Marko 3:1-35

3  Akɔtaki lisusu na sinagoga, mpe moto moko oyo lobɔkɔ ekauká azalaki kuna.+  Bongo bazalaki kotala ye na likebi nyonso mpo na komona soki akobikisa moto yango na sabata, mpo ete bákoka kofunda ye.+  Mpe alobaki na moto wana oyo lobɔkɔ ekauká ete: “Tɛlɛmá mpe yaká na katikati.”  Na nsima alobaki na bango ete: “Epesami nzela na sabata kosala likambo moko ya malamu to likambo moko ya mabe, kobikisa molimo moko boye to koboma yango?”+ Kasi bafandaki kaka nyɛɛ.  Mpe nsima ya kotala bango epai na epai na nkanda, mpo ayokaki mpenza mawa mingi mpo na motema makasi na bango,+ alobaki na moto yango ete: “Sembolá lobɔkɔ na yo.” Mpe asembolaki yango, mpe lobɔkɔ na ye ezongaki malamu.+  Bongo Bafarisai babimaki mpe na mbala moko babandaki kosalela ye likita elongo na bato ya Erode,+ mpo na koboma ye.+  Kasi Yesu alongwaki elongo na bayekoli na ye mpo na kokende na mbu; mpe ebele mpenza ya bato oyo bautaki na Galile mpe na Yudea balandaki ye.+  Ata mpe na Yerusaleme, na Idumea, na ngámbo ya Yordani, zingazinga na Tire+ mpe na Sidone, ebele mpenza ya bato, ntango bayokaki makambo mingi oyo azalaki kosala, bayaki epai na ye.  Mpe ayebisaki bayekoli na ye ete bázalaka na masuwa moko ya moke ntango nyonso pene na ye mpo ebele yango ya bato bákanganakangana na ye te. 10  Mpo abikisaki bato mingi, bongo baoyo nyonso bazalaki na bamaladi ya makasi bazalaki kokwela ye mpo na kosimba ye.+ 11  Ata bilimo ya mbindo,+ ntango bazalaki komona ye, bazalaki kofukama bilongi na nse liboso na ye mpe koganga ete: “Ozali Mwana ya Nzambe.”+ 12  Kasi mbala mingi azalaki kopekisa bango makasi mpo báyebisa te soki azali nani.+ 13  Mpe amataki na ngomba moko mpe abengisaki baoyo ye alingaki kobengisa,+ mpe bakendaki epai na ye.+ 14  Mpe asalaki etuluku moko ya bato zomi na mibale, oyo apesaki bango mpe nkombo “bantoma,” mpo bázalaka elongo na ye mpe mpo atinda bango kosakola+ 15  mpe kozala na bokonzi ya kobimisa bademo.+ 16  Mpe etuluku yango ya bato zomi na mibale oyo asalaki ezalaki bongo Simo, oyo ye mpe apesaki nkombo Petro,+ 17  ná Yakobo mwana ya Zebede, ná Yoane ndeko ya Yakobo+ (apesaki mpe bango nkombo Boanergesi, oyo elakisi Bana ya Nkake), 18  ná Andre, ná Filipe, ná Bartelemi, ná Matai, ná Toma, ná Yakobo mwana ya Alfe, ná Tade, ná Simo Mokanana* 19  ná Yudasi Mokeriota, oyo na nsima atɛkaki ye.+ Mpe akendaki na ndako moko. 20  Mpe ebele yango ya bato bayanganaki lisusu, bongo bakokaki ata kolya eloko te.+ 21  Kasi ntango bato ya libota na ye+ bayokaki yango, babimaki mpo na kokanga ye, mpo bazalaki koloba ete: “Abɛli motó.”+ 22  Lisusu, bakomeli oyo bakitaki banda na Yerusaleme bazalaki koloba ete: “Azali na Beelezebube, mpe azali kobimisa bademo na nzela ya mokonzi ya bademo.”+ 23  Bongo, nsima ya kobenga bango epai na ye, abandaki koloba na bango na bandakisa ete: “Ndenge nini Satana akoki kobimisa Satana? 24  Ya solo, soki bokonzi moko ekabwani na kati na yango moko, bokonzi yango ekoki kotɛlɛma te;+ 25  mpe soki ndako moko ekabwani na kati na yango moko, ndako yango ekokoka kotɛlɛma te.+ 26  Lisusu, soki Satana amikómisi monguna na ye moko mpe akabwani, akoki kotɛlɛma te, kasi akómi na nsuka na ye.+ 27  Kutu, moto moko te oyo akɔti na ndako ya moto ya makasi akoki kopunza+ biloko na ye soki akangi naino moto yango ya makasi bansinga te, na nsima nde akopunza ndako na ye.+ 28  Ya solo mpenza nalobi na bino ete bana ya bato bakolimbisama makambo nyonso, ezala masumu ya ndenge nini mpe kofinga ya ndenge nini oyo bazali kosala na ndenge ya kofinga.+ 29  Nzokande, moto nyonso oyo azali kofinga elimo santu akolimbisama te mpo na libela, kasi amemi ngambo ya lisumu ya seko.”+ 30  Ezali bongo mpo bazalaki koloba ete: “Azali na elimo ya mbindo.”+ 31  Nzokande mama na ye ná bandeko na ye+ bayaki, mpe, wana batɛlɛmi na libándá, batindeli ye moto abenga ye.+ 32  Mpe, ebele ya bato bafandaki zingazinga na ye, bongo balobaki na ye ete: “Talá! Mama na yo ná bandeko na yo bazali na libándá bazali koluka yo.”+ 33  Kasi azongiselaki bango ete: “Nani mama na ngai ná bandeko na ngai?”+ 34  Mpe nsima ya kotala epai na epai baoyo bafandaki zingazinga pembeni na ye, alobaki ete: “Talá, mama na ngai ná bandeko na ngai!+ 35  Moto nyonso oyo asalaka mokano ya Nzambe, ye nde ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi mpe mama na ngai.”+

Maloba na nse

“Mokanana,” elingi koloba, moto ya molende.