Matai 19:1-30

19  Nzokande ntango Yesu asilisaki maloba wana, alongwaki na Galile mpe ayaki na ngámbo mosusu ya Yordani,+ na ndelo ya Yudea.  Lisusu, ebele ya bato balandaki ye, mpe abikisaki bango kuna.+  Mpe Bafarisai bayaki epai na ye mpo na komeka ye mpe balobaki ete: “Mobali akoki koboma libala na mwasi na ye mpo na likambo nyonso?”+  Ye ayanolaki ete: “Botángá te ete moto oyo azalisaki bango na ebandeli asalaki bango mobali ná mwasi+  mpe alobaki ete: ‘Yango wana mobali akotika tata na ye ná mama na ye+ mpe akokangama na mwasi na ye, mpe bango mibale bakozala mosuni moko’?+  Bongo bazali lisusu mibale te, kasi mosuni moko. Yango wana, oyo Nzambe akangisi esika moko moto akabola yango te.”+  Balobaki na ye ete: “Bongo mpo na nini Moize apesaki etinda ya kopesa mokanda ya kobengana mwasi mpe koboma na ye libala?”+  Ye alobaki na bango ete: “Moize atikelaki bino nzela ya koboma libala na basi na bino mpo na motó makasi na bino,+ kasi yango ezalaki bongo te banda na ebandeli.+  Nalobi na bino ete moto nyonso oyo abomi libala na mwasi na ye, soki mpo na pite te, mpe abali mosusu azali kosala ekobo.”+ 10  Bayekoli balobaki na ye ete: “Soki likambo ya mobali ná mwasi na ye ezali bongo, ntina ya kobala ezali te.”+ 11  Ye alobaki na bango ete: “Bato nyonso te nde bakokaka likambo yango, kasi kaka baoyo bazali na likabo yango.+ 12  Mpo ezali na bato oyo babotamá mikube uta na libumu ya mama na bango,+ mpe ezali na bato oyo bakómisá bango mikube kokómisa, mpe ezali na bato oyo bamikómisá mikube mpo na bokonzi ya likoló. Oyo akoki kosala yango asala yango.”+ 13  Bongo bamemelaki ye bana mike, mpo atyela bango mabɔkɔ mpe abondela mpo na bango; kasi bayekoli bapamelaki bango.+ 14  Nzokande, Yesu alobaki ete: “Bótika bana mike nyɛɛ, mpe bópekisa bango te, bótika bango báya epai na ngai, mpo bokonzi ya likoló ezali ya bato oyo bazali lokola bango.”+ 15  Atyelaki bango mabɔkɔ mpe alongwaki wana.+ 16  Sikoyo talá! moto moko ayaki epai na ye mpe alobaki ete: “Moteyi, malamu nini nasengeli kosala mpo nazwa bomoi ya seko?”+ 17  Ye alobaki na ye ete: “Mpo na nini ozali kotuna ngai mpo na oyo ezali malamu? Ezali na moko kaka oyo azali malamu.+ Kasi, soki olingi kokɔta na bomoi, tosaká mibeko ntango nyonso.”+ 18  Ye alobaki na ye ete: “Oyo wapi?”+ Yesu alobaki ete: “Ɛɛ, Osengeli koboma moto te,+ Osengeli kosala ekobo te,+ Osengeli koyiba te,+ Osengeli kopesa litatoli ya lokuta te,+ 19  Kumisá tata na yo mpe mama na yo,+ mpe, Osengeli kolinga mozalani na yo lokola yo moko.”+ 20  Elenge mobali yango alobaki na ye ete: “Natosi nyonso wana; eloko nini nazangi lisusu?” 21  Yesu alobaki na ye ete: “Soki olingi kozala moto ya kokoka, kende kotɛka biloko na yo mpe pesá babola mpe okozwa eloko ya motuya na likoló,+ mpe yaká, landá ngai.”*+ 22  Ntango elenge mobali yango ayokaki liloba wana, akendaki na mawa, mpo azalaki na biloko mingi.+ 23  Kasi Yesu alobaki na bayekoli na ye ete: “Ya solo mpenza nalobi na bino ete ekozala mpasi mozwi akɔta na bokonzi ya likoló.+ 24  Lisusu nalobi na bino ete: Kokɔta ya kamela na lidusu ya ntonga ezali pɛtɛɛ koleka kokɔta ya mozwi na bokonzi ya Nzambe.”+ 25  Ntango bayekoli bayokaki bongo, bakamwaki mingi, balobaki ete: “Nani mpenza akoki kobika?”+ 26  Yesu atalaki bango na elongi mpe alobaki na bango ete: “Mpo na bato ekoki kosalema te, kasi mpo na Nzambe makambo nyonso ekoki kosalema.”+ 27  Bongo Petro azongiselaki ye ete: “Talá! Biso totiki biloko nyonso mpe tolandi yo; eloko nini mpenza tokozwa?”+ 28  Yesu alobaki na bango ete: “Ya solo mpenza nalobi na bino ete: Ntango biloko nyonso ekokóma ya sika,* ntango Mwana ya moto akofanda na kiti ya bokonzi na ye ya nkembo, bino baoyo bolandi ngai bokofanda mpe na bakiti ya bokonzi zomi na mibale, bokosambisa mabota zomi na mibale ya Yisraele.+ 29  Mpe moto nyonso oyo atiki bandako to bandeko ya mibali to bandeko ya basi to tata to mama to bana to bilanga mpo na nkombo na ngai akozwa biloko yango mbala mingi koleka mpe akozwa libula ya bomoi ya seko.+ 30  “Kasi bato mingi oyo bazali bato ya liboso bakozala bato ya nsuka mpe bato ya nsuka bakozala bato ya liboso.+

Maloba na nse

Talá Mt 4:20, msl.
To, “bozalisi ya sika.”