Matai 15:1-39

15  Bongo Bafarisai ná bakomeli bautaki na Yerusaleme+ bayei epai Yesu azalaki mpe balobaki ete:  “Mpo na nini bayekoli na yo batosaka bonkɔkɔ oyo euti na bato ya kala te? Na ndakisa, basukolaka mabɔkɔ na bango te ntango balingi kolya biloko.”+  Ye azongiselaki bango ete: “Mpo na nini bino mpe bobukaka mitindo ya Nzambe mpo na bonkɔkɔ na bino?+  Na ndakisa, Nzambe alobaki ete: ‘Kumisá tata na yo mpe mama na yo’;+ mpe, ‘Moto oyo afingi tata to mama akufa.’+  Kasi bino bolobi ete: ‘Moto nyonso oyo alobi na tata na ye to na mama ete: “Eloko nyonso nazali na yango oyo okokaki kozwela litomba ezali likabo oyo napesi Nzambe,”  ye asengeli kokumisa tata na ye te.’+ Bongo bokómisi liloba ya Nzambe eloko mpamba mpo na bonkɔkɔ na bino.+  Bino bakosi,+ Yisaya+ asakolaki malamu mpo na bino, ntango alobaki ete:  ‘Bato oyo bakumisi ngai na mbɛbu na bango, kasi motema na bango ezali mosika na ngai.+  Bazali kokoba kosambela ngai kaka mpamba, mpo mateya oyo bazali koteya ezali nde mibeko ya bato.’”+ 10  Bongo abengaki ebele ya bato yango mpe alobaki na bango ete: “Bóyoka mpe bókanga ntina ya maloba oyo:+ 11  Eloko oyo ekɔtaka na monɔkɔ ya moto ekómisaka ye mbindo te; kasi oyo ebimaka na monɔkɔ ya moto nde ekómisaka ye mbindo.”+ 12  Bongo bayekoli bayaki mpe balobaki na ye ete: “Oyebi ete Bafarisai babɛti libaku ntango bayokaki makambo oyo olobi?”+ 13  Ye azongisaki ete: “Nzete nyonso oyo Tata na ngai ya likoló aloni te ekopikolama.+ 14  Bótika bango. Bazali batambwisi oyo bakufá miso. Boye, soki moto oyo akufá miso azali kotambwisa moto oyo akufá miso, bango mibale bakokwea na libulu.”+ 15  Petro azongiselaki ye ete: “Limbwelá biso ndakisa wana.”+ 16  Bongo ye alobaki ete: “Bino mpe bozali naino kokanga ntina te?+ 17  Boyebi te ete eloko nyonso oyo ekɔtaka na monɔkɔ elekaka na misɔpɔ mpe esukaka na kabinɛ? 18  Kasi makambo oyo ebimaka na monɔkɔ eutaka na motema, mpe makambo wana nde ekómisaka moto mbindo.+ 19  Na ndakisa, makanisi mabe,+ koboma bato, misala ya ekobo, misala ya pite, koyiba, matatoli ya lokuta, maloba ya kofinga, eutaka na motema.+ 20  Makambo wana nde ekómisaka moto mbindo; kasi kosukola mabɔkɔ te liboso ya kolya ekómisaka moto mbindo te.”+ 21  Sikoyo, ntango Yesu alongwaki kuna akendaki na etúká ya Tire mpe ya Sidone.+ 22  Mpe talá! mwasi moko Mofenisia+ ya bitúká yango abimaki mpe agangaki makasi, alobi: “Nkolo, Mwana ya Davidi, yokelá ngai mawa.+ Bademo bakɔtelá mpenza mwana na ngai ya mwasi.” 23  Kasi azongiselaki ye ata liloba moko te. Bongo bayekoli na ye bayaki mpe babandaki kobondela ye ete: “Lobá na ye azonga; mpamba te azali kokoba koganga nsima na biso.” 24  Ye azongisaki ete: “Natindamaki epai ya bato mosusu te kaka epai ya bampate ya ndako ya Yisraele oyo babungá.”+ 25  Ntango mwasi yango ayaki abandaki kogumbamela ye mpe koloba: “Nkolo, salisá ngai!”+ 26  Ye ayanolaki ete: “Ezali malamu te kokamata mampa ya bana mpe kobwakela yango bana ya mbwa.” 27  Mwasi yango alobaki ete: “Ya solo, Nkolo; kasi bana ya mbwa balyaka pumbulu oyo eutaka na mesa ya bankolo na bango ekwei.”+ 28  Bongo Yesu azongiselaki ye ete: “Ee mwasi, kondima na yo ezali monene; ekómela yo kaka ndenge olingi.” Mpe mwana na ye abikaki banda na ngonga wana.+ 29  Yesu alongwaki kuna, na nsima akei pene ya mbu ya Galile,+ mpe, nsima ya komata na ngomba,+ afandaki kuna. 30  Bongo ebele ya bato bapusanaki epai na ye, bayei na bato oyo bazalaki batɛngumi, bibɔsɔnɔ, bato oyo bakufá miso, bato oyo balobaka te, mpe ebele ya bato mosusu ya maladi, mpe batyaki bango na makolo na ye, mpe abikisaki bango;+ 31  bongo ebele ya bato yango bakamwaki na ndenge bamonaki bato oyo balobaka te bazali koloba mpe batɛngumi bazali kotambola mpe bato oyo bakufá miso bazali komona, mpe bakumisaki Nzambe ya Yisraele.+ 32  Kasi Yesu abengaki bayekoli na ye epai na ye mpe alobaki ete:+ “Nazali koyokela ebele ya bato oyo mawa,+ mpo bafandi na ngai mikolo misato mobimba mpe bazali na eloko ya kolya te; mpe nalingi kotika bango bázonga na nzala te. Mbala mosusu bakokwea na nzela.” 33  Kasi bayekoli balobaki na ye ete: “Awa na esika oyo bato bazali te, epai wapi tokozwa mampa oyo ekoki mpo na kotondisa ebele ya bato boye?”+ 34  Bongo Yesu alobaki na bango ete: “Bozali na mampa boni?” Balobaki ete: “Nsambo, mpe mwa ndambo ya mbisi ya mike.” 35  Bongo nsima ya kosɛnga ebele ya bato yango báfanda na nse, 36  akamataki mampa yango nsambo mpe mbisi yango mpe, nsima ya kopesa matɔndi, abukaki yango mpe abandaki kokabolela bayekoli, bongo bayekoli mpe bakabolelaki ebele ya bato yango.+ 37  Mpe bango nyonso balyaki mpe batondaki, mpe biteni oyo etikalaki balɔkɔtaki yango kitunga nsambo mɛkɛ.+ 38  Kasi baoyo balyaki bazalaki mibali nkóto minei (4 000), longola basi ná bana mike. 39  Na nsuka, nsima ya kotika ebele ya bato yango bázonga, amataki na masuwa ayei na bitúká ya Magadane.+

Maloba na nse