Marko 4:1-41

4  Mpe abandaki lisusu koteya pembeni ya mbu.+ Mpe ebele mpenza ya bato bayanganaki pene na ye, bongo amataki na masuwa moko mpe afandaki mwa mosika likoló ya mbu, kasi ebele ya bato nyonso wana pembeni ya mbu bazalaki na bokula.+  Bongo abandaki koteya bango makambo mingi na bandakisa+ mpe koloba na bango na liteya na ye+ ete:  “Bóyoka. Talá! Moloni abimaki mpo na kolona.+  Mpe ntango azalaki kolona, ndambo ya mboto ekweaki pembeni ya nzela, mpe bandɛkɛ bayaki balei yango.+  Mpe mboto mosusu ekweaki na esika libanga ezali mpe ya solo, ezwaki mabele mingi te kuna, mpe ebimaki nokinoki mpo mabele na yango ezalaki mozindo te.+  Kasi ntango moi ebimaki, yango ezikaki, mpe lokola ezalaki na misisa te ekaukaki.+  Mpe mboto mosusu ekweaki na kati ya banzubɛ, mpe banzubɛ ekolaki mpe etyaki yango nkaka, mpe ebotaki mbuma te.+  Kasi mosusu ekweaki na mabele ya malamu,+ mpe, nsima ya kobima mpe kokola, ebandaki kobota mbuma, mpe ezalaki kobimisa mbuma mbala ntuku misato (30), mpe ntuku motoba (60) mpe nkama moko (100).”+  Bongo abakisaki liloba ete: “Oyo azali na matoi ya koyoka ayoka.”+ 10  Nzokande ntango azalaki kaka ye moko, baoyo bazalaki zingazinga na ye elongo na bantoma zomi na mibale babandaki kotuna ye mituna mpo na bandakisa wana.+ 11  Mpe abandaki koloba na bango ete: “Sekele mosantu+ ya bokonzi ya Nzambe epesami na bino, kasi mpo na baoyo bazali na libándá makambo nyonso elekaka na bandakisa,+ 12  mpo, atako bazali kotala, bátala kasi bámona te, mpe atako bazali koyoka, báyoka kasi bákanga ntina na yango te, mpe bázonga nsima te mpe bálimbisama te.”+ 13  Lisusu, alobaki na bango ete: “Boyebi ndakisa wana te, bongo ndenge nini bokokanga ntina ya bandakisa nyonso mosusu? 14  “Moloni azali kolona liloba.+ 15  Na yango, talá mboto oyo ezali pembeni ya nzela epai liloba elonamaki; kasi nokinoki nsima ya koyoka yango Satana ayei+ mpe alongoli liloba oyo elonamaki na kati na bango.+ 16  Ndenge moko mpe baoyo nde mboto oyo elonamaki na esika libanga ezali: na ntango bayoki liloba, bandimi yango na esengo.+ 17  Nzokande bazali na misisa te na kati na bango, kasi baumeli mwa moke; na nsima ntango kaka bolɔzi to monyoko ebimi mpo na liloba, babɛti libaku.+ 18  Mosusu mpe ezali oyo elonami na kati ya banzubɛ; yango nde bato oyo bayoki liloba,+ 19  kasi mitungisi+ ya makambo ya ntango oyo mpe nguya ya bokosi ya bomɛngo+ mpe bamposa+ ya biloko mosusu ekɔti mpe etye liloba nkaka, mpe eboti mbuma te.+ 20  Mpo na kosukisa, oyo elonamaki na mabele ya malamu nde baoyo bayoki liloba mpe bayambi yango malamu mpe baboti mbuma mbala ntuku misato (30) mpe ntuku motoba (60) mpe nkama moko (100).”+ 21  Mpe alobaki na bango lisusu ete: “Bayaka na mwinda te mpo na kotya yango na nse ya ekɔlɔ ya komekela to na nse ya mbeto, boye te? Bayaka na yango nde mpo na kotya yango likoló ya etɛlɛmiselo ya miinda, boye te?+ 22  Mpo eloko moko te ebatamá soki ezalaki te mpo ebimisama polele; eloko moko te ebombamá malamumalamu soki ezalaki te mpo emonana polele.+ 23  Moto oyo azali na matoi ya koyoka, ayoka.”+ 24  Alobaki na bango lisusu ete: “Bókeba na makambo bozali koyoka.+ Na emekeli oyo bozali komekela, bakomekela bino na yango,+ ɛɛ, bakobakisela bino mingi lisusu.+ 25  Mpo moto oyo azali na eloko, bakopesa ye mingi lisusu; kasi moto oyo azali na eloko te, ata oyo azali na yango bakobɔtɔla ye yango.”+ 26  Bongo alobaki lisusu ete: “Bokonzi ya Nzambe ezali ndenge oyo: ezali lokola ntango moto moko abwaki mboto na mabele,+ 27  mpe alali na butu mpe alamuki na moi, mpe mboto ebimi mpe ekoli, kasi ayebi te soki esalemi ndenge nini.+ 28  Mabele yango, kaka yango moko, ebandi kobota mbuma mokemoke: ya liboso lititi, na nsima motó, na nsuka nde mbuma mobimba na kati ya motó yango. 29  Kasi nokinoki ntango mbuma epesi yango nzela, akati na likwangola, mpamba te ntango ya kobuka mbuma ekómi.” 30  Mpe alobaki lisusu ete: “Tokokokanisa bokonzi ya Nzambe na eloko nini, to tokopesa ndakisa nini mpo na kolobela yango?+ 31  Ezali lokola mbuma ya mutarde, oyo na ntango elonamaki na nse ezalaki moke mpenza koleka mboto nyonso oyo ezali awa na mabele+ 32  kasi ntango elonami, ebimaka mpe ekómaka monene koleka milona nyonso mosusu mpe ebimisaka bitape minene,+ bongo bandɛkɛ ya likoló+ ekoki koya kofanda na nse ya elili na yango.”+ 33  Bongo na bandakisa+ mingi ya ndenge wana azalaki koyebisa bango liloba, na meko oyo bakokaki koyoka. 34  Kutu, azalaki koloba na bango te kozanga kopesa ndakisa, kasi azalaki kolimbwela bayekoli na ye makambo nyonso wana bazalaki kaka bango moko.+ 35  Mpe na mokolo yango, ntango mpokwa ekómaki, alobaki na bango ete: “Tókatisa na ngámbo mosusu.”+ 36  Bongo nsima ya kozongisa ebele yango ya bato, bakamataki ye na masuwa, kaka boye, mpe bamasuwa mosusu ezalaki elongo na ye.+ 37  Nzokande mopɛpɛ moko ya makasi mpe ya nsɔmɔ mpenza ebɛtaki, mpe mbonge ezalaki komibwaka na masuwa, bongo masuwa etikalaki moke etonda na mai.+ 38  Kasi azalaki na eteni ya nsima ya masuwa, alalaki likoló ya kuse. Bongo balamwisaki ye mpe balobaki na ye ete: “Moteyi, ezali kosala yo eloko te ndenge tolingi tókufa?”+ 39  Na yango atɛlɛmaki mpe apamelaki mopɛpɛ mpe alobaki na mbu ete: “Shiii! Fandá nyɛɛ!”+ Mpe mopɛpɛ ekitaki, mpe kimya moko monene ekɔtaki.+ 40  Bongo alobaki na bango ete: “Mpo na nini bozali kobangabanga? Bozali naino na kondima te?” 41  Kasi kobanga moko ya nsɔmɔ ekangaki bango, mpe bazalaki kolobana bango na bango ete: “Oyo azali mpenza nani, mpo ata mopɛpɛ ná mbu etosa ye?”+

Maloba na nse