Misala 1:1-26

1  Lisolo ya liboso, Ee Teofile,+ nakomaki yango na ntina na makambo nyonso oyo Yesu abandaki kosala mpe koteya,+  tii mokolo oyo akamatamaki,+ nsima ya kopesa mitindo na nzela ya elimo santu na bantoma oyo aponaki.+  Mpe amimonisaki na bomoi epai na bango na bilembeteli mingi ya solosolo nsima ya komona mpasi,+ bamonaki ye mikolo ntuku minei (40) mpe azalaki koyebisa makambo etali bokonzi ya Nzambe.+  Mpe wana azalaki elongo na bango, apesaki bango mitindo ete: “Bólongwa na Yerusaleme te,+ kasi bókoba kozela eloko oyo Tata alakaki,+ oyo boyokaki epai na ngai;  mpo Yoane abatisaki mpenza na mai, kasi bino bokobatisama na elimo santu+ nsima ya mwa mikolo.”  Nzokande, ntango bayanganaki, babandaki kotuna ye ete: “Nkolo, ozali kozongisela Yisraele bokonzi+ na ntango oyo?”  Alobaki na bango ete: “Koyeba bantango mpe bileko+ oyo Tata atyá na nse ya bokonzi na ye moko,+ etali bino te;  kasi bokozwa nguya+ ntango elimo santu ekoya likoló na bino, mpe bokozala batatoli+ na ngai na Yerusaleme+ mpe na Yudea mobimba mpe na Samaria+ mpe tii na esika eleki mpenza mosika na mabele.”+  Mpe nsima ya koloba makambo yango, ntango bazalaki kotala, atombwamaki+ mpe lipata ezipaki ye na miso na bango.+ 10  Mpe wana bazalaki kaka kotala na likoló ntango azalaki kokende,+ lisusu, talá! mibali mibale na bilamba ya mpɛmbɛ+ batɛlɛmaki pembeni na bango, 11  mpe balobaki ete: “Mibali ya Galile, mpo na nini botɛlɛmi bozali kotala likoló? Yesu wana, oyo azalaki na bino mpe akamatami na likoló, akoya mpe bongo ndenge kaka+ bomonaki ye azali kokende na likoló.” 12  Bongo bazongaki+ na Yerusaleme bauti na ngomba oyo babengi Ngomba ya Olive, oyo ezali pene na Yerusaleme, na ntaka ya mobembo ya mokolo ya sabata.+ 13  Bongo, ntango bakɔtaki, bamataki na shambrɛ ya likoló,+ epai bazalaki kofanda, Petro elongo na Yoane ná Yakobo mpe Andre, Filipe ná Toma, Bartelemi ná Matai, Yakobo mwana ya Alfe mpe Simo moto ya molende, mpe Yudasi mwana ya Yakobo.+ 14  Na bomoko mpenza, bango nyonso batingamaki na mabondeli,+ elongo na basi+ mosusu ná Maria mama ya Yesu ná bandeko na ye ya mibali.+ 15  Sikoyo na mikolo yango, Petro atɛlɛmaki na katikati ya bandeko mpe alobaki (ebele yango ya bato bazalaki bango nyonso soki nkama moko na ntuku mibale [120]) ete: 16  “Mibali, bandeko, esengelaki likomami ekokisama,+ oyo elimo santu+ elobaki liboso na monɔkɔ ya Davidi mpo na Yudasi,+ oyo atambwisaki baoyo bakangaki Yesu,+ 17  mpo atángamaki na kati na biso+ mpe azwaki libula na mosala oyo.+ 18  (Na bongo, mobali yango mpenza asombaki+ elanga na lifuti ya kozanga boyengebene,+ mpe lokola akweaki motó liboso,+ apasukaki katikati pwaa mpe misɔpɔ na ye nyonso esopanaki. 19  Likambo yango mpe eyebanaki na bato nyonso oyo bafandi na Yerusaleme, yango wana, na monɔkɔ na bango, bazalaki kobenga elanga yango Akeledama, elingi koloba, Elanga ya Makila.) 20  Mpo ekomamá na mokanda ya Nzembo ete: ‘Esika na ye ya kofanda etikala mpamba, mpe moto afanda kuna te,’+ mpe, ‘Moto mosusu azwa mokumba na ye ya kokɛngɛla.’+ 21  Na yango esengeli, na mibali oyo bazalaki koyangana elongo na biso ntango nyonso oyo Nkolo Yesu azalaki kokɔta mpe kobima na kati na biso,+ 22  banda batisimo oyo azwaki na Yoane+ mpe tii mokolo oyo akamatamaki na kati na biso,+ moko ya mibali wana akóma motatoli ya lisekwa na ye elongo na biso.”+ 23  Bongo babimisaki mibali mibale, Yozefe oyo babengi Barsabasi, oyo bapesaki nkombo Yusutusi, ná Matiasi. 24  Mpe babondelaki mpe balobaki ete: “Ee Yehova, yo moto oyebi mitema ya bato nyonso,+ lakisá na mibali oyo mibale, nani oponi, 25  mpo na kozwa mosala oyo mpe bontoma,+ oyo Yudasi atikaki mpe alandaki nzela na ye moko.” 26  Bongo babwakelaki bango mbɛsɛ+ mpe mbɛsɛ elakisaki Matiasi; mpe atángamaki esika moko na bantoma zomi na moko.+

Maloba na nse