Matai 18:1-35

18  Na ngonga wana bayekoli bayaki pene na Yesu mpe balobaki ete: “Nani mpenza aleki bato mosusu nyonso na bokonzi ya likoló?”+  Bongo abengaki mwana moko ya moke, atye ye na katikati na bango+  mpe alobaki: “Ya solo mpenza nalobi na bino: Soki bobongwani te mpe bokómi lokola bana mike+ te, bokokɔta na bokonzi ya likoló te.+  Yango wana, moto nyonso oyo akomikitisa+ lokola mwana moke oyo, ye nde moto oyo aleki bato mosusu nyonso na bokonzi ya likoló;+  mpe moto nyonso oyo ayambi mwana moke lokola oyo mpo na nkombo na ngai ayambi mpe ngai.+  Kasi moto nyonso oyo abɛtisi libaku moko ya bato mike oyo bandimelaka ngai, eleki malamu bákangisa ye na nkingo libanga oyo banikaka na yango mbuma,+ lokola oyo mpunda ebalolaka, mpe bázindisa ye na katikati mpenza ya mbu.+  “Mawa na mokili mpo ezali kobɛtisa kondima ya bato mabaku! Ya solo, biloko oyo ebɛtisaka mabaku esengeli koya mpenza,+ kasi mawa na moto oyo azali kobɛtisa libaku!+  Yango wana, soki lobɔkɔ na yo to lokolo na yo ezali kobɛtisa yo libaku, katá yango mpe bwaká yango mosika na yo;+ eleki malamu okɔta na bomoi ebɔsɔnɔ to motɛngumi na esika obwakama ná mabɔkɔ mibale to ná makolo mibale na mɔtɔ ya seko.+  Lisusu, soki liso na yo ezali kobɛtisa yo libaku, pikolá yango mpe bwaká yango mosika na yo; eleki malamu okɔta na bomoi na liso moko na esika obwakama na miso mibale na mɔtɔ ya Gehena.+ 10  Bókeba, bótyola moko ya bana mike oyo te; mpo nazali koyebisa bino ete baanzelu na bango+ na likoló bazali ntango nyonso kotala elongi ya Tata na ngai oyo azali na likoló.+ 11  —— 12  “Bokanisi nini? Soki moto moko azali na bampate nkama moko (100) mpe moko na yango ebungi,+ akotika ntuku libwa na libwa (99) na bangomba mpe akokende koluka oyo ebungi, boye te?+ 13  Mpe soki ekómi ete amoni yango, nazali koyebisa bino ya solo, akosepela na yango mingi koleka ntuku libwa na libwa (99) oyo ebungaki te.+ 14  Ndenge moko mpe Tata na ngai oyo azali na likoló alingaka te ete moko ya bato mike oyo abeba.+ 15  “Lisusu, soki ndeko na yo asali lisumu, kende komonisa ye libunga na ye, yo ná ye kaka.+ Soki ayokeli yo, ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.+ 16  Kasi soki ayoki yo te, kamatá moto moko to bato mibale, mpo na monɔkɔ ya batatoli mibale to misato likambo nyonso endimama.+ 17  Soki ayoki bango te, lobá na lisangá. Soki ayoki ata lisangá te, azala na miso na yo lokola moto ya bikólo+ mpe lokola mokɔngɔli-mpako.+ 18  “Ya solo mpenza nalobi na bino: Makambo nyonso oyo bokokanga awa na mabele ekozala oyo esilaki kokangama na likoló, mpe biloko nyonso oyo bokofungola awa na mabele ekozala oyo esilaki kofungwama na likoló.+ 19  Lisusu ya solo mpenza nalobi na bino ete: Soki awa na mabele, bato mibale na kati na bino bayokani na likambo moko ya ntina oyo bakosɛnga, Tata na ngai oyo azali na likoló akosalela bango yango.+ 20  Mpo epai bato mibale to misato bayangani na nkombo na ngai,+ nakozala wana na katikati na bango.”+ 21  Bongo Petro ayaki mpe alobaki na ye ete: “Nkolo, mbala boni ndeko na ngai akosalela ngai lisumu mpe ngai nakolimbisa ye?+ Tii mbala nsambo?”+ 22  Yesu alobaki na ye ete: “Nalobi na yo te: Tii mbala nsambo, kasi: Tii mbala ntuku nsambo na nsambo (77).*+ 23  “Yango wana bokonzi ya likoló ekómi lokola mokonzi+ moko oyo alingaki kotalela makambo ya mbongo na ye+ na baombo na ye. 24  Ntango abandaki kotalela yango, bakɔtisaki moto moko oyo azalaki na nyongo na ye ya talanta nkóto zomi (10 000) [=denari 60 000 000]. 25  Kasi lokola azalaki na makoki ya kozongisa yango te, nkolo na ye apesaki mitindo ete ye, mwasi na ye, bana na ye ná biloko na ye nyonso bátɛkama mpe nyongo efutama.+ 26  Bongo moombo wana akweaki na nse, agumbamelaki ye mpe alobaki ete: ‘Pesá ngai ntango mpe nakofuta yo nyonso.’ 27  Nkolo ya moombo yango ayokelaki ye mawa, atikaki ye akende+ mpe alimbisaki nyongo na ye.+ 28  Kasi moombo wana abimaki mpe amonaki moko ya baninga na ye baombo oyo azalaki na nyongo na ye ya denari+ nkama moko (100); mpe akangaki ye, abandi kofina ye nkingo mpe koloba ete: ‘Futá nyongo na ngai nyonso.’ 29  Bongo moninga na ye moombo akweaki na nse, abandi kobondela ye mpe alobi: ‘Pesá ngai ntango+ mpe nakofuta yo.’ 30  Kasi alingaki te, bongo akendaki kobwaka ye na bolɔkɔ tii ntango akofuta nyongo oyo azalaki na yango. 31  Bongo ntango baninga na ye baombo bamonaki makambo oyo esalemaki, bayokaki mawa mingi mpenza, mpe bakendaki, bayebisi nkolo na bango makambo nyonso oyo esalemaki.+ 32  Bongo nkolo na ye abengisaki ye mpe alobaki na ye ete: ‘Moombo mabe, nalimbisaki nyongo na yo nyonso, ntango obondelaki ngai. 33  Yo mpe osengelaki te koyokela moninga na yo moombo mawa,+ ndenge ngai mpe nayokelaki yo mawa?’+ 34  Bongo lokola nkanda+ ekangaki nkolo na ye, akabaki ye epai ya bakɛngɛli ya bolɔkɔ, tii ntango akofuta nyongo na ye nyonso. 35  Tata na ngai ya likoló akosala bino mpe bongo+ soki mokomoko na bino azali kolimbisa ndeko na ye na motema mobimba te.”+

Maloba na nse

Lil., “70 mbala 7.”