Marko 6:1-56

6  Mpe alongwaki kuna mpe ayaki na mboka na ye mpenza, mpe bayekoli na ye balandaki ye.+  Ntango sabata ekómaki, abandaki koteya na sinagoga; mpe bato mingi oyo bazalaki koyoka ye bakamwaki mpe balobaki ete: “Moto oyo azwi makambo oyo epai wapi?+ Mpe mpo na nini bwanya oyo epesami na moto oyo, mpe mpo na nini misala oyo ya nguya ezali kosalema na mabɔkɔ na ye?  Oyo mosali ya mabaya,+ mwana ya Maria,+ mpe ndeko ya Yakobo,+ ná Yozefe, ná Yudasi, ná Simo,+ boye te? Mpe bandeko na ye ya basi bazali awa elongo na biso te?” Bongo babandaki kobɛta libaku mpo na ye.+  Kasi Yesu alobaki na bango lisusu ete: “Mosakoli azangaka lokumu kaka na mboka na ye mpenza+ mpe na kati ya bato ya libota na ye mpe na ndako na ye moko.”+  Bongo akokaki te kosala misala ya nguya kuna longola kaka kotya mabɔkɔ likoló ya mwa bato oyo bazalaki na maladi mpe kobikisa bango.  Ya solo, akamwaki na ndenge bazangaki kondima. Mpe azalaki kokende epai na epai na bamboka ya zongazonga, azalaki koteya.+  Nzokande, abengaki bantoma zomi na mibale, mpe abandaki kotinda bango mibalemibale,+ mpe abandaki kopesa bango bokonzi likoló ya bilimo ya mbindo.+  Lisusu, apesaki bango mitindo ete bámema eloko te mpo na mobembo longola kaka lingenda, limpa te, saki ya bilei te,+ mbongo ya motako te na kati ya bapotɔmɔni ya mikaba na bango,+  kasi bálata sandale, mpe bálata bilamba mibale ya nse te.+ 10  Lisusu, alobaki na bango ete: “Esika nyonso oyo bokokɔta na ndako moko,+ bófanda wana tii bokobima na esika yango.+ 11  Mpe esika nyonso oyo bakoyamba bino te mpe bakoyoka bino te, ntango bokobima na esika yango bópupola mabele oyo ezali na nse ya makolo na bino mpo ezala litatoli epai na bango.”+ 12  Bongo bakendaki mpe basakolaki mpo bato bábongola mitema;+ 13  mpe babimisaki bademo+ mingi mpe bapakolaki bato mingi ya maladi mafuta+ mpe babikisaki bango.+ 14  Nzokande, makambo yango ekómaki na matoi ya Mokonzi Erode, mpo nkombo ya Yesu ekómaki koyebana mingi, mpe bato bazalaki koloba ete: “Yoane Mobatisi oyo akufaki alamuki, mpe yango wana azali kosala misala ya nguya.”+ 15  Kasi bamosusu bazalaki koloba ete: “Ezali Eliya.”+ Bamosusu mpe bazalaki koloba ete: “Azali mosakoli lokola moko ya basakoli.”+ 16  Kasi ntango Erode ayokaki yango, abandaki koloba ete: “Yoane oyo nakataki motó, ye nde alamuki.”+ 17  Mpo Erode ye moko atindaki bákanga Yoane, atyaki ye minyɔlɔlɔ mpe abwakaki ye na bolɔkɔ mpo na Erodiadi mwasi ya Filipe ndeko na ye, mpamba te abalaki ye.+ 18  Mpo Yoane azalaki mbala na mbala koloba na Erode ete: “Okoki kozwa mwasi ya ndeko na yo te.”+ 19  Kasi Erodiadi akangelaki ye nkanda+ mpe azalaki koluka koboma ye, kasi azalaki kokoka te.+ 20  Mpo Erode azalaki kobanga+ Yoane, mpamba te ayebaki ete azali moyengebene mpe mosantu;+ mpe azalaki kobatela ye. Mpe nsima ya koyoka+ ye ayebaki te nini akokaki mpenza kosala, nzokande akobaki koyoka ye na esengo. 21  Kasi mokolo moko, libaku+ emonanaki ntango Erode abongisaki bilei ya mpokwa na mokolo ya mbotama+ na ye mpo na bato na ye ya bibonga minene mpe bakomanda ya basoda mpe bato minene ya Galile. 22  Mpe mwana mwasi ya Erodiadi yango akɔtaki mpe abinaki mpe asepelisaki Erode ná baoyo bafandaki+ elongo na ye. Mokonzi alobaki na elenge mwasi yango ete: “Sɛngá ngai eloko nyonso oyo olingi, mpe nakopesa yo yango.” 23  Ɛɛ, alapelaki ye ndai ete: “Eloko nyonso okosɛnga ngai, nakopesa yo yango,+ ata bokonzi na ngai kabolá na mibale.”+ 24  Mpe abimaki mpe alobaki na mama na ye ete: “Nasɛnga nini?” Ye alobaki: “Motó ya Yoane Mobatisi.”+ 25  Na mbala moko akɔtaki na mbangu epai ya mokonzi mpe asɛngaki ye, alobi: “Nalingi opesa ngai sikoyo motó ya Yoane Mobatisi na saani.” 26  Atako mokonzi ayokaki mawa mingi, alingaki kotyola ye te, na kotalela bandai mpe baoyo bafandaki na mesa.+ 27  Bongo mokonzi atindaki nokinoki soda moko mokɛngɛli mpe apesaki ye mitindo ete amema motó na ye. Mpe akendaki mpe akataki ye motó na bolɔkɔ+ 28  mpe amemaki motó na ye na saani, mpe apesaki yango elenge mwasi, mpe elenge mwasi yango apesaki yango mama na ye.+ 29  Ntango bayekoli na ye bayokaki yango bayaki kokamata ebembe na ye mpe batyaki yango na lilita moko.+ 30  Mpe bantoma bayanganaki liboso ya Yesu mpe bayebisaki ye makambo nyonso oyo basalaki mpe bateyaki.+ 31  Mpe alobaki na bango ete: “Bóya, kaka bino moko, na esika oyo bato bazali te+ mpe bópema mwa moke.”+ Mpo bato mingi bazalaki koya mpe kokende, mpe bazwaki ata ntango ya kolya biloko te.+ 32  Bongo bakendaki na masuwa kaka bango moko na esika oyo bato bazalaki te.+ 33  Kasi bato bamonaki bango bazali kokende mpe mingi bayaki koyeba yango, mpe longwa na bingumba nyonso bapotaki mbangu kuna na makolo mpe bakómaki liboso na bango.+ 34  Bongo ntango abimaki, amonaki ebele mpenza ya bato, kasi mawa+ ekangaki ye mpo na bango, mpamba te bazalaki lokola bampate ezangi mobateli.+ Mpe abandaki koteya bango makambo mingi.+ 35  Na ntango yango, ngonga esilaki kopusana, mpe bayekoli na ye bayaki epai na ye mpe babandaki koloba ete: “Esika oyo bato bazalaka te, mpe ngonga esili kopusana.+ 36  Zongisá bango, mpo bákende na bamboka ya zamba mpe na bamboka ya zingazinga mpe básomba eloko ya kolya.”+ 37  Azongiselaki bango ete: “Bino bópesa bango eloko ya kolya.” Na yango, balobaki na ye ete: “Tosengeli nde kokende kosomba mampa ya denari nkama mibale (200) mpe kopesa yango bato mpo bálya?”+ 38  Alobaki na bango ete: “Bozali na mampa boni? Bókende kotala!” Nsima ya koyeba motángo na yango, balobaki: “Mitano, ná mbisi mibale.”+ 39  Mpe asɛngaki bato nyonso báfanda bituluku bituluku+ na matiti ya mobesu.+ 40  Mpe bamitandaki na bituluku ya bato nkama nkama mpe ya bato ntuku mitano ntuku mitano.+ 41  Akamataki sikoyo mampa yango mitano ná mbisi yango mibale, atalaki na likoló mpe abondelaki,+ mpe abukaki+ mampa yango mpe abandaki kopesa yango bayekoli, mpo bátya yango liboso ya bato wana; mpe akabolaki mbisi yango mibale mpo na bato nyonso. 42  Bongo bango nyonso balyaki mpe batondaki;+ 43  mpe balɔkɔtaki biteni, kitunga zomi na mibale mɛkɛ, ná bambisi. 44  Lisusu, baoyo balyaki mampa yango bazalaki mibali nkóto mitano (5 000).+ 45  Mpe, kozanga koumela, asɛngisaki na bayekoli na ye bámata na masuwa bákatisa na ngámbo mosusu na Betesaida liboso na ye, wana ye moko azalaki kozongisa ebele yango ya bato.+ 46  Kasi nsima ya kokabwana na bango, akendaki na ngomba moko mpo na kobondela.+ 47  Ntango mpokwa ekómaki, masuwa ezalaki na katikati ya mbu, kasi azalaki se ye moko na mokili.+ 48  Mpe ntango amonaki bango bazali kobundabunda+ na kolúka, mpo mopɛpɛ ezalaki kozongisa bango nsima, pene na eleko ya minei ya kokɛngɛla na butu* ayaki epai na bango, azali kotambola likoló ya mbu; kasi alingaki koleka bango. 49  Ntango bamonaki ye azali kotambola likoló ya mbu bakanisaki ete: “Ezali emonamona!” mpe bagangaki makasi.+ 50  Mpo bango nyonso bazalaki komona ye mpe babulunganaki. Kasi na mbala moko asololaki na bango, mpe alobaki na bango ete: “Bózala na mpiko, ezali ngai; bóbanga te.”+ 51  Mpe amataki na masuwa elongo na bango, mpe mopɛpɛ ekitaki. Na yango, bakamwaki mingi mpenza na kati na bango moko,+ 52  mpo bakangaki ntina ya mampa te, kasi mitema na bango ezalaki kaka kososola noki te.+ 53  Mpe ntango bakatisaki tii na mokili, bakómaki na Genezarete mpe batɛlɛmisaki masuwa pene na esika yango.+ 54  Kasi ntango kaka babimaki na masuwa, bato bayebaki ye, 55  mpe bakimaki mbangu epai na epai na etúká wana mobimba mpe babandaki komema na matɔkɔ baoyo bazalaki kobɛla mpe kokende na bango epai bayokaki ete azali. 56  Mpe epai nyonso azalaki kokɔta na bamboka to na bingumba to na bamboka ya zamba,+ bazalaki kotya bato ya maladi na bazando, mpe bazalaki kobondela ye atika bango básimba+ ata nsɔngɛ+ ya elamba na ye ya likoló. Mpe baoyo nyonso basimbaki yango bakómaki malamu.+

Maloba na nse

Talá Mt 14:25, msl.