Matai 27:1-66

27  Ntango ntɔngɔ etanaki, banganga-nzambe bakonzi nyonso mpe mikóló ya bato basalelaki Yesu likita mpo báboma ye.+  Mpe nsima ya kokanga ye bansinga, bakendaki na ye mpe bakabaki ye epai ya guvɛrnɛrɛ Pilate.+  Bongo ntango Yudasi, oyo atɛkaki ye, amonaki ete bakweisi Yesu na likambo, ayokaki motema mpasi mpe azongiselaki banganga-nzambe bakonzi ná mikóló shekele ya palata ntuku misato (30),+  alobi: “Nasalaki lisumu lokola natɛkaki makila ya boyengebene.”+ Bango balobaki ete: “Yango etali biso na nini? Etali yo moko!”+  Bongo abwakaki shekele yango ya palata na tempelo mpe alongwaki, akei komitya nsinga na nkingo.+  Kasi banganga-nzambe bakamataki shekele yango ya palata mpe balobaki: “Esengeli kotya yango na ebombelo mosantu te, mpo yango ezali motuya ya makila.”  Nsima ya kosala likita, basombaki na yango elanga ya moyemi-mbɛki mpo bákundaka bapaya.  Yango wana, babengaka elanga yango “Elanga ya Makila”+ tii na mokolo ya lelo.  Bongo makambo oyo elobamaki na nzela ya mosakoli Yirimia ekokisamaki: “Mpe bakamataki shekele ya palata ntuku misato (30),+ motuya ya moto oyo batyelaki motuya, moto oyo bana mosusu ya Yisraele batyelaki motuya, 10  mpe bapesaki yango mpo na elanga ya moyemi-mbɛki,+ ndenge Yehova apesaki ngai mitindo.” 11  Sikoyo, Yesu atɛlɛmaki liboso ya guvɛrnɛrɛ; mpe guvɛrnɛrɛ atunaki ye motuna: “Yo ozali mokonzi ya Bayuda?”+ Yesu azongisaki ete: “Yo moko olobi yango.”+ 12  Kasi, ntango banganga-nzambe bakonzi ná mikóló bazalaki kofunda ye,+ ayanolaki te.+ 13  Bongo Pilate alobaki na ye ete: “Ozali koyoka te ebele ya makambo oyo bazali kofunda yo na yango?”+ 14  Nde ayanolaki ye te, ɛɛ, ata liloba moko te, bongo guvɛrnɛrɛ akamwaki mingi.+ 15  Nzokande na fɛti nyonso guvɛrnɛrɛ azalaki na momeseno ya kobimisela ebele ya bato moto moko ya bolɔkɔ, oyo bango balingi.+ 16  Na ntango wana bazalaki na moto moko ya bolɔkɔ oyo ayebanaki mingi, nkombo na ye Barabasi.+ 17  Bongo ntango bayanganaki esika moko Pilate alobaki na bango ete: “Bolingi nabimisela bino nani, Barabasi to Yesu oyo babengi Kristo?”+ 18  Mpo ayebaki ete bakabaki ye+ nde mpo na likunya.+ 19  Lisusu, ntango afandaki na kiti ya kosambisa, mwasi na ye atindelaki ye maloba ete: “Kokɔta na likambo ya moyengebene+ wana te, mpo nanyokwami mingi lelo na ndɔtɔ+ mpo na ye.” 20  Kasi banganga-nzambe bakonzi mpe mikóló bandimisaki ebele ya bato yango ete básɛnga Barabasi,+ kasi bábomisa Yesu. 21  Kasi guvɛrnɛrɛ azongiselaki bango ete: “Kati na bango mibale bolingi nabimisela bino nani?” Balobaki: “Barabasi.”+ 22  Pilate alobaki na bango ete: “Bongo nasala nini na Yesu oyo babengi Kristo?” Bango nyonso balobaki ete: “Abakama na nzete!”+ 23  Alobaki ete: “Mpo na nini, mabe nini asali?” Atako bongo bakobaki koganga lisusu makasi koleka ete: “Abakama na nzete!”+ 24  Lokola amonaki ete yango ebimisaki eloko te, kaka yikiyiki nde ezalaki kobima, Pilate akamataki mai+ mpe asukolaki mabɔkɔ na ye liboso ya ebele ya bato yango, alobi: “Ngai nazali na ngambo te na makila ya moto oyo. Yango etali bino moko.” 25  Bongo bato nyonso bazongisaki ete: “Makila na ye ekwela biso ná bana na biso.”+ 26  Bongo abimiselaki bango Barabasi, kasi abɛtisaki Yesu fimbo+ mpe akabaki ye mpo bábaka ye na nzete.+ 27  Bongo basoda ya guvɛrnɛrɛ bamemaki Yesu na ndako ya guvɛrnɛrɛ mpe bayanganisaki etuluku mobimba ya basoda liboso na ye.+ 28  Mpe balongolaki ye bilamba, balatisi ye kazaka moko ya motane makasi,+ 29  mpe batongaki motole ya nzubɛ mpe balatisaki ye yango na motó mpe batyaki mongendu na lobɔkɔ na ye ya mobali. Mpe, bazalaki kofukama liboso na ye, bazalaki kosɛka+ ye, balobi: “Mbote, yo Mokonzi ya Bayuda!”+ 30  Mpe babwakelaki ye nsoi+ mpe bazwaki mongendu mpe babandaki kobɛta ye yango na motó. 31  Na nsuka, ntango basilisaki kosɛkasɛka+ ye, balongolaki ye kazaka wana mpe balatisaki ye bilamba na ye ya likoló mpe bamemaki ye mpo bábaka ye na nzete.+ 32  Ntango bazalaki kobima bamonaki mwana-mboka Sirene, oyo babengi Simo.+ Bakamataki moto wana na makasi mpo amema nzete na ye ya mpasi. 33  Mpe ntango bakómaki na esika babengi Golgota,+ elingi koloba, Esika ya Mokuwa ya Motó, 34  bapesaki ye vinyo oyo basangisi na mai ya nsɔngi+ amɛla; kasi nsima ya komeka yango, aboyaki komɛla.+ 35  Ntango babakaki ye na nzete,+ babwakaki mbɛsɛ+ mpo na kokabola bilamba na ye ya likoló,+ 36  mpe bafandaki kuna bazali kokɛngɛla ye. 37  Lisusu, batyaki likoló ya motó na ye likambo oyo bafundaki ye na yango, bakomi: “Oyo ezali Yesu Mokonzi ya Bayuda.”+ 38  Bongo babakaki miyibi mibale na nzete elongo na ye, moko na lobɔkɔ na ye ya mobali mpe moko na lobɔkɔ na ye ya mwasi.+ 39  Bongo baleki-nzela babandaki kofinga+ ye mpe koningisa+ mitó na bango 40  mpe koloba ete: “Ee yo moto olingaki kobuka tempelo+ mpe kotonga yango na mikolo misato, omibikisa yo moko! Soki ozali mwana ya Nzambe, kitá na nzete ya mpasi!”+ 41  Ndenge moko mpe banganga-nzambe bakonzi ná bakomeli ná mikóló babandaki kosɛkasɛka ye mpe koloba ete:+ 42  “Abikisaki bamosusu; akoki komibikisa ye moko te! Ye azali Mokonzi+ ya Yisraele; akita sikoyo na nzete ya mpasi mpe biso tokondimela ye.+ 43  Atyelaki Nzambe motema; Ye abikisa+ ye sikoyo soki Ye alingaka ye, mpo azalaki koloba ete: ‘Ngai nazali Mwana ya Nzambe.’”+ 44  Ndenge moko mpe, ata miyibi oyo babakamaki esika moko na ye babandaki kolobela ye mabe.+ 45  Banda na ngonga ya motoba molili ekɔtaki+ na mokili wana mobimba, tii na ngonga ya libwa.+ 46  Pene na ngonga ya libwa Yesu abelelaki na mongongo makasi ete: “Eli, Eli, lama sabakatani?” elingi koloba ete: “Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mpo na nini osundoli ngai?”+ 47  Ntango bayokaki bongo, bamosusu na kati ya bato oyo batɛlɛmaki wana babandaki koloba ete: “Moto oyo azali kobenga Eliya.”+ 48  Mpe na mbala moko moto moko na kati na bango apotaki mbangu mpe akamataki linyuka mpe apɔlisaki yango na vinyo ya ngayi+ mpe atyaki yango na mongendu mpe akendaki kopesa ye amɛla.+ 49  Kasi bamosusu na kati na bango balobaki ete: “Tiká ye! Tótala soki Eliya akoya kobikisa ye.”+ [[Moto mosusu akamataki likɔnga mpe atɔbɔlaki ye na mopanzi, mpe makila ná mai ebimaki.]]+ 50  Lisusu Yesu agangaki na mongongo makasi, mpe azongisaki elimo na ye.+ 51  Mpe talá! rido+ ya esika mosantu epasukaki na mibale, banda na likoló tii na nse,+ mpe mabele eninganaki, mpe mabanga epasukaki.+ 52  Mpe malita efungwamaki mpe bibembe mingi ya basantu oyo balalá na kati ya liwa ebimaki, 53  (mpe bato, oyo bautaki na malita nsima ya lisekwa na ye, bakɔtaki na engumba mosantu,)+ mpe bato mingi bamonaki yango. 54  Kasi ntango mokonzi ya basoda mpe basoda oyo bazalaki elongo na ye mpo na kokɛngɛla Yesu, bamonaki koningana ya mabele mpe makambo oyo ezalaki kosalema, babangaki mingi, balobi: “Ya solo oyo azalaki Mwana ya Nzambe.”+ 55  Lisusu, ebele ya basi oyo bauti na Galile, oyo bazalaki kotambola na Yesu mpe kosalela ye,+ bazalaki kuna mpe bazalaki kotala na mosika;+ 56  Maria Magadalena azalaki kati na bango, ná Maria mama ya Yakobo mpe Yose, ná mama ya bana ya Zebede.+ 57  Bongo nsima ya midi, lokola ngonga epusanaki, mozwi moko ya Arimatea ayaki, nkombo na ye Yozefe, ye mpe akómaki moyekoli ya Yesu.+ 58  Moto yango akendaki epai ya Pilate kosɛnga nzoto ya Yesu.+ Bongo Pilate apesaki mitindo ete bápesa ye yango.+ 59  Bongo Yozefe akamataki nzoto yango, azingaki yango na lini ya kitoko+ ya pɛto, 60  mpe alalisaki yango na lilita+ na ye ya sika, oyo atimolaki na mabanga. Mpe, nsima ya kobalola libanga moko ya monene tii na monɔkɔ ya lilita yango, akendaki.+ 61  Kasi Maria Magadalena ná Maria mosusu batikalaki kuna, bafandi liboso ya lilita yango.+ 62  Na mokolo oyo elandi, oyo ezalaki nsima ya ntango ya Bolɛngɛli,*+ banganga-nzambe bakonzi ná Bafarisai bayanganaki liboso ya Pilate, 63  balobi: “Tata, tokanisi lisusu ete, ntango mokosi wana azalaki na bomoi alobaki: ‘Nakosekwa nsima ya mikolo misato.’+ 64  Yango wana, pesá mitindo ete bábatela lilita tii na mokolo ya misato, noki bayekoli na ye báya koyiba+ ye mpe báloba na bato ete: ‘Alamuki uta na bakufi!’ mpe bokosi ya mbala oyo ekozala mabe mingi koleka oyo ya liboso.” 65  Pilate alobaki na bango ete: “Bozali na bakɛngɛli.+ Bókende kobatela yango ndenge boyebi.” 66  Bongo bakendaki kobatela lilita yango mpe batyaki elembo na libanga+ mpe batyaki bakɛngɛli.

Maloba na nse

“Yango nde nkombo bazalaki kobenga mokolo oyo ezalaki liboso ya Sabata ya pɔsɔ na pɔsɔ, mokolo oyo Bayuda bazalaki kolɛngɛla Sabata.”