Masese 3:1-35

3  Mwana na ngai, kobosana mobeko na ngai te,+ mpe motema na yo etosa mitindo na ngai,+  mpo bolai ya mikolo, bambula ya bomoi+ ná kimya ekobakisamela yo.+  Motema boboto mpe bosolo etika yo te.+ Kangá yango na nkingo na yo.+ Komá yango na etanda ya motema na yo,+  bongo ondimama mpe ozala na mayele mingi ya kososola na miso ya Nzambe mpe ya moto ya mabele.+  Tyelá Yehova motema na yo mobimba+ mpe kondimela mayele na yo moko te.+  Na banzela na yo nyonso, kanisá ye,+ mpe ye akosembola banzela na yo.+  Komimona moto ya bwanya te na miso na yo moko.+ Bangá Yehova mpe kimá mabe.+  Yango ekozala nkisi+ mpo na kobikisa motɔlu na yo mpe eloko oyo ekopesa mikuwa na yo makasi.+  Kumisá Yehova na biloko na yo ya motuya+ mpe na mbuma ya liboso ya biloko na yo nyonso.+ 10  Boye bisika na yo ya kobomba biloko ekotonda mɛkɛ;+ mpe bikamwelo na yo ekotonda mpenza na vinyo ya sika.+ 11  Ee mwana na ngai, koboya disiplini ya Yehova te;+ mpe koyina mpamela na ye te,+ 12  mpo Yehova apamelaka moto oyo ye alingaka,+ kaka ndenge tata apamelaka mwana oyo ye asepelaka na ye.+ 13  Esengo na moto oyo azwi bwanya,+ mpe na moto oyo azali kozwa bososoli,+ 14  mpo litomba ya kozwa yango eleki litomba ya kozwa palata mpe kozwa yango eleki kozwa wolo.+ 15  Ezali na motuya mingi koleka mabanga kitoko ya korai,+ mpe bisengo na yo mosusu nyonso ekoki kokokana na yango te. 16  Bolai ya mikolo ezali na lobɔkɔ na yango ya mobali;+ bomɛngo ná nkembo ezali na lobɔkɔ na yango ya mwasi.+ 17  Banzela na yango ezali banzela ya bisengo, mpe babalabala na yango nyonso ezali kimya.+ 18  Ezali nzete ya bomoi+ mpo na baoyo basimbi yango, mpe baoyo bakangi yango makasi+ bakobengama bato ya esengo.+ 19  Yehova ye moko atyaki moboko ya mabele na bwanya.+ Atɛlɛmisaki likoló makasi na bososoli.+ 20  Na boyebi na ye, mai mozindo ekabwanaki,+ mpe likoló oyo etondi na mapata etangisaka mbula ya matangá mikemike.+ 21  Mwana na ngai, yango elongwa na miso na yo te.+ Batelá bwanya ná likoki ya kokanisa,+ 22  mpe ekozala bomoi ya molimo+ na yo mpe monzɛlɛ ya nkingo na yo.+ 23  Boye okotambola na kimya+ na nzela na yo, mpe ata lokolo na yo ekotutana na eloko moko te.+ 24  Ntango nyonso oyo okolala, okoyoka nsɔmɔ te;+ mpe okolala mpenza, mpe mpɔngi na yo ekozala mpenza elɛngi.+ 25  Okobanga te likambo ya nsɔmɔ mpe ya pwasa,+ ata mpe mbula ya mopɛpɛ makasi likoló ya bato mabe, mpo ezali koya.+ 26  Mpamba te Yehova ye moko akozala mpenza moto na yo ya kotyela motema,+ mpe akobatela mpenza lokolo na yo mpo ezwama te.+ 27  Koboya te kosala malamu na baoyo basengeli na yango,+ ntango lobɔkɔ na yo ezali na nguya ya kosala yango.+ 28  Koloba na moninga na yo te ete: “Kende, mpe yaká lisusu mpe lobi nakopesa,” nzokande ozali na eloko epai na yo.+ 29  Kokana te kosala moninga na yo likambo moko ya mabe,+ wana afandi, amiyoki na kimya, pene na yo.+ 30  Koswana na moto te kozanga ntina,+ soki asali yo mabe moko te.+ 31  Kobanda kolula moto ya mobulu te,+ kopona mpe nzela na ye ata moko te.+ 32  Mpo moto ya mbilingambilinga+ azali eloko moko oyo Yehova ayinaka,+ kasi Ye azali moninga ya motema ya bato ya kolongobana.+ 33  Elakeli mabe ya Yehova ezalaka na ndako ya moto mabe,+ kasi apambolaka esika ya kofanda ya bayengebene.+ 34  Soki bazali basɛki,+ akotyola bango;+ kasi akondima bato ya komikitisa.+ 35  Bato ya bwanya bakozwa lokumu,+ kasi bazoba bakumisaka makambo oyo eyokisaka nsɔni.+

Maloba na nse