Masese 14:1-35

14  Mwasi ya bwanya mpenza atongi ndako na ye,+ kasi oyo ya zoba abukaka yango na mabɔkɔ na ye moko.+  Ye oyo azali kotambola na kolongobana na ye abangaka Yehova,+ kasi ye oyo atɛngamá na banzela na ye atyolaka Ye.+  Fimbo ya lolendo ezali na monɔkɔ ya zoba,+ kasi mbɛbu ya bato ya bwanya ekokɛngɛla bango.+  Esika bangɔmbɛ ezali te, elyelo ya bibwɛlɛ ezali pɛto, kasi biloko ya kobuka ezali beboo mpo na makasi ya ngɔmbɛ-mobali.  Motatoli ya sembo akobuka lokuta te,+ kasi motatoli ya lokuta asopasopaka makambo ya lokuta mpenza.+  Motyoli aluki kozwa bwanya, kasi ezali te; kasi mpo na moto ya mayele, boyebi ezali eloko ya pɛtɛɛ.+  Longwá liboso ya zoba,+ mpo ya solo, okososola mbɛbu ya boyebi te.+  Bwanya ya moto ya ekɛngɛ ezali ete akangaka ntina ya nzela na ye,+ kasi bozoba ya bazoba nde bokosi.+  Baoyo basɛkaka ngambo bazali bazoba,+ kasi boyokani ezali kati na bato ya kolongobana.+ 10  Motema eyebaka bololo ya molimo ya moto,+ mpe mopaya moko te akomikɔtisa na esengo na yango. 11  Ndako ya bato mabe ekobebisama nyɛɛ,+ kasi hema ya bato ya kolongobana ekokóma na bozwi.+ 12  Nzela mosusu emonanaka na miso ya moto ete ebongi,+ kasi na nsima, nsuka na yango nde banzela ya liwa.+ 13  Ata kati na kosɛka motema ekoki kozala na mpasi;+ mpe esengo esukaka nde na mawa.+ 14  Ye oyo azangi bosembo na motema akotonda na mbuma ya banzela na ye moko,+ nde moto malamu akotonda na mbuma ya misala na ye.+ 15  Moto nyonso oyo azangi mayele andimaka liloba nyonso,+ kasi moto ya ekɛngɛ atyaka likebi na matambe na ye.+ 16  Moto ya bwanya abangaka mpe alongwaka na mabe,+ kasi zoba akómaka na nkanda makasi mpe amityelaka motema.+ 17  Ye oyo ayokaka nkanda noki akosala bozoba,+ kasi moto oyo azalaka na makoki ya kokanisa, bayinaka ye.+ 18  Ya solo, bato oyo bazangi mayele bakozwa bozoba,+ kasi bato ya ekɛngɛ bakolata boyebi lokola eloko ya kolata na motó.+ 19  Basali-mabe bakogumbama mpenza liboso ya bato malamu,+ mpe bato mabe bakogumbama na baporte ya moyengebene. 20  Moto oyo akelelá azalaka eloko ya koyinama ata epai ya moninga na ye,+ kasi baninga ya mozwi bazalaka ebele.+ 21  Ye oyo azali kotyola moninga na ye azali kosala lisumu,+ kasi esengo na ye oyo azali komonisela bato ya mpasi boboto.+ 22  Baoyo bazali kokana kosala mabe bakoyengayenga, boye te?+ Kasi motema boboto mpe bosolo ezali mpo na baoyo bazali kokana kosala malamu.+ 23  Na mosala makasi ya ndenge nyonso litomba ezalaka,+ kasi liloba ya mbɛbu mpamba ememaka na kokelela. 24  Motole ya bato ya bwanya nde bomɛngo na bango; bozoba ya bazoba nde bozoba.+ 25  Motatoli ya solo azali kobikisa milimo,+ kasi moto ya bokosi asopasopaka makambo ya lokuta mpenza.+ 26  Moto oyo abangaka Yehova, atyelaka ye motema mingi,+ mpe bana na ye bakozwa ekimelo.+ 27  Kobanga Yehova ezali liziba ya bomoi,+ mpo na kolongwa na mitambo ya liwa.+ 28  Ebele ya bato nde biloko ya monzɛlɛ ya mokonzi,+ kasi kozanga bato nde libebi ya nkumu.+ 29  Ye oyo ayokaka nkanda noki te azalaka na bososoli mingi,+ kasi ye oyo azali motema mokuse atombolaka bozoba.+ 30  Motema ya kimya ezali bomoi ya nzoto ya mosuni,+ kasi zuwa nde kopɔla mpo na mikuwa.+ 31  Ye oyo azali kobuba moto oyo azangá asambwisi Mokeli na ye,+ kasi moto oyo azali komonisela mobola boboto azali kopesa Ye nkembo.+ 32  Mpo na mabe na ye, moto mabe akokweisama,+ kasi moyengebene akozwa ekimelo mpo na kozanga mbeba na ye.+ 33  Bwanya efandaka na motema ya moto ya mayele,+ mpe eyebanaka na katikati ya bazoba. 34  Boyengebene nde etombolaka ekólo,+ kasi lisumu ezali eloko moko ya nsɔni mpo na bituluku ya bato ya bikólo.+ 35  Mokonzi asepelaka na mosaleli oyo azali kosala na mayele ya kososola,+ kasi nkɛlɛ na ye eyelaka ye oyo asalaka na ndenge ya nsɔni.+

Maloba na nse