Masese 24:1-34

24  Kolula bato mabe te,+ mpe kozala na mposa ya kozala esika moko na bango te.+  Mpamba te motema na bango ezali kaka komanyola mpo na kopunza, mpe mbɛbu na bango ezali se koloba mpo na kobimisa mikakatano.+  Ndako ekotongama na bwanya,+ mpe ekopikama makasi na bososoli.+  Mpe na boyebi, bashambrɛ na yo ya kati ekotonda na biloko nyonso ya motuya oyo ezali na ntalo mingi mpe oyo esepelisaka.+  Moto ya bwanya ntango azali kosalela makasi na ye azali mobali makasi,+ mpe moto ya boyebi abakisaka nguya na ye.+  Mpo okosala etumba na yo na likoki ya koyeba kotambwisa makambo,+ mpe soki bapesi-toli bazali ebele lobiko ezali.+  Mpo na zoba, bwanya ya solo ezali likoló mingi;+ akofungola monɔkɔ na ye na porte te.  Moto oyo azali kokana kosala mabe, ye, bakobenga ye nkolo mpenza ya makanisi mabe.+  Etamboli ya nsɔni ya bozoba ezali lisumu,+ mpe mosɛki azali eloko moko oyo bato bayiná.+ 10  Omonisi ete olɛmbi nzoto na mokolo ya mpasi?+ Nguya na yo ekozala moke. 11  Bikisá baoyo bazali komemama na liwa; mpe baoyo bazali kokende na kotengatenga mpo na kobomama, Ee pekisá bango koo!+ 12  Soki okoloba: “Talá! Toyebaki likambo yango te,”+ ye oyo amekamekaka mitema mpo na koyeba ndenge ezali, ye moko akososola nde yango te+ mpe ye oyo azali kotalatala molimo na yo, ye moko akoyeba+ yango mpe akofuta moto ya mabele na kolanda mosala na ye te?+ 13  Mwana na ngai, lyá mafuta ya nzoi, mpo ezali malamu; mpe mafuta ya nzoi ya elɛngi oyo ezali na ndako na yango ezala na monɔkɔ na yo.+ 14  Se ndenge moko, luká koyeba bwanya mpo na molimo na yo.+ Soki ozwi yango, boye mikolo ekoya nsima ekozala malamu, mpe elikya na yo ekolongolama te.+ 15  Kobatama te, lokola moto mabe, mpo na kozela kokwela esika ya kofanda ya moyengebene;+ kopunza esika na ye ya kopema te.+ 16  Mpo moyengebene akoki kokwea mbala nsambo, mpe akotɛlɛma mpenza;+ kasi bato mabe, mpasi ekobɛtisa bango libaku.+ 17  Ntango monguna na yo akwei, kosepela te; mpe ntango babɛtisi ye libaku, motema na yo ezala na esengo te,+ 18  noki Yehova amona yango mpe likambo yango ezala mabe na miso na ye, mpe alongola nkanda na ye epai na moto yango.+ 19  Kosilika makasi te mpo na basali-mabe. Kolula bato mabe te.+ 20  Mpo mikolo ekoya ekozala malamu te mpo na moto nyonso oyo azali mabe;+ mwinda ya bato mabe ekobomama.+ 21  Mwana na ngai, bangá Yehova mpe mokonzi.+ Komikɔtisa te kati na bato oyo bazali kolinga mbongwana.+ 22  Mpo likama na bango ekobima pwasa+ na ndenge oyo ete nani mpenza ayebi ndenge bato oyo bazali kolinga mbongwana bakosila?+ 23  Maloba oyo ezali mpe mpo na bato ya bwanya:+ Komonisa koponapona na lisambisi ezali malamu te.+ 24  Ye oyo azali koloba na moto mabe ete: “Ozali moyengebene,”+ bato ya bikólo bakolakela ye mabe, bituluku ya bato ya bikólo bakolobela ye mabe. 25  Kasi mpo na baoyo bazali kopamela ye, ekozala likambo ya kosepelisa,+ mpe lipamboli ya makambo ya malamu ekoyela bango.+ 26  Ye oyo azali koyanola na bosembo akopwɛpwa mbɛbu.+ 27  Lɛngɛlá mosala na yo libándá, mpe bongisá yango mpo na yo na elanga.+ Nsima na yango, osengeli mpe kotonga libota na yo. 28  Kokóma motatoli te mpo na kofunda moninga na yo kozanga ntina.+ Soki osali bongo okozala mpenza zoba na mbɛbu na yo.+ 29  Koloba te: “Ndenge asalaki ngai, ngai mpe nakosala ye bongo.+ Nakofuta moto na moto na kolanda misala na ye.”+ 30  Nalekaki penepene na elanga ya moto ya gɔigɔi+ mpe penepene ya elanga ya vinyo ya moto oyo azali na motema te.+ 31  Mpe talá! yango nyonso ebimisaki matiti mabe.+ Matiti ya nsendensende ezipaki etando na yango, mpe efelo na yango ya mabanga ebukanaki.+ 32  Bongo ngai mpenza natalaki; nabandaki kobomba yango na motema;+ namonaki, nazwaki disiplini oyo:+ 33  Mwa mpɔngi moke, kokanga miso mwa moke, kokanga mabɔkɔ mwa moke mpo na kolala,+ 34  mpe bobola na yo ekoya mpenza lokola moyibi oyo ayibaka na nzela mpe bosɛnga na yo lokola moto oyo asimbi bibundeli.+

Maloba na nse