Masese 25:1-28

25  Oyo mpe ezali masese ya Salomo,+ oyo bato ya Hizikiya mokonzi ya Yuda+ basalaki kopi na yango:  Nkembo ya Nzambe nde kobomba likambo,+ mpe nkembo ya bakonzi nde kotalela likambo malamumalamu.+  Likoló mpo na bosanda+ na yango, mpe mabele mpo na bozindo+ na yango, mpe motema ya bakonzi, yango nyonso ekoki kososolama te.+  Bálongola bosɔtɔ na palata, mpe yango nyonso ekobima pɛto.+  Bálongola moto mabe liboso ya mokonzi,+ mpe kiti na ye ya bokonzi ekopikama makasi na boyengebene.+  Komikumisa te liboso ya mokonzi,+ mpe kotɛlɛma te na esika ya bato minene.+  Mpo eleki malamu nde aloba na yo ete: “Matá awa,”+ na esika akitisa yo liboso ya moto moko ya lokumu oyo miso na yo emoni.+  Kobima nokinoki te mpo na kofunda likambo, noki bámituna eloko nini okosala na nsuka na yango ntango moninga na yo akobanda kosambwisa yo.+  Sambá likambo na yo na moninga na yo,+ mpe kobimisa te lisolo ya nkuku ya moto mosusu;+ 10  noki moto oyo azali koyoka ayokisa yo nsɔni mpe nsango mabe na yo ekoka te kolongolama. 11  Liloba oyo elobami na ntango na yango ezali lokola bapɔme ya wolo na kati ya eloko ya mayemi ya palata.+ 12  Na litoi ya moto oyo ayokaka, mopameli ya bwanya azali lokola eloko ya litoi oyo esalemi na wolo mpe lokola eloko ya kobongisa nzoto oyo esalemi na wolo ya kitoko mingi.+ 13  Lokola malili ya nɛjɛ+ na mokolo ya kobuka mbuma, motindami ya sembo azali mpe bongo epai ya baoyo bazali kotinda ye, mpo azongisaka makasi na molimo ya bankolo na ye.+ 14  Lokola mapata ya londende mpe mopɛpɛ oyo ezali na mbula te, moto oyo azali komikumisa mpo na likabo ya lokuta azali mpe bongo.+ 15  Na motema molai nde bandimisaka motambwisi, mpe lolemo ya boboto ekoki kobuka mokuwa.+ 16  Ozwi nde mafuta ya nzoi?+ Lyá oyo ekoki na yo, noki olya yango mingi koleka mpe osanza yango.+ 17  Salá ete lokolo na yo emonana mingi te na ndako ya moninga na yo, noki alɛmba yo mpe ayina yo mpenza. 18  Lokola mpengu ya etumba, mopanga mpe likula oyo basebisá, motatoli ya lokuta oyo azali kotatola mpo na kokweisa moninga na ye azali mpe bongo.+ 19  Na mokolo ya mpasi, kotya motema na moto oyo azali mokosi ezali lokola lino oyo ebukaná mpe lokolo oyo ezali kolɛngalɛnga.+ 20  Ye oyo azali kolongola elamba na mokolo ya malili azali lokola vinɛgrɛ likoló ya mungwa ya bonkɔkɔ mpe lokola moyembi oyo azali koyembela moto oyo azali na mawa na motema.+ 21  Soki moto oyo ayinaka yo azali na nzala, pesá ye limpa alya; mpe soki azali na mposa ya mai, pesá ye mai amɛla.+ 22  Mpo ezali makala ya mɔtɔ nde ozali kotondisa likoló ya motó na ye,+ mpe Yehova ye moko akopesa yo mbano.+ 23  Mopɛpɛ ya nɔrdi ebimisaka mbula makasi+ lokola na mpasi ya kobota; mpe lolemo oyo ezali kobimisa sekele, elongi oyo etɔndɔlami.+ 24  Kofanda na mwa esika moko boye likoló ya nsamba ezali malamu koleka kofanda ndako moko na mwasi oyo abimisaka kowelana.+ 25  Ndenge mai ya malili ezalaka mpo na molimo oyo elɛmbi,+ nsango malamu oyo euti mokili moko ya mosika ezali mpe bongo.+ 26  Moyengebene ntango azali kotengatenga liboso ya moto mabe azali lokola liziba ya bosɔtɔ mpe libulu ya mai oyo ebebisami.+ 27  Kolya mafuta ya nzoi mingi koleka ezali malamu te;+ mpe ntango bato bazali kolukaluka nkembo na bango moko, yango nde nkembo?+ 28  Moto oyo azali kopekisa elimo na ye te azali lokola engumba oyo babuki, oyo ezangi efelo.+

Maloba na nse