Matai 16:1-28

16  Awa Bafarisai+ ná Basadukai bapusanaki epai na ye mpo na komeka ye, mpe batunaki ye alakisa bango elembo moko oyo euti na likoló.+  Ye azongiselaki bango ete: “[[Ntango mpokwa ekómaka bolobaka ete: ‘Lelo mokolo ekozala malamu, mpo likoló ezali motane lokola mɔtɔ’;  mpe na ntɔngɔ bolobaka ete: ‘Lelo ekozala mokolo ya malili makasi, mokolo ya mbula, mpo likoló ezali motane lokola mɔtɔ, kasi molilimolili.’ Boyebi kolimbola motindo oyo likoló ezali komonana, kasi bilembo ya bantango bokoki kolimbola yango te.]]+  Libota mabe mpe ya ekobo ezali kaka koluka elembo, kasi bakopesa yango elembo moko te+ longola elembo ya Yona.”+ Bongo atikaki bango wana akei.+  Kasi bayekoli bakatisaki na ngámbo mosusu mpe babosanaki komema mampa.+  Yesu alobaki na bango ete: “Bófungola miso mpe bókeba na levire ya Bafarisai ná Basadukai.”+  Bongo babandaki kolobana ete: “Tomemi mampa te.”  Lokola Yesu ayebaki yango, alobaki ete: “Mpo na nini bozali kolobana ndenge wana, ete bozali na mampa te, bino bato ya kondima moke?+  Bokangi naino ntina te, to bozali lisusu komikundola te mampa mitano mpo na bato nkóto mitano (5 000) mpe bakitunga boni bolɔkɔtaki?+ 10  To mampa nsambo mpo na bato nkóto minei (4 000) mpe bakitunga boni bolɔkɔtaki?+ 11  Ndenge nini bozali kososola te ete nazali koloba na bino te mpo na mampa? Kasi bókeba na levire ya Bafarisai ná Basadukai.”+ 12  Bongo bayebaki ete akebisi bango mpo na levire ya mampa te, kasi mpo na mateya+ ya Bafarisai ná Basadukai. 13  Nzokande ntango akómaki na etúká ya Kaisaria ya Filipi, Yesu abandaki kotuna bayekoli na ye ete: “Bato bazali koloba ete Mwana ya moto azali nani?”+ 14  Bango balobaki ete: “Bato mosusu balobaka: Yoane Mobatisi,+ bamosusu: Eliya,+ bamosusu mpe: Yirimia to moko ya basakoli.” 15  Ye alobaki na bango ete: “Bongo bino bolobi ete ngai nazali nani?”+ 16  Simo Petro ayanolaki ye ete: “Ozali Kristo,+ Mwana ya Nzambe ya bomoi.”+ 17  Yesu azongiselaki ye ete: “Esengo na yo, Simo mwana ya Yona, mpo nzoto ná makila emonisi yo yango te, kasi nde Tata na ngai oyo azali na likoló.+ 18  Lisusu nalobi na yo ete: Yo ozali Petro,+ mpe na libanga+ oyo nakotonga lisangá na ngai, mpe baporte ya Nkunda*+ ekolonga yango te.+ 19  Nakopesa yo bafungola ya bokonzi ya likoló, mpe nyonso oyo okokanga awa na mabele ekozala oyo esilaki kokangama na likoló, mpe nyonso oyo okofungola awa na mabele ekozala oyo esilaki kofungwama na likoló.”+ 20  Bongo apekisaki bayekoli makasi báloba na moto moko te ete azali Kristo.+ 21  Banda ntango wana Yesu Kristo abandaki komonisa bayekoli na ye ete asengeli kokende na Yerusaleme mpe mikóló, banganga-nzambe bakonzi ná bakomeli bakonyokola ye mingi, mpe akobomama, mpe na mokolo ya misato akolamuka.+ 22  Bongo Petro abendaki ye pembeni mpe abandaki kopamela ye, alobi: “Komitungisa te, Nkolo; likambo wana ekokómela yo te.”+ 23  Kasi apesaki Petro mokɔngɔ mpe alobaki na ye ete: “Leká nsima na ngai, Satana!+ Ozali eloko oyo ezali kobɛtisa ngai libaku, mpo ozali kokanisa makanisi ya Nzambe te,+ kasi oyo ya bato.” 24  Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye ete: “Soki moto alingi kolanda ngai, amiboya mpe amema nzete na ye ya mpasi mpe alanda ngai ntango nyonso.+ 25  Mpo moto nyonso oyo alingi kobikisa molimo na ye akobungisa yango; kasi moto nyonso oyo abungisi molimo na ye mpo na ngai akozwa yango.+ 26  Mpo moto akozala na litomba nini soki azwi mokili mobimba kasi abungisi molimo na ye?+ to eloko nini moto akopesa na esika ya+ molimo na ye? 27  Mpo Mwana ya moto asengeli koya na nkembo ya Tata na ye elongo na baanzelu na ye, mpe akopesa moto na moto mbano na kolanda etamboli na ye.+ 28  Ya solo mpenza nalobi na bino ete bato mosusu na kati ya baoyo batɛlɛmi awa bakoyoka ata nsolo ya liwa te liboso bámona Mwana ya moto ayei na bokonzi na ye.”+

Maloba na nse

To, “Hadesi.” Talá Ap 4.