Masese 22:1-29

22  Nkombo esengeli kolingama mingi koleka ebele ya bomɛngo;+ kondimama ezali malamu koleka ata palata ná wolo.+  Mozwi mpe moto oyo akelelá bakutani.+ Mokeli na bango nyonso ezali Yehova.+  Moto ya ekɛngɛ nde moto oyo amoni likama mpe amibombi,+ kasi bato oyo bazangi boyebi baleki kaka mpe basengeli kozwa mpasi.+  Komikitisa ná kobanga Yehova epesaka bomɛngo mpe nkembo mpe bomoi.+  Banzubɛ mpe mitambo ezali na nzela ya moto oyo atɛngamá;+ ye oyo azali kobatela molimo na ye azalaka mosika na yango.+  Bɔkɔlá mwana mobali na kolanda nzela oyo esengeli mpo na ye;+ ata ntango akokóma mobange akopɛngwa na yango te.+  Mozwi nde ayangelaka bato oyo bakelelá,+ mpe modefi azali mosaleli ya moto oyo azali kodefisa.+  Ye oyo azali kolona makambo ya kozanga boyengebene akobuka makambo oyo eyokisaka mpasi,+ kasi fimbo ya nkɛlɛ na ye ekokóma na nsuka na yango.+  Ye oyo azali na liso ya boboto akopambwama, mpo apesi bilei na ye na moto oyo azangá.+ 10  Benganá mosɛki, mpo kowelana elongwa wana mpe mpo likambo ya kosamba mpe kosambwa esuka.+ 11  Ye oyo azali kolinga bopɛto ya motema+—mpo na elɛngi ya maloba ya mbɛbu na ye, mokonzi akozala moninga na ye.+ 12  Miso ya Yehova ye moko ebateli boyebi,+ kasi akweisaka maloba ya mokosi.+ 13  Moto ya gɔigɔi alobi:+ “Nkɔsi ezali libándá!+ Nakobomama na katikati ya bisika minene ya bato nyonso!” 14  Monɔkɔ ya basi bapaya ezali libulu mozindo.+ Ye oyo Yehova alakeli mabe akokwea kati na yango.+ 15  Bozoba ekangami na motema ya mwana mobali;+ fimbo ya disiplini nde ekolongola yango mosika na ye.+ 16  Ye oyo azali kobuba moto oyo azangá mpo ye moko azwa biloko mingi+—mpe ye oyo azali kopesa mozwi—akokelela solo.+ 17  Sembolá litoi na yo mpe yoká maloba ya bato ya bwanya,+ mpo otya motema na yo na boyebi na ngai.+ 18  Mpo ezali likambo ya malamu ete otya yango na libumu na yo,+ mpo yango nyonso elongo epikama makasi na mbɛbu na yo.+ 19  Mpo otyela Yehova motema,+ napesi yo boyebi lelo, ɛɛ yo. 20  Kala nakomelaki yo te na batoli mpe na boyebi,+ 21  mpo nalakisa yo bosolo ya maloba ya solo, mpo na kozongisa maloba oyo ezali solo—epai na ye oyo azali kotinda yo?+ 22  Kobɔtɔla biloko te na moto oyo azangá mpo azangá,+ mpe konyatanyata moto ya mpasi na porte te.+ 23  Mpo Yehova ye moko akosamba likambo na bango,+ mpe ya solo akobɔtɔla molimo ya baoyo bazali kobɔtɔla bango biloko.+ 24  Kosala boninga na moto moko te oyo alingá kosilika;+ mpe osengeli te kotambola esika moko na moto oyo atombokaka mpambampamba, 25  mpo omesana na banzela na ye te mpe mpo okɔtisa mpenza molimo na yo na motambo te.+ 26  Kozala te kati na baoyo bapesanaka mabɔkɔ,+ kati na baoyo bamipesaka ndanga mpo na biloko ya kodefa.+ 27  Soki ozali na eloko ya kofuta te, mpo na nini azwa mbeto na yo na nse na yo? 28  Kozongisa ndelo ya kalakala nsima te, ndelo oyo bankɔkɔ na yo batyá.+ 29  Omoni moto oyo azali na mayele na mosala na ye? Ezali liboso ya bakonzi nde akotɛlɛma;+ akotɛlɛma liboso ya bato mpamba te.

Maloba na nse