Matai 22:1-46

22  Mpe Yesu azongiselaki bango lisusu na bandakisa mpe alobaki ete:+  “Bokonzi ya likoló ezali lokola mokonzi moko oyo asalelaki mwana na ye ya mobali fɛti ya libala.+  Mpe atindaki baombo na ye bábenga bato oyo babengisamaki na fɛti ya libala,+ kasi bato yango baboyaki koya.+  Lisusu atindaki baombo mosusu+ mpe alobaki ete: ‘Yebisá bato oyo babengisami ete: “Talá! Nabongisi bilei na ngai ya midi,+ bangɔmbɛ na ngai ya mibali ná banyama ya mafuta ebomami, mpe biloko nyonso elɛngɛlami. Bóya na fɛti ya libala.”’+  Kasi bamonaki yango mpamba mpe bakendaki, mosusu na elanga na ye, mosusu na mombongo na ye;+  kasi baoyo batikali bakangaki baombo na ye, basambwisi bango mabe mpe babomi bango.+  “Kasi mokonzi ayokaki nkanda, mpe atindaki mampinga na ye mpe babomaki babomi-bato wana mpe batumbaki engumba na bango.+  Bongo alobaki na baombo na ye ete: ‘Fɛti ya libala elɛngɛlami mpenza, kasi bato oyo babengisamaki babongi na yango te.+  Yango wana, bókende na banzela oyo ekendá tii na libándá ya engumba, mpe moto nyonso oyo bokokuta bóbengisa ye na fɛti ya libala.’+ 10  Bongo baombo yango babimaki na banzela mpe basangisaki bato nyonso oyo bakutaki, bato mabe ná bato malamu;+ mpe ndako ya milulu ya libala etondaki na bato oyo bafandi+ na mesa. 11  “Ntango mokonzi ayaki kotala bato oyo babengisami amonaki kuna moto moko oyo alataki elamba ya libala te.+ 12  Bongo alobaki na ye ete: ‘Moninga, ndenge nini okɔti awa na elamba ya libala te?’+ Ye azangaki likambo ya koloba. 13  Bongo mokonzi alobaki na basaleli na ye ete: ‘Bókanga ye mabɔkɔ ná makolo mpe bóbwaka ye na molili ya libándá. Kuna nde akolela mpe akolya mino.’+ 14  “Mpo bato mingi babengisami, kasi moke nde baponami.”+ 15  Bongo Bafarisai bakendaki mpe basalaki likita bango nyonso mpo bázwa ye na maloba na ye.+ 16  Yango wana, batindelaki ye bayekoli na bango, ná bato ya Erode,+ balobi: “Moteyi, toyebi ete yo olobaka solo mpe oteyaka nzela ya Nzambe na bosolo, mpe obangaka moto te, mpo otalaka bilongi ya bato te.+ 17  Na yango, yebisá biso, Okanisi nini? Esengeli kofuta Kaisala mpako oyo moto nyonso afutaka to te?”+ 18  Kasi lokola Yesu ayebaki makanisi mabe na bango, alobaki ete: “Bakosi, mpo na nini bozali komeka ngai?+ 19  Bólakisa ngai mbongo ya ebende ya mpako oyo moto nyonso afutaka.” Bayelaki ye denari moko. 20  Mpe alobaki na bango ete: “Elilingi oyo mpe likomi oyo ya nani?”+ 21  Balobaki ete: “Ya Kaisala.” Bongo alobaki na bango ete: “Boye, bózongisela Kaisala biloko ya Kaisala, kasi Nzambe biloko ya Nzambe.”+ 22  Bongo ntango bayokaki yango, bakamwaki, mpe batikaki ye bakei.+ 23  Na mokolo yango Basadukai, bato oyo balobaka ete lisekwa ezali te, bayaki esika azali mpe batuni ye:+ 24  “Moteyi, Moize alobaki ete: ‘Soki moto akufi, aboti bana te, ndeko na ye ya mobali asengeli kokamata mwasi na ye na libala mpe kobotela ndeko na ye bana.’+ 25  Sikoyo ezalaki na bandeko mibali nsambo na kati na biso; mpe oyo ya liboso abalaki mpe akufaki, mpe lokola abotaki bana te, atikelaki ndeko na ye ya mobali mwasi na ye.+ 26  Esalemaki mpe bongo na oyo ya mibale mpe oyo ya misato, tii na bango nyonso nsambo.+ 27  Na nsuka na bango nyonso mwasi wana akufaki. 28  Bongo na lisekwa, akozala mwasi ya nani na kati na bango nsambo? Mpo bango nyonso bazwaki ye.”+ 29  Yesu azongiselaki bango ete: “Bozali na libunga, mpo boyebi Makomami te mpe nguya ya Nzambe te;+ 30  mpamba te na lisekwa, mibali bakobala te mpe basi bakobalisama te,+ kasi bakozala lokola baanzelu na likoló. 31  Mpo na likambo ya lisekwa ya bakufi, botángá te oyo Nzambe alobaki na bino ete:+ 32  ‘Nazali Nzambe ya Abrahama mpe Nzambe ya Yisaka mpe Nzambe ya Yakobo’?+ Azali Nzambe, ya bakufi te, kasi ya bato ya bomoi.”+ 33  Ntango ebele ya bato wana bayokaki yango, bakamwaki na mateya na ye.+ 34  Ntango Bafarisai bayokaki ete akangisaki Basadukai monɔkɔ, basanganaki etuluku moko. 35  Mpe moko na bango, oyo ayebaki Mibeko malamumalamu,+ atunaki mpo na komeka ye ete: 36  “Moteyi, mobeko nini eleki monene na kati ya Mibeko?”+ 37  Alobaki na ye ete: “‘Osengeli kolinga Yehova Nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba mpe na makanisi na yo nyonso.’+ 38  Wana nde mobeko oyo eleki monene mpe ya liboso. 39  Ya mibale, oyo ekokani na yango, yango oyo: ‘Osengeli kolinga mozalani na yo lokola yo moko.’+ 40  Mibeko nyonso mpe Basakoli esimbami na mibeko oyo mibale.”+ 41  Nzokande ntango Bafarisai bayanganaki esika moko Yesu atunaki bango:+ 42  “Bokanisi nini mpo na Kristo? Azali mwana ya nani?” Bango balobaki na ye ete: “Ya Davidi.”+ 43  Ye alobaki na bango ete: “Bongo ndenge nini Davidi na nzela ya elimo santu+ azali kobenga ye ‘Nkolo,’ mpe alobi: 44  ‘Yehova alobaki na Nkolo na ngai ete: “Fandá na lobɔkɔ na ngai ya mobali tii nakotya banguna na yo na nse ya makolo na yo”’?+ 45  Bongo soki Davidi abengi ye ‘Nkolo,’ ndenge nini ye azali mwana na ye?”+ 46  Moto moko te akokaki kozongisela ye liloba, mpe moto moko te amekaki banda mokolo wana kotuna ye lisusu motuna.+

Maloba na nse