Matai 14:1-36

14  Na ntango wana mpenza Erode, moyangeli ya etúká, ayokaki nsango ya Yesu+  mpe alobaki na basaleli na ye ete: “Oyo ezali Yoane Mobatisi. Akufaki alamuki, mpe yango wana azali kosala misala ya nguya.”+  Mpo Erode akangaki Yoane, atyaki ye minyɔlɔlɔ mpe abwakaki ye na bolɔkɔ mpo na Erodiadi mwasi ya Filipe ndeko na ye.+  Mpo Yoane azalaki koloba na ye ete: “Okoki kozwa mwasi oyo te.”+  Nzokande, atako alingaki koboma ye, abangaki bato, mpamba te bazalaki kozwa ye mosakoli.+  Kasi ntango bazalaki kosepela mokolo ya mbotama+ ya Erode, mwana mwasi ya Erodiadi abinaki na mokolo yango mpe asepelisaki Erode mingi  bongo alakaki mpe alapaki ndai ete akopesa ye eloko nyonso oyo akosɛnga.+  Bongo ye alobaki ndenge mama na ye atindaki ye ete: “Pesá ngai motó ya Yoane Mobatisi na saani, awa.”+  Atako mokonzi ayokaki mawa, atindaki bápesa ye yango mpo na ndai oyo alapaki mpe mpo na bato oyo bafandaki elongo na ye na mesa;+ 10  mpe atindaki bákata Yoane motó na bolɔkɔ. 11  Mpe bamemaki motó na ye na saani mpe bapesaki yango elenge mwasi, mpe ye amemelaki yango mama na ye.+ 12  Na nsuka bayekoli na ye bayaki mpe balongolaki ebembe yango mpe bakundaki ye+ mpe bayaki kopesa Yesu nsango. 13  Ntango Yesu ayokaki bongo, alongwaki wana na masuwa akei na esika oyo bato bazalaki te mpo azala ye moko;+ kasi ntango ebele ya bato wana bayokaki yango, bautaki na bingumba na makolo balandi ye. 14  Nzokande ntango abimaki amonaki ebele mpenza ya bato; mpe ayokelaki bango mawa,+ mpe abikisaki bato na bango ya maladi.+ 15  Kasi ntango mpokwa ekómaki bayekoli na ye bayaki epai na ye mpe balobaki ete: “Esika oyo ezali esika bato bazalaka te mpe ngonga esili kopusana mosika; tiká ebele ya bato oyo bázonga, mpo bákende na bamboka mike mpe básomba biloko ya kolya.”+ 16  Nzokande, Yesu alobaki na bango ete: “Bakokende te: Bino bópesa bango eloko ya kolya.”+ 17  Balobaki na ye ete: “Tozali na eloko te kaka mampa mitano ná mbisi mibale.”+ 18  Ye alobaki ete: “Bóyela ngai yango awa.” 19  Na nsima asɛngaki na ebele ya bato yango báfanda na matiti mpe akamataki mampa yango mitano ná mbisi yango mibale, mpe atalaki likoló, abondelaki+ mpe, nsima ya kobuka mampa yango, akabolelaki yango bayekoli, bayekoli mpe bakabolelaki ebele ya bato yango.+ 20  Bongo bango nyonso balyaki mpe batondaki, mpe balɔkɔtaki biteni oyo etikalaki kitunga zomi na mibale mɛkɛ.+ 21  Nzokande baoyo balyaki bazalaki mibali nkóto mitano (5 000), longola basi ná bana mike.+ 22  Bongo kozanga koumela, asɛngisaki na bayekoli na ye bámata na masuwa bákatisa na ngámbo mosusu liboso na ye, wana ye azalaki kotika ebele ya bato yango bázonga.+ 23  Na nsuka, ntango atikaki ebele ya bato wana bázonga, amataki na ngomba kaka ye moko kobondela.+ Atako ngonga epusanaki mingi, azalaki kuna kaka ye moko. 24  Masuwa esilaki sikoyo kotangwa mosika na mokili na ntaka ya bankama mingi ya bamɛtrɛ, mbonge ezalaki kobɛta yango,+ mpo mopɛpɛ ezalaki kozongisa bango nsima. 25  Kasi na eleko ya minei ya kokɛngɛla na butu* ayaki epai na bango, azali kotambola likoló ya mbu.+ 26  Ntango bayekoli bamonaki ye azali kotambola likoló ya mbu, babulunganaki, balobi: “Ezali emonamona!”+ Mpe mpo na kobanga na bango, bagangaki. 27  Kasi na mbala moko Yesu alobaki na bango maloba oyo: “Bózala na mpiko, ezali ngai;+ bóbanga te.” 28  Petro azongiselaki ye ete: “Nkolo, soki ezali yo, lobá na ngai naya epai na yo likoló ya mai.” 29  Ye alobaki ete: “Yaká!” Bongo Petro akitaki na masuwa+ atamboli likoló ya mai mpe akendaki epai Yesu azali. 30  Kasi ntango amonaki mopɛpɛ makasi, abangaki mpe, lokola abandaki kozinda, agangaki: “Nkolo, bikisá ngai!” 31  Na mbala moko Yesu asembolaki lobɔkɔ, asimbaki ye mpe alobaki na ye ete: “Yo moto ya kondima moke, mpo na nini obandaki kotya ntembe?”+ 32  Mpe nsima ya komata na bango na masuwa, mopɛpɛ makasi yango ekitaki. 33  Bongo baoyo bazalaki na kati ya masuwa bagumbamelaki ye mpe balobaki ete: “Ozali mpenza Mwana ya Nzambe.”+ 34  Mpe bakatisaki mpe bakómaki na mokili na kati ya Genezarete.+ 35  Ntango bayebaki ete ezali ye mibali ya esika wana batindaki nsango na bisika nyonso ya zingazinga, mpe bamemelaki ye baoyo nyonso bazalaki kobɛla.+ 36  Mpe bazalaki kobondela ye atika bango básimba ata nsɔngɛ ya elamba na ye ya likoló;+ mpe baoyo nyonso basimbaki yango babikaki.

Maloba na nse

Na ntango ya kala, bato bazalaki kokabola butu na biteni minei: Eteni 1, banda na 6:00 ya mpokwa tii 9:00 ya butu; eteni 2 banda na 9:00 ya butu tii 12:00 ya butu, eteni 3 banda na 12:00 ya butu tii 3:00 ya butu, eteni 4 banda na 3:00 ya butu tii 6:00 ya ntɔngɔ.