Masese 6:1-35

6  Mwana na ngai, soki omipesaki ndanga mpo na moninga na yo,+ soki opesanaki lobɔkɔ mpo na koyokana na mopaya,+  soki ozwamaki na motambo na maloba ya monɔkɔ na yo,+ soki okangamaki na maloba ya monɔkɔ na yo,  mwana na ngai, salá boye, mpe omibikisa, mpo okwei na lobɔkɔ ya moninga na yo:+ Kende komikitisa mpe tyá moninga na yo mbamba.+  Kotika miso na yo ezwa mpɔngi te, mpe kokanga ata moke te miso na yo oyo ezali kongɛnga.+  Omibikisa lokola mboloko na lobɔkɔ ya mobomi-nyama mpe lokola ndɛkɛ na lobɔkɔ ya mokangi-ndɛkɛ.+  Kende epai ya furmi,+ yo moto ya gɔigɔi;+ talá banzela na yango mpe kómá moto ya bwanya.  Atako ezalaka na komanda te, kapita te to moyangeli te,  elɛngɛlaka bilei na yango na eleko ya molunge;+ eyanganisi biloko na yango ya kolya na ntango ya kobuka mbuma.  Yo moto ya gɔigɔi, okokoba kolala tii ntango nini?+ Okolamuka na mpɔngi na yo ntango nini?+ 10  Mwa mpɔngi moke, kokanga liso mwa moke, kokanga mabɔkɔ mwa moke mpo na kolala,+ 11  bongo bobola na yo ekoya mpenza lokola moyibi oyo ayibaka na nzela,+ mpe kokelela na yo lokola moto oyo asimbi bibundeli.+ 12  Moto ya mpambampamba,+ moto ya misala mabe, atambolaka na maloba oyo etɛngamá,+ 13  afinafinaka liso na ye,+ asalaka bilembo na makolo na ye, alakisalakisaka na misapi na ye.+ 14  Makambo kilikili ezalaka na motema na ye.+ Akanaka ntango nyonso kosala likambo moko ya mabe.+ Abimisaka se kowelana.+ 15  Yango wana likama na ye ekoya pwasa;+ akobukana na mbala moko, mpe akobikisama te.+ 16  Ezali na makambo motoba oyo Yehova ayinaka mpenza;+ ɛɛ, makambo nsambo oyo eyinamá na molimo na ye:+ 17  miso ya lolendo,+ lolemo ya lokuta+ mpe mabɔkɔ oyo ezali kosopa makila ya moto oyo azali na likambo te,+ 18  motema oyo ekanaka kosala makambo oyo eyokisaka mpasi,+ makolo oyo ewelaka kopota mpo na kosala mabe,+ 19  motatoli ya lokuta oyo asopasopaka makambo ya lokuta,+ mpe moto nyonso oyo abimisaka kowelana na kati ya bandeko.+ 20  Ee mwana na ngai, batelá mitindo ya tata na yo,+ mpe kosundola mobeko ya mama na yo te.+ 21  Kangá yango na motema na yo ntango nyonso;+ kangá yango na nkingo na yo.+ 22  Ntango okotambola epai na epai, ekokamba yo;+ ntango okolala, ekokɛngɛla yo;+ mpe ntango okolamuka, ekomibanzabanza na yo. 23  Mpo mitindo ezali mwinda,+ mobeko ezali pole,+ mpe mpamela ya disiplini ezali nzela ya bomoi,+ 24  mpo na kobatela yo na mwasi mabe,+ na maloba sukali ya lolemo ya mwasi mopaya.+ 25  Kolula kitoko na ye na motema na yo te,+ mpe azwa yo te na miso na ye ya kongɛnga,+ 26  mpamba te mpo na mwasi ya ndumba, moto atikalaka se na mwa limpa ya libungutulu;+ kasi mwasi ya moto mosusu alukaka kokanga na motambo molimo ya motuya.+ 27  Moto akoki nde kotya mɔtɔ na ntolo na ye bongo bilamba na ye ezika te?+ 28  To moto akoki nde kotambola likoló ya makala ya mɔtɔ bongo makolo na ye ezika te? 29  Ndenge moko mpe na moto oyo asangisi nzoto na mwasi ya moninga na ye,+ moto oyo asimbi ye akozanga kozwa etumbu te.+ 30  Batyolaka moyibi te kaka mpo ayibi ete atondisa molimo na ye ntango azali na nzala. 31  Kasi, soki azwami, akofuta mbala nsambo; akopesa biloko nyonso ya motuya ya ndako na ye.+ 32  Moto nyonso oyo azali kosala ekobo na mwasi azali na motema te;+ ye oyo asali yango azali kobebisa molimo na ye moko.+ 33  Akozwa mpasi ná nsɔni,+ mpe nsɔni na ye ekolongwa te.+ 34  Mpo nkɛlɛ oyo mobali makasi ayokaka nde zuwa,+ mpe akoyoka mawa te na mokolo ya kozongisa mabe.+ 35  Akotala lisiko te ata ya ndenge nini, akondima mpe te ata soki opesi likabo monene ya ndenge nini.

Maloba na nse