako ya Simo ezalaki mpe batɛlɛmaki wana na porte.+ 18  Mpe babelelaki mpe batunaki soki Simo oyo bapesá nkombo Petro afandaka wana. 19  Wana Petro azalaki kokanisakanisa mpo na emonaneli yango, elimo+ elobaki ete: “Talá! Mibali misato bazali koluka yo. 20  Nzokande, tɛlɛmá, kitá na nse mpe kende elongo na bango, kotya ntembe ata moke te, mpo ngai nde natindi bango.”+ 21  Bongo Petro akitaki na nse epai ya mibali yango mpe alobaki ete: “Talá! Ngai nde moto oyo bozali koluka. Bozali awa mpo na ntina nini?” 22  Bango balobaki ete: “Korneyi, mokonzi moko ya basoda, moyengebene mpe moto oyo abangaka Nzambe+ mpe oyo ekólo mobimba ya Bayuda elobelaka na ndenge ya malamu,+ azwi malako ya Nzambe na nzela ya anzelu moko mosantu mpo na kobengisa yo na ndako na ye mpe mpo na koyoka makambo oyo ozali na yango ya koloba.” 23  Na yango, abengaki bango bákɔta mpe afandisaki bango. Na mokolo oyo elandaki atɛlɛmaki mpe akendaki elongo na bango, mpe bandeko mosusu oyo bautaki na Yope bakendaki elongo na ye. 24  Na mokolo oyo elandaki oyo wana akɔtaki na Kaisaria. Ya solo, Korneyi azalaki kozela bango mpe asilaki koyanganisa bato ya libota na ye mpe baninga na ye ya motema. 25  Wana Petro azalaki kokɔta, Korneyi ayaki kokutana na ye, akweaki na nse na makolo na ye mpe agumbamelaki ye. 26  Kasi Petro atɛlɛmisaki ye, alobi: “Tɛlɛmá; ngai mpe nazali kaka moto.”+ 27  Mpe wana azalaki kosolola na ye akɔtaki mpe akutaki bato ebele bayangani, 28  mpe alobaki na bango ete: “Boyebi malamu ndenge epekisami ete Moyuda asangana to apusana pene na moto ya ekólo mosusu;+ mpe atako bongo Nzambe amonisi ngai ete nasengeli kobenga moto ata moko te bosɔtɔ to mbindo.+ 29  Yango wana nayei, kozanga kotya ntembe, ntango bobengaki ngai. Na yango, nazali kotuna ntina oyo bobengi ngai.” 30  Na yango, Korneyi alobaki ete: “Tii na ngonga oyo, mikolo minei eleki, nazalaki kobondela na ndako na ngai na ngonga ya libwa,+ ntango, talá! mobali moko na bilamba ya kongɛnga+ atɛlɛmaki liboso na ngai 31  mpe alobaki ete: ‘Korneyi, libondeli na yo eyokami mpe endimami mpe makabo na yo ya motema mawa ekanisami liboso ya Nzambe.+ 32  Na yango, tindá bato na Yope bábenga Simo, oyo bapesá nkombo Petro.+ Moto yango azali kofanda na ndako ya Simo, mobongisi-mposo ya nyama, pene na mbu.’+ 33  Na yango natindelaki yo bato nokinoki, mpe osali malamu na ndenge oyei awa. Yango wana na ntango oyo mpenza tozali biso nyonso awa liboso ya Nzambe mpo na koyoka makambo nyonso oyo Yehova apesi yo mitindo oloba.”+ 34  Na yango, Petro afungolaki monɔkɔ na ye mpe alobaki ete: “Ya solo mpenza namoni ete Nzambe aponaka bilongi te,+ 35  kasi na ekólo nyonso moto oyo azali kobanga ye mpe azali kosala makambo ya boyengebene andimami na ye.+ 36  Atindelaki bana ya Yisraele liloba+ mpo na kosakwela bango nsango malamu ya kimya+ na nzela ya Yesu Kristo: Ye azali Nkolo ya bato nyonso.+ 37  Boyebi likambo oyo ezalaki kolobelama bipai nyonso na kati ya Yudea mobimba, kobanda na Galile nsima ya batisimo oyo Yoane asakolaki,+ 38  elingi koloba, Yesu oyo azalaki moto ya Nazarete, ndenge Nzambe atyaki ye mafuta na elimo santu+ mpe na nguya, mpe akatisaki mokili yango mobimba, azalaki kosala malamu mpe kobikisa baoyo nyonso banyokwami na Zabolo;+ mpo Nzambe azalaki elongo na ye.+ 39  Mpe tozali batatoli ya makambo nyonso oyo ye asalaki na mokili ya Bayuda mpe na Yerusaleme; kasi lisusu babakaki ye na nzete mpe babomaki ye.+ 40  Nzambe alamwisaki Moto yango na mokolo ya misato mpe apesaki ye likoki ya komonana,+ 41  epai ya bato nyonso te, kasi epai ya batatoli oyo baponamá na Nzambe liboso,+ epai na biso, bato tolyaki mpe tomɛlaki elongo na ye+ nsima ya kosekwa na ye na bakufi. 42  Lisusu, apesaki biso mitindo ya kosakwela+ bato mpe kopesa litatoli malamumalamu ete ye azali Moto oyo atyami na Nzambe mpo na kozala mosambisi ya bato ya bomoi mpe ya bakufi.+ 43  Basakoli nyonso bazali kopesa litatoli oyo mpo na ye,+ ete moto nyonso oyo akondimela ye, akolimbisama masumu na nkombo na ye.”+ 44  Wana Petro azalaki naino kolobela makambo yango elimo santu ekitelaki baoyo nyonso bazalaki koyoka liloba yango.+ 45  Mpe bato ya sembo oyo bayaki elongo na Petro oyo bazalaki bamoko ya baoyo bakatamá ngenga bakamwaki, mpo likabo ya ofele ya elimo santu ezalaki kosopama likoló ya bato ya bikólo.+ 46  Mpo bayokaki bango bazali koloba na minɔkɔ mosusu mpe bazali kokumisa Nzambe.+ Bongo Petro ayanolaki ete: 47  “Moto akoki nde kopekisa mai mpo bato oyo bákoka te kobatisama+ bango bato bazwi elimo santu ndenge biso mpe tozwi?” 48  Na yango, apesaki mitindo ete bábatisama na nkombo ya Yesu Kristo.+ Bongo basɛngaki ye afanda mwa mikolo.

Maloba na nse