Matai 8:1-34

8  Nsima ya kokita na ngomba ebele ya bato balandaki ye.  Mpe talá! moto moko ya maba+ ayaki mpe abandaki kogumbamela ye, alobi ete: “Nkolo, soki olingi, okoki kokómisa ngai pɛto.”  Bongo asembolaki lobɔkɔ na ye, asimbaki ye mpe alobaki ete: “Nalingi. Kómá pɛto.”+ Mpe na mbala moko akómaki pɛto, maba na ye esilaki.+  Bongo Yesu alobaki na ye ete: “Kebá, koyebisa moto te,+ kasi kende komilakisa epai ya nganga-nzambe,+ mpe pesá likabo+ oyo Moize atindaki, mpo bámona ete obiki.”  Ntango akɔtaki na Kapernaume,+ mokonzi moko ya basoda ayaki epai na ye, abondelaki ye  mpe alobaki ete: “Tata, mosaleli na ngai ya mobali alali na ndako mpo akómi mokatatali, azali konyokwama makasi mpenza.”  Alobaki na ye ete: “Ntango nakokóma kuna nakobikisa ye.”  Mokonzi wana ya basoda azongisaki ete: “Tata, nabongi te ete okɔta na ndako na ngai, kasi lobá se liloba mpe mosaleli na ngai akobika.  Mpo ngai mpe nazali na bakonzi likoló na ngai, nazali na basoda na nse na ngai, mpe nalobaka na oyo: ‘Kende!’+ mpe akendeke, mpe na mosusu: ‘Yaká!’ mpe ayaka, mpe na moombo na ngai: ‘Salá boye!’ mpe asalaka yango.” 10  Ntango Yesu ayokaki bongo, akamwaki mpe alobaki na baoyo bazalaki kolanda ye ete: “Nazali koyebisa bino solo ete: Namoná naino kondima ya monene boye te epai ya moto moko na Yisraele.+ 11  Kasi nazali koyebisa bino ete bato mingi bakouta na ɛsti mpe na wɛsti+ bakoya mpe bakofanda na mesa elongo na Abrahama, Yisaka ná Yakobo na bokonzi+ ya likoló;+ 12  nzokande bana ya bokonzi+ bakobwakama na molili ya libándá. Kuna nde bakolela mpe bakolya mino.”+ 13  Bongo Yesu alobaki na mokonzi wana ya basoda ete: “Kende. Likambo na yo esalema kaka ndenge kondima na yo ezali.”+ Mpe mosaleli yango abikaki na ngonga wana. 14  Mpe ntango Yesu akómaki na ndako ya Petro, amonaki bokilo na ye ya mwasi+ alali mpe azalaki na fiɛvrɛ.+ 15  Bongo asimbaki lobɔkɔ na ye,+ mpe fiɛvrɛ na ye esilaki, mpe atɛlɛmaki mpe abandaki kosalela ye.+ 16  Kasi na nsima, ntango mpokwa ekómaki, bamemelaki ye ebele ya bato oyo bazalaki na bademo; mpe na liloba kaka moko abimisaki bilimo yango, mpe abikisaki baoyo nyonso bazalaki koyoka nzoto malamu te; 17  mpo likambo oyo elobamaki na nzela ya mosakoli Yisaya ekokisama: “Akamataki bamaladi na biso mpe amemaki bampasi na biso.”+ 18  Ntango Yesu amonaki ebele ya bato zingazinga na ye, apesaki bayekoli na ye mitindo bákatisa na ngámbo mosusu.+ 19  Mpe mokomeli moko boye ayaki mpe alobaki na ye ete: “Moteyi, nakolanda yo epai nyonso okokende.”+ 20  Kasi Yesu alobaki na ye ete: “Bagambala ezali na mabulu mpe bandɛkɛ ya likoló ezali na bazumbu, kasi Mwana ya moto azali na esika ya kolalisa motó te.”+ 21  Bongo mosusu na kati ya bayekoli alobaki na ye ete: “Nkolo, pesá ngai naino nzela nakende kokunda tata na ngai.” 22  Yesu alobaki na ye ete: “Kobá kolanda ngai, mpe tiká bakufi bákunda bakufi na bango.”+ 23  Mpe ntango amataki na masuwa,+ bayekoli na ye balandaki ye. 24  Nzokande talá! mbu etombokaki makasi, mpe mbonge ezalaki kozipa masuwa; kasi ye azalaki kolala.+ 25  Mpe bayaki kolamwisa+ ye, balobi: “Nkolo, bikisá biso, tolingi tókufa!” 26  Kasi alobaki na bango ete: “Mpo na nini bozali kobangabanga, bino bato ya kondima moke?”+ Bongo atɛlɛmaki apameli mopɛpɛ, mpe kimya moko monene ekɔtaki.+ 27  Bongo bato wana bakamwaki mpe balobaki ete: “Oyo azali moto ya ndenge nini,+ mpo ata mipɛpɛ ná mbu etosa ye?” 28  Ntango akómaki na ngámbo mosusu, na mokili ya Bagadara,+ bato mibale oyo bazalaki na bademo+ bautaki na malita bakutanaki na ye, na nkanda makasi mpenza, mpe moto moko azalaki na mpiko ya koleka na nzela wana te. 29  Mpe talá! bagangaki mpe balobaki ete: “Mwana ya Nzambe, biso na yo likambo nini?+ Oyaki awa mpo na konyokola biso+ liboso ya ntango oyo etyamá?”+ 30  Kasi mwa mosika na bango etonga moko ya ebele ya bangulu ezalaki kolya. 31  Bongo bademo babandaki kobondela ye mpe koloba ete: “Soki obimisi biso, tindá biso na etonga wana ya bangulu.”+ 32  Bongo alobaki na bango ete: “Bókende!” Babimaki mpe bakɔtaki na bangulu; mpe talá! etonga mobimba emibwakaki banda na esika ya likoló ya lobwaku tii na mbu mpe ekufaki na mai.+ 33  Kasi babateli ya etonga bakimaki bakɔti na engumba mpe bayebisaki makambo nyonso, ná likambo ya bato oyo bazalaki na bademo. 34  Mpe talá! engumba mobimba ebimaki kokutana na Yesu; mpe nsima ya komona ye, babondelaki ye makasi alongwa na bitúká na bango.+

Maloba na nse